Trafikkulykker og syklister i Oslo

3. sep­tem­ber 2010 ble rap­por­ten Års­be­ret­ning tra­fikk­ulyk­ker 2009 (Oslo) offent­lig­gjort. Rap­por­ten er to-delt, med en hoved­rap­port og en ved­leggs­rap­port. Hovedt­enden­sen er gle­de­lig, med klar ned­gang i antall ulyk­ker. Også antall syk­kel­ulyk­ker har gått ned, til tross for sterk økning i syk­kel­tra­fik­ken.

[Lag til sene­re: Man antar at det er stor under­rap­por­te­ring av syk­kel­ulyk­ker. 90% rap­por­te­res ikke til poli­ti­et. Det er stort sett alene­ulyk­ker uten alvor­lig ska­de. Det vil­le hel­ler ikke fal­le meg inn å mel­de til poli­ti­et at jeg har falt på syk­kel og pådratt meg noen let­te­re ska­der.]

Med utgangs­punkt i poli­ti­ets aksjo­ner mot syk­lis­ter, hvor man sær­lig had­de fokus på syk­ling mot rødt lys og syk­ling på for­tau, har jeg sett nær­me­re på syk­kel­ulyk­ker og spe­si­elt på ulyk­ker med syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Det var som kjent for å fore­byg­ge ulyk­ker at poli­ti­et iverk­sat­te sine aksjo­ner, og da kun­ne det være inter­es­sant å se hvor man­ge ulyk­ker som sprang ut av sli­ke situa­sjo­ner som aksjo­ne­ne var ret­tet mot.

Jeg har begren­set meg til Sen­trum og de sen­trums­nære byde­le­ne Frog­ner, Gam­le Oslo, Grü­ner­løk­ka, St Hans­hau­gen og  Sage­ne. I ved­leg­get til rap­por­ten er alle ulyk­ker beskre­vet, men beskri­vel­se­ne er såpass kna­ppe at det ikke all­tid er mulig å dan­ne seg et klart bil­de av det som har skjedd.

Det som domi­ne­rer av ulyk­ker som involve­rer syk­kel er at bilis­ter ikke har over­holdt vike­plik­ten. At bil svin­ger til venst­re uten å stan­se for møten­de syk­list er en situa­sjon som går igjen. Et eksem­pel:

A kjør­te og B syk­let Hans Nielsen Hau­ges gate hhv. retn. sør­øst og nord­vest. A fore­tok en venstre­sving inn Bor­ger Withs gate uten å stan­se for B som kom fra høy­re og skul­le rett frem.”

Og den­ne:

Enhet A(Sykkel) syk­let Ulle­vålsvn retn sør øst. Enhet B(Varebil) kjør­te Ulle­vålsvn retn nord­vest og sving­te til venst­re inn Bolte­løk­ka allè foran A og A kjør­te i B. B stakk av.”

[Lagt til sene­re: Den enes­te døds­ulyk­ken som involve­rer syk­list skjed­de også på den­ne måten, men den skjed­de i en bydel jeg ikke har sett nær­me­re på (Alan):

Enhet A kjør­te Tve­ten­vn retn sør. A skul­le svin­ge til venst­re inn nord­li­ge inn­kj til Esso i Tve­ten­vn 185. Enhet B(Sykkel) syk­let Tve­ten­vn i mot­satt retn og kjør­te i A‘s høy­re side foran og vel­tet. Fører av B omkom.”]

Å svin­ge ut i vei­en foran syk­list går også igjen fle­re gan­ger, som f.eks. den­ne:

Enhet A(Taxi) sto på taxi­holde­plas­sen i Grøn­lands­lei­ret rett før X Tøyen­bek­ken. A fikk en kun­de og skul­le kjø­re Grøn­lands­lei­ret retn Oslo S. A sving­te til venst­re ut i vei­en for å ta en U-sving og traff enhet B(Sykkel) som syk­let Grøn­lands­lei­ret retn sørø”

Og den­ne:

Enhet A sto par­kert i p-lom­men uten­for Pile­stre­det 75. A sto med front retn Bis­lett. Enhet B(Sykkel) syk­let Pile­stre­det retn Bis­lett og da B skul­le pas­se­re A, sving­te A ut fra P-lom­men og B kjør­te inn i A‘s venst­re side foran.”

Enkel­te bilis­ter er så hen­syns­løse at de kjø­rer for­bi syk­lis­ter på venst­re side, for så å svin­ge til høy­re rett foran dem:

Enhet A(Sykkel) syk­let Kirk­evn retn Major­stua. Før X Sigy­nes­gt måt­te A brå­brem­se for en bil som akku­rat had­de kjørt for­bi A og sving­te til høy­re inn Sigy­nes­gt foran A. A vel­tet som føl­ge av det­te.”

Noen “skal bare” og skjøn­ner ikke at syk­kel­felt er for syk­lis­ter. De størs­te idio­te­ne ser seg ikke en gang for før de svin­ger inn i syk­kel­fel­tet, og lager ulyk­ker:

Enhet A kjør­te Kjøl­berggt retn nord. Rett på bort­si­den av X Åke­bergvn sving­te A inn på syk­kel­fel­tet på høy­re side for å slip­pe av noen. Enhet B(Sykkel) kom syk­let da inn i A bak­fra og ble kas­tet av syk­ke­len og inn i bak­ruta til A.”

Og så har vi vari­an­ter av dør­ulyk­ker:

Enhet A sto par­kert langs Vita­minvn uten­for Stat­oil i Vita­minvn 1B med fron­ten mot Storo sen­ter. Enhet B(Sykkel) syk­let Vita­minvn retn nord­vest. Da B pas­ser­te A åpnet fører av A fører­dø­ren og B syk­let i den.”

Og den­ne:

Enhet A kjør­te Bog­stadvn retn sør­øst. På bort­si­den av X Jacob Aalls­gt stop­pet A halv­veis oppe på for­tau­et. Da fører gikk ut av bilen kom enhet B(Sykkel) og kjør­te i A‘s fører­dør. B kom syk­len­de fra Major­stu­krys­set.”

Jeg har notert fire ulyk­ker mel­lom syk­list og fot­gjen­ger. Av dis­se er det bare en hvor det for meg frem­står som klart at syk­lis­ten har opp­trådt uakt­somt:

Enhet B(Fotgjenger) gikk over Eids­volls­plass foran Stor­tin­get retn Stor­tings­gt. På for­tau­et v/lyssignalene til fotgj.feltet mot Prestegt ble B påkjørt av enhet A(Sykkel) som kom fra sør­øst. Fører av A had­de had­de hatt på seg øre­prop­per med musikk.”

En vil jeg karak­te­ri­se­re som “kan­skje”:

Enhet A(Sykkel) syk­let over­gan­gen over E18 ned mot X Tollbugt/Strandgt. Da A kom ned fra over­gan­gen syk­let han på enhet B(Fotgjenger) på for­tau­et.”

I en av ulyk­ken vir­ker det som om det var fot­gjen­ge­ren som var uak­st­som (selv om ved­kom­men­de kan­skje had­de ret­ten på sin side):

Enhet A(Sykkel) syk­let Frog­nervn retn Skøy­en. På bort­si­den av X Nobels­gt kom enhet B(Fotgjenger) jog­gen­de ut i gang­fel­tet i Frog­nervn fra A‘s høy­re side (fra Frog­ner­par­ken) og A kjør­te på B.”

Den sis­te er uklar:

Enhet A(Sykkel) syk­let Parkvn retn sør­vest. Foran X Ura­nien­borgvn kom enhet B(Fotgjenger) gåen­de ut i Parkvn fra Ura­nien­borgvn og A syk­let på B.”

I to av ulyk­ke­ne skri­ves det at syk­lis­ten kom i stor fart:

Enhet A(Sykkel) syk­let Torggt retn sør­vest fra Sen­trum sce­ne. I X Youngs­gt kjør­te A i enhet B(Sykkel) som kom i stor fart ned­over Youngs­gt retn sør­øst.”

Vide­re:

Enhet A kjør­te Kirk­evn retn nord­øst og tok til venst­re inn Val­ky­riegt rett foran enhet B(Sykkel) som kom i høy fart ned­over Kirk­evn i mot­satt retn(sørvest). B traff A‘s høy­re side foran.”

I dis­se sake­ne står det ikke noe om hvor høy far­ten var. I beg­ge til­fel­ler var det den annen part, alt­så den som ikke beskri­ves som å ha kom­met fort, som had­de vike­plikt. I Kirke­vei­en er farts­gren­sen 50 km/t, som er en vel­dig høy fart for en syk­list på rela­tivt flat mark. Jeg tvi­ler der­for på at syk­lis­ten har lig­get over farts­gren­sen. Men ut i fra beskri­vel­sen skjed­de den sis­te ulyk­ken i Major­stu­krys­set, og det er ufor­svar­lig å kjø­re eller syk­le inn i det i stor fart, uan­sett hva farts­gren­sen måt­te være.

Bare en sak involve­rer syk­ling på rødt lys:

Enhet A kjør­te Uelands­gt retn nord og sving­te til venst­re i X Wal­de­mar Thra­nes­gt. Enhet B(Sykkel) syk­let Uelands­gt i sam­me retn og krys­set Wal­de­mar Thra­nes­gt i fotgj.feltet på rød mann og syk­let i A‘s venst­re side.”

Av de sake­ne jeg har sett på var det ingen som involver­te syk­ling mot enveis­kjø­ring.

Det er selv­føl­ge­lig også ulyk­ker mel­lom bil og syk­kel for­år­sa­ket av syk­lis­ten, samt alene­ulyk­ker. Men det hoved­inn­tryk­ket er at de aller fles­te ulyk­ker som involve­rer syk­lis­ter skyl­des biler som opp­trer hen­syns­løst og uakt­somt over­for syk­lis­ter, først og fremst ved ikke å over­hol­de vike­plikt.

Ulyk­kes­rap­por­ten bekref­ter de mis­tan­ker jeg har hatt i for­hold til poli­ti­ets aksjo­ner mot syk­lis­ter: De har liten eller ingen ulyk­kes­fore­byg­gen­de effekt, for­di de ikke er ret­tet mot den adferd som for­år­sa­ker ulyk­ker. (Men hen­syns­løs opp­tre­den er selv­føl­ge­lig uak­sep­ta­bel selv om den ikke fører til ulyk­ker, enten det er syk­lis­ter eller bilis­ter som opp­trer hen­syns­løst.)

Jeg har fle­re gan­ger etter­lyst om poli­ti­et har hatt aksjo­ner til for­del for syk­lis­ter, f.eks. ret­tet mot biler som ikke over­hol­der vike­plik­ten. Ingen har til nå kun­net for­tel­le meg om sli­ke og jeg kan ikke hus­ke å ha lest noe om noen. Så inn­til noen even­tu­elt viser at jeg her har over­sett aksjo­ner, leg­ger jeg til grunn at poli­ti­et ikke har hatt sli­ke aksjo­ner.

Men det­te bekref­ter inn­tryk­ket av poli­ti­et som en syk­kel­fiendt­lig etat som ube­grun­net stig­ma­ti­se­rer og tra­kas­se­rer syk­lis­ter gjen­nom sine aksjo­ner. Hvis det vir­ke­lig had­de vært tra­fikk­sik­ker­het de var opp­tatt av, da vil­le de prio­ri­te­re aksjo­ner mot hen­syns­løse bilis­ter, og ikke kas­te seg på mob­bin­gen av syk­lis­ter.

Print Friendly, PDF & Email
 • Øyvind S

  Synes kon­klu­sjo­en er rime­lig klar uan­sett.

  Som syk­list, velg all­tid det syk­kel­møns­te­ret som gjør at du hol­der deg lengst unna biler.

 • Og regn ald­ri med at bilis­ter ser deg, eller at de over­hol­der vike­plik­ten. Beskri­vel­se­ne av enkelt­ulyk­ker er ikke vel­dig detal­jer­te. Der jeg har gjen­gitt beskri­vel­se har jeg gjen­gitt hele beskri­vel­sen. Så man får ikke vite så vel­dig mye. Men gans­ke man­ge ulyk­ker ser ut til å skyl­des ufor­ut­sig­bar opp­tre­den fra bilis­ter som ikke har sett seg for, f.eks. å svin­ge til venst­re rett foran møten­de syk­list, kjø­re ut i vei­en fra side­vei, åpne bil­døren mot syk­lis­ter, osv.

  Det er åpen­bart at det trengs politi­ak­sjo­ner og hold­nings­kam­pan­jer, og de må være ret­tet mot de som ska­per de far­li­ge situa­sjo­ne­ne: Bilis­te­ne.

 • Mor­ten How Lode

  Det kan vel også være på sin plass å opp­ford­re våre med­syk­lis­ter å kle seg slik at de er lett syn­li­ge i tra­fik­ken, samt bru­ke lys og reflek­ser for alt det er verdt. Jeg ser alt for ofte svart­kled­de syk­lis­ter på mørke­lag­te syk­ler i skum­rin­gen. Det gjør dess­ver­re ikke all­tid bilis­te­ne…

 • Helt enig. Jeg har også, når jeg har kjørt bil, lagt mer­ke til at selv om syk­lis­ter har både lys og påbudt refleks, så synes de mye bed­re om de også har refleks­vest. Jeg bru­ker der­for (nes­ten) all­tid refleks­vest fra det begyn­ner å skum­re, sam­men med lys. Noen gan­ger bru­ker jeg den også på dag­tid, som alter­na­tiv til gul syk­kel­jak­ke.

 • Som vek­sel­vis syk­list og bilist kjen­ner jeg igjen pro­blem­stil­lin­ge­ne. Min sub­jek­ti­ve vur­de­ring er at man­ge far­li­ge situa­sjo­ner opp­står for­di bil­fø­re­re ikke anser syk­lis­ter i vei­ba­nen som kjø­ren­de. Der­nes som Tor­vund skri­ver: bil­fø­re­re respek­te­rer ikke syk­kel­fel­tet — stan­ser eller par­ke­rer der og svin­ger til høy­re over syk­kel­felt uten å vike for syk­list.

  Fra bil­fø­rers per­spek­tiv er det sær­lig frust­re­ren­de at syk­lis­ter skif­ter mel­lom for­tau og vei­bane uten for­var­sel. Dess­uten har biler ikke vike­plikt for syk­len­de på fot­gjen­ger­over­gang.

 • Bed­re til­rette­leg­ging og fle­re syk­lis­ter nok det som skal til. Bed­re til­rette­leg­ging vil føre til fær­re kon­flikt­so­ner. Fle­re syk­lis­ter vil gjø­re at bilis­ter må ven­ne seg til syk­ler i tra­fik­ken. Jeg tror også at bed­re til­rette­leg­ging og fle­re syk­lis­ter vil dem­pe gær­nin­ge­ne.

 • Mor­ten How Lode

  For­res­ten kjen­ner jeg dess­ver­re godt til døds­ulyk­ken der olym­pia­top­pens Pel­la Refs­nes var den omkom­ne. Han var flink å bru­ke hjelm og refleks­vest, selv om jeg ikke vet om han bruk­te det den­ne dagen. Dess­ver­re tok bli­lis­ten sjangs på å svin­ge selv om ved­kom­men­de var blen­det av solen.

  - Det kan vir­ke som om bilis­ten har vært blen­det av sola og der­for ikke kun­ne se syk­lis­ten, sier (poli­ti­ets inn­sats­le­der Tore) Bar­stad.”

  fra http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6590613

 • Øyvind S

  Føl­ger opp meg selv her:

  Jeg liker ikke syk­kel­felt langst tra­fi­ker­te gater. jeg syk­ler og kjø­rer bil. Jeg synes det er vans­ke­lig med syk­kel­fel­tet er at det gir syk­lis­ter en falsk trygg­het, for­di noen biler ikke blin­ker, and­re biler ikke ser seg for, og noen syk­lis­ter ten­ker ikke over at bilis­ter gjør feil.

  Mitt råd til alle som syk­ler er å vel­ge en tra­se uten bil­tra­fikk. Det gjør jeg, og mener det er langt vik­ti­ge­re pre­van­tivt til­tak en f.eks. syk­kel­hjelm. Fore­slår også at evt nye syk­kel­sti­er kan leg­ges i gater uten tung bil­tra­fikk.

  Biler er vel­dig vik­ti­ge i Oslo, men da er det enda mer vik­tig at vi tar vare på syk­lis­te­ne for de gjør at bil­traf­fi­ken går mye let­te­re!

 • Køben­havn er impo­ne­ren­de, der er både syk­lis­ter og bili­sert disi­pli­nert og opp­merk­som­me på hver­and­re. Selv Ljub­ljana har bed­re til­rette­leg­ging for syk­lis­ter (og bilis­te­ne behand­ler syk­len­de som and­re kjøre­tøy).

 • Pingback: Syklisten kom i høy hastighet … » Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Hvorfor gir politiet misvisende opplysninger om sykkelulykker? » Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Politiet hester syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Er det greit at avd dir Guro Ranes i Vegdirektoratet synser offentlig om trafikk?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Er det noen som forsvarer hensynsløse syklister ???()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Kontroller mot sykling på rødt lys()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykling på rødt lys()

 • Pingback: Åpent brev til @politietoslo : Mer sykkelhets fra politiet | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Sykling på rødt lys, ulykker og politiet | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Syklister og vikeplikt | Olav Torvunds blogg()