Trafikkulykker og syklister i Oslo

3. september 2010 ble rapporten Årsberetning trafikkulykker 2009 (Oslo) offentliggjort. Rapporten er to-delt, med en hovedrapport og en vedleggsrapport. Hovedtendensen er gledelig, med klar nedgang i antall ulykker. Også antall sykkelulykker har gått ned, til tross for sterk økning i sykkeltrafikken.

[Lag til senere: Man antar at det er stor underrapportering av sykkelulykker. 90% rapporteres ikke til politiet. Det er stort sett aleneulykker uten alvorlig skade. Det ville heller ikke falle meg inn å melde til politiet at jeg har falt på sykkel og pådratt meg noen lettere skader.]

Med utgangspunkt i politiets aksjoner mot syklister, hvor man særlig hadde fokus på sykling mot rødt lys og sykling på fortau, har jeg sett nærmere på sykkelulykker og spesielt på ulykker med syklister og fotgjengere. Det var som kjent for å forebygge ulykker at politiet iverksatte sine aksjoner, og da kunne det være interessant å se hvor mange ulykker som sprang ut av slike situasjoner som aksjonene var rettet mot.

Jeg har begrenset meg til Sentrum og de sentrumsnære bydelene Frogner, Gamle Oslo, Grünerløkka, St Hanshaugen og  Sagene. I vedlegget til rapporten er alle ulykker beskrevet, men beskrivelsene er såpass knappe at det ikke alltid er mulig å danne seg et klart bilde av det som har skjedd.

Det som dominerer av ulykker som involverer sykkel er at bilister ikke har overholdt vikeplikten. At bil svinger til venstre uten å stanse for møtende syklist er en situasjon som går igjen. Et eksempel:

“A kjørte og B syklet Hans Nielsen Hauges gate hhv. retn. sørøst og nordvest. A foretok en venstresving inn Borger Withs gate uten å stanse for B som kom fra høyre og skulle rett frem.”

Og denne:

“Enhet A(Sykkel) syklet Ullevålsvn retn sør øst. Enhet B(Varebil) kjørte Ullevålsvn retn nordvest og svingte til venstre inn Bolteløkka allè foran A og A kjørte i B. B stakk av.”

[Lagt til senere: Den eneste dødsulykken som involverer syklist skjedde også på denne måten, men den skjedde i en bydel jeg ikke har sett nærmere på (Alan):

“Enhet A kjørte Tvetenvn retn sør. A skulle svinge til venstre inn nordlige innkj til Esso i Tvetenvn 185. Enhet B(Sykkel) syklet Tvetenvn i motsatt retn og kjørte i A`s høyre side foran og veltet. Fører av B omkom.”]

Å svinge ut i veien foran syklist går også igjen flere ganger, som f.eks. denne:

“Enhet A(Taxi) sto på taxiholdeplassen i Grønlandsleiret rett før X Tøyenbekken. A fikk en kunde og skulle kjøre Grønlandsleiret retn Oslo S. A svingte til venstre ut i veien for å ta en U-sving og traff enhet B(Sykkel) som syklet Grønlandsleiret retn sørø”

Og denne:

“Enhet A sto parkert i p-lommen utenfor Pilestredet 75. A sto med front retn Bislett. Enhet B(Sykkel) syklet Pilestredet retn Bislett og da B skulle passere A, svingte A ut fra P-lommen og B kjørte inn i A`s venstre side foran.”

Enkelte bilister er så hensynsløse at de kjører forbi syklister på venstre side, for så å svinge til høyre rett foran dem:

“Enhet A(Sykkel) syklet Kirkevn retn Majorstua. Før X Sigynesgt måtte A bråbremse for en bil som akkurat hadde kjørt forbi A og svingte til høyre inn Sigynesgt foran A. A veltet som følge av dette.”

Noen “skal bare” og skjønner ikke at sykkelfelt er for syklister. De største idiotene ser seg ikke en gang for før de svinger inn i sykkelfeltet, og lager ulykker:

“Enhet A kjørte Kjølberggt retn nord. Rett på bortsiden av X Åkebergvn svingte A inn på sykkelfeltet på høyre side for å slippe av noen. Enhet B(Sykkel) kom syklet da inn i A bakfra og ble kastet av sykkelen og inn i bakruta til A.”

Og så har vi varianter av dørulykker:

“Enhet A sto parkert langs Vitaminvn utenfor Statoil i Vitaminvn 1B med fronten mot Storo senter. Enhet B(Sykkel) syklet Vitaminvn retn nordvest. Da B passerte A åpnet fører av A førerdøren og B syklet i den.”

Og denne:

“Enhet A kjørte Bogstadvn retn sørøst. På bortsiden av X Jacob Aallsgt stoppet A halvveis oppe på fortauet. Da fører gikk ut av bilen kom enhet B(Sykkel) og kjørte i A`s førerdør. B kom syklende fra Majorstukrysset.”

Jeg har notert fire ulykker mellom syklist og fotgjenger. Av disse er det bare en hvor det for meg fremstår som klart at syklisten har opptrådt uaktsomt:

“Enhet B(Fotgjenger) gikk over Eidsvollsplass foran Stortinget retn Stortingsgt. På fortauet v/lyssignalene til fotgj.feltet mot Prestegt ble B påkjørt av enhet A(Sykkel) som kom fra sørøst. Fører av A hadde hadde hatt på seg ørepropper med musikk.”

En vil jeg karakterisere som “kanskje”:

“Enhet A(Sykkel) syklet overgangen over E18 ned mot X Tollbugt/Strandgt. Da A kom ned fra overgangen syklet han på enhet B(Fotgjenger) på fortauet.”

I en av ulykken virker det som om det var fotgjengeren som var uakstsom (selv om vedkommende kanskje hadde retten på sin side):

“Enhet A(Sykkel) syklet Frognervn retn Skøyen. På bortsiden av X Nobelsgt kom enhet B(Fotgjenger) joggende ut i gangfeltet i Frognervn fra A`s høyre side (fra Frognerparken) og A kjørte på B.”

Den siste er uklar:

“Enhet A(Sykkel) syklet Parkvn retn sørvest. Foran X Uranienborgvn kom enhet B(Fotgjenger) gående ut i Parkvn fra Uranienborgvn og A syklet på B.”

I to av ulykkene skrives det at syklisten kom i stor fart:

“Enhet A(Sykkel) syklet Torggt retn sørvest fra Sentrum scene. I X Youngsgt kjørte A i enhet B(Sykkel) som kom i stor fart nedover Youngsgt retn sørøst.”

Videre:

“Enhet A kjørte Kirkevn retn nordøst og tok til venstre inn Valkyriegt rett foran enhet B(Sykkel) som kom i høy fart nedover Kirkevn i motsatt retn(sørvest). B traff A`s høyre side foran.”

I disse sakene står det ikke noe om hvor høy farten var. I begge tilfeller var det den annen part, altså den som ikke beskrives som å ha kommet fort, som hadde vikeplikt. I Kirkeveien er fartsgrensen 50 km/t, som er en veldig høy fart for en syklist på relativt flat mark. Jeg tviler derfor på at syklisten har ligget over fartsgrensen. Men ut i fra beskrivelsen skjedde den siste ulykken i Majorstukrysset, og det er uforsvarlig å kjøre eller sykle inn i det i stor fart, uansett hva fartsgrensen måtte være.

Bare en sak involverer sykling på rødt lys:

“Enhet A kjørte Uelandsgt retn nord og svingte til venstre i X Waldemar Thranesgt. Enhet B(Sykkel) syklet Uelandsgt i samme retn og krysset Waldemar Thranesgt i fotgj.feltet på rød mann og syklet i A`s venstre side.”

Av de sakene jeg har sett på var det ingen som involverte sykling mot enveiskjøring.

Det er selvfølgelig også ulykker mellom bil og sykkel forårsaket av syklisten, samt aleneulykker. Men det hovedinntrykket er at de aller fleste ulykker som involverer syklister skyldes biler som opptrer hensynsløst og uaktsomt overfor syklister, først og fremst ved ikke å overholde vikeplikt.

Ulykkesrapporten bekrefter de mistanker jeg har hatt i forhold til politiets aksjoner mot syklister: De har liten eller ingen ulykkesforebyggende effekt, fordi de ikke er rettet mot den adferd som forårsaker ulykker. (Men hensynsløs opptreden er selvfølgelig uakseptabel selv om den ikke fører til ulykker, enten det er syklister eller bilister som opptrer hensynsløst.)

Jeg har flere ganger etterlyst om politiet har hatt aksjoner til fordel for syklister, f.eks. rettet mot biler som ikke overholder vikeplikten. Ingen har til nå kunnet fortelle meg om slike og jeg kan ikke huske å ha lest noe om noen. Så inntil noen eventuelt viser at jeg her har oversett aksjoner, legger jeg til grunn at politiet ikke har hatt slike aksjoner.

Men dette bekrefter inntrykket av politiet som en sykkelfiendtlig etat som ubegrunnet stigmatiserer og trakasserer syklister gjennom sine aksjoner. Hvis det virkelig hadde vært trafikksikkerhet de var opptatt av, da ville de prioritere aksjoner mot hensynsløse bilister, og ikke kaste seg på mobbingen av syklister.