Trafikkulykker og syklister i Oslo

3. september 2010 ble rapporten Årsberetning trafikkulykker 2009 (Oslo) offentliggjort. Rapporten er to-delt, med en hovedrapport og en vedleggsrapport. Hovedtendensen er gledelig, med klar nedgang i antall ulykker. Også antall sykkelulykker har gått ned, til tross for sterk økning i sykkeltrafikken.

[Lag til senere: Man antar at det er stor underrapportering av sykkelulykker. 90% rapporteres ikke til politiet. Det er stort sett aleneulykker uten alvorlig skade. Det ville heller ikke falle meg inn å melde til politiet at jeg har falt på sykkel og pådratt meg noen lettere skader.]

Med utgangspunkt i politiets aksjoner mot syklister, hvor man særlig hadde fokus på sykling mot rødt lys og sykling på fortau, har jeg sett nærmere på sykkelulykker og spesielt på ulykker med syklister og fotgjengere. Det var som kjent for å forebygge ulykker at politiet iverksatte sine aksjoner, og da kunne det være interessant å se hvor mange ulykker som sprang ut av slike situasjoner som aksjonene var rettet mot.

Jeg har begrenset meg til Sentrum og de sentrumsnære bydelene Frogner, Gamle Oslo, Grünerløkka, St Hanshaugen og  Sagene. I vedlegget til rapporten er alle ulykker beskrevet, men beskrivelsene er såpass knappe at det ikke alltid er mulig å danne seg et klart bilde av det som har skjedd.

Continue reading Trafikkulykker og syklister i Oslo