Varemerker og ytringsfrihet

Utgangs­punk­tet for dis­se reflek­sjo­ne­ne er to kon­kre­te saker: Blog­ge­ren Chris­tof­fer Biong skrev en sak om merke­ord­nin­gen “Nyt Nor­ge” med tit­te­len Nyte Nor­ge? Chris­tof­fer Biong mener at kam­pan­jen gir et uær­lig bil­de av norsk land­bruk. Det er slett ikke slik at norsk land­bruk har høy kva­li­tet og har god dyre­vel­ferd. Chris­tof­fer Biong har blant annet den­ne illust­ra­sjo­nen om norsk kyllingoppdrett.

I for­bin­del­se med reklame­kam­pan­jer som gir et falsk bil­de av norsk land­bruk anbe­fa­ler jeg også Anne Vikens blogg­inn­legg “Nei til Tines lögn­ak­ti­ge pro­dukt­re­kla­me, ja til kyr på bei­te. Anne Viken er vete­ri­nær, og har såle­des gode fag­li­ge for­ut­set­nin­ger for å mene noe om dyre­hold i norsk land­bruk. Men det er ikke land­bruk som er tema den­ne gangen.

31. august 2010 mot­tok Chris­tof­fer Biong brev fra Mat­Merk ved advo­kat Nina Heg­dahl med krav om at han slut­tet å bru­ke logo­en, her gjen­gitt fra hans inn­legg Trues med søks­mål av Nyt Nor­ge. Bre­vet lyder:

Krav om umid­del­bar fjer­ning av urett­mes­sig bruk av logo­en NYT NORGE

Det vises til din Face­bo­ok side og din blogg hvor du omta­ler merke­ord­nin­gen Nyt Nor­ge og i for­bin­del­se med den­ne bru­ker logo­en NYT NORGE. Vi kre­ver at du umid­del­bart fjer­ner alle Nyt Nor­ge logo­ene, både på Face­bo­ok, blog­gen og even­tu­elt and­re ste­der hvor logo­en er brukt.

Det er KSL mat­merk som eier fel­les­mer­ket Nyt Nor­ge og din bruk av mer­ket er urett­mes­sig. Der­som logo­ene ikke fjer­nes vil KSL mat­merk vur­de­re søks­mål med krav om veder­lag og erstat­ning for den urett­mes­si­ge bruken.”

Con­ti­nue read­ing Vare­mer­ker og ytrings­fri­het

Men biler finner man plass til …

I dis­ku­sjo­nen om syk­kel­vei­er og syk­kel­felt i Oslo får vi ofte høre at det er så liten plass, i alle fall i sen­trum. Der­for er det vans­ke­lig å anleg­ge syk­kel­vei­er og sykkelfelt.

For tiden arbei­der man med fun­da­men­te­rings­ar­bei­der rundt de gam­le uni­ver­si­tets­byg­nin­ge­ne i sen­trum. Det er en stor byg­nings­tek­nisk utfor­ding. Men det er ikke vårt pro­blem. Grave­ar­bei­der har gjort at et kjøre­felt i Fre­de­riks gate har forsvunnet.

Men den­ne gan­gen gjel­der det biler. Biler er, i mot­set­ning til syk­ler, vik­ti­ge for de som sty­rer i den­ne byen. Så da har man klart å fin­ne plass. Man har fått et eks­tra kjøre­felt til bile­ne ved å gjø­re midt­ra­bat­ten sma­le­re. Man kan hvis man vil. Men når det gjel­der syk­ler vil de som sty­rer byen ikke. Man vil for eksem­pel hel­ler ha skjem­men­de gate­par­ke­ring enn syk­kel­felt og syk­kel­vei­er.

Vi skal ikke høre på hva poli­ti­ke­re sier. Poli­ti­ke­re skal døm­mes ut fra hva de gjør, ikke ut fra hva de lover og sier. De réel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser jeg gjen­nom de kon­kre­te valg de tref­fer og det de gjør, ikke gjen­nom deres mer eller mind­re tom­me løfter.

I Oslo er poli­ti­ker­nes bud­skap vel­dig klart: Bilis­ter er vik­ti­ge. Syk­lis­ter er ikke vik­ti­ge. Ta med en for­uren­sen­de og plass­kre­ven­de blikk­boks som vei­er over et tonn for å frak­te ditt slap­pe lege­me, og våre poli­ti­ke­re ser det som sin opp­ga­ve å sør­ge for at det er plass til deg. Vel­ger du hel­ler 10–12 kg miljø­venn­lig alu­mi­ni­um for å frak­te et litt spre­ke­re lege­me, da kan din eksis­tens og til­stede­væ­rel­se til nød tole­re­res så len­ge det ikke skjer til hin­der for de hel­li­ge blikk­bok­ser. Det er det­te de som sty­rer Oslo for­tel­ler oss gjen­nom sine handlinger.

Oslos poli­tis­ke ledel­se har igjen lovet økt sat­sing på syk­kel. Det er den kon­kre­te opp­føl­gin­gen de skal døm­me på også den­ne gan­gen, ikke at de nok en gang ha gått ut og lovet det.