Trafikkulykker og syklister i Oslo

3. sep­tem­ber 2010 ble rap­por­ten Års­be­ret­ning tra­fikk­ulyk­ker 2009 (Oslo) offent­lig­gjort. Rap­por­ten er to-delt, med en hoved­rap­port og en ved­leggs­rap­port. Hovedt­enden­sen er gle­de­lig, med klar ned­gang i antall ulyk­ker. Også antall syk­kel­ulyk­ker har gått ned, til tross for sterk økning i sykkeltrafikken.

[Lag til sene­re: Man antar at det er stor under­rap­por­te­ring av syk­kel­ulyk­ker. 90% rap­por­te­res ikke til poli­ti­et. Det er stort sett alene­ulyk­ker uten alvor­lig ska­de. Det vil­le hel­ler ikke fal­le meg inn å mel­de til poli­ti­et at jeg har falt på syk­kel og pådratt meg noen let­te­re skader.]

Med utgangs­punkt i poli­ti­ets aksjo­ner mot syk­lis­ter, hvor man sær­lig had­de fokus på syk­ling mot rødt lys og syk­ling på for­tau, har jeg sett nær­me­re på syk­kel­ulyk­ker og spe­si­elt på ulyk­ker med syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Det var som kjent for å fore­byg­ge ulyk­ker at poli­ti­et iverk­sat­te sine aksjo­ner, og da kun­ne det være inter­es­sant å se hvor man­ge ulyk­ker som sprang ut av sli­ke situa­sjo­ner som aksjo­ne­ne var ret­tet mot.

Jeg har begren­set meg til Sen­trum og de sen­trums­nære byde­le­ne Frog­ner, Gam­le Oslo, Grü­ner­løk­ka, St Hans­hau­gen og  Sage­ne. I ved­leg­get til rap­por­ten er alle ulyk­ker beskre­vet, men beskri­vel­se­ne er såpass kna­ppe at det ikke all­tid er mulig å dan­ne seg et klart bil­de av det som har skjedd.

Con­ti­nue read­ing Tra­fikk­ulyk­ker og syk­lis­ter i Oslo