Men biler finner man plass til …

I dis­ku­sjo­nen om syk­kel­vei­er og syk­kel­felt i Oslo får vi ofte høre at det er så liten plass, i alle fall i sen­trum. Der­for er det vans­ke­lig å anleg­ge syk­kel­vei­er og sykkelfelt.

For tiden arbei­der man med fun­da­men­te­rings­ar­bei­der rundt de gam­le uni­ver­si­tets­byg­nin­ge­ne i sen­trum. Det er en stor byg­nings­tek­nisk utfor­ding. Men det er ikke vårt pro­blem. Grave­ar­bei­der har gjort at et kjøre­felt i Fre­de­riks gate har forsvunnet.

Men den­ne gan­gen gjel­der det biler. Biler er, i mot­set­ning til syk­ler, vik­ti­ge for de som sty­rer i den­ne byen. Så da har man klart å fin­ne plass. Man har fått et eks­tra kjøre­felt til bile­ne ved å gjø­re midt­ra­bat­ten sma­le­re. Man kan hvis man vil. Men når det gjel­der syk­ler vil de som sty­rer byen ikke. Man vil for eksem­pel hel­ler ha skjem­men­de gate­par­ke­ring enn syk­kel­felt og syk­kel­vei­er.

Vi skal ikke høre på hva poli­ti­ke­re sier. Poli­ti­ke­re skal døm­mes ut fra hva de gjør, ikke ut fra hva de lover og sier. De réel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser jeg gjen­nom de kon­kre­te valg de tref­fer og det de gjør, ikke gjen­nom deres mer eller mind­re tom­me løfter.

I Oslo er poli­ti­ker­nes bud­skap vel­dig klart: Bilis­ter er vik­ti­ge. Syk­lis­ter er ikke vik­ti­ge. Ta med en for­uren­sen­de og plass­kre­ven­de blikk­boks som vei­er over et tonn for å frak­te ditt slap­pe lege­me, og våre poli­ti­ke­re ser det som sin opp­ga­ve å sør­ge for at det er plass til deg. Vel­ger du hel­ler 10–12 kg miljø­venn­lig alu­mi­ni­um for å frak­te et litt spre­ke­re lege­me, da kan din eksis­tens og til­stede­væ­rel­se til nød tole­re­res så len­ge det ikke skjer til hin­der for de hel­li­ge blikk­bok­ser. Det er det­te de som sty­rer Oslo for­tel­ler oss gjen­nom sine handlinger.

Oslos poli­tis­ke ledel­se har igjen lovet økt sat­sing på syk­kel. Det er den kon­kre­te opp­føl­gin­gen de skal døm­me på også den­ne gan­gen, ikke at de nok en gang ha gått ut og lovet det.

Print Friendly, PDF & Email