Syklisten kom i høy hastighet …

I 2009 var det én dødsulykke med sykkel i Oslo. I likhet med så mange andre sykkelulykker skyldtes denne at bilisten ikke overholdt sin vikeplikt. Syklisten syklet nedover Tvetenveien fra Haugerud i retning Trosterud. Bilen kom oppover og svingte til venstre inn på bensinstasjonen i Tvetenveien 185, foran syklisten som altså kom nedover. I vedleggsdelen til ulykkesrapport for Oslo er ulykken beskrevet slik:

“Enhet A kjørte Tvetenvn retn sør. A skulle svinge til venstre inn nordlige innkj til Esso i Tvetenvn 185. Enhet B(Sykkel) syklet Tvetenvn i motsatt retn og kjørte i A`s høyre side foran og veltet. Fører av B omkom.”

I NRK Østlandssendingens omtale av saken kunne vi blant annet lese følgende:

“Syklisten kom ifølge vitner i høy hastighet ned Tvetenveien da han frontkolliderte med en bilist som svingte inn på bensinstasjonen.”

Ellers står det dette om hva som forårsaket ulykken:

“- Det kan virke som om bilisten har vært blendet av sola og derfor ikke kunne se syklisten, sier Barstad.”

Aftenposten skrev dette:

“En syklist var blitt påkjørt av en bilist, idet bilen skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet opplyser at bilisten trolig ikke registrerte syklisten.”

Det var trener i Olympiatoppen, Per Egil Refsnes, som omkom i ulykken. At det var en kjent person i idrettsmiljøet bidro til at saken fikk mer medieomtale enn slike saker vanligvis får. Vi fikk først omtaler av selve ulykken, og litt tid etter kom det mer personrettet omtale. Det ble senere reist straffesak mot bilføreren, som ga en tredje runde med medieomtale.

Det oppsiktsvekkende i omtalen av denne saken er at alle de medier hvor jeg har funnet omtale av selve ulykken på ulykkestidspunket underslår det viktigste: Bilisten overholdt ikke sin vikeplikt overfor syklisten. Mediene viser delvis til uttalelser fra politiet, og man blir sittende med det inntrykk at både politiet og mediene stiller seg på bilistens side i sin saksfremstilling og nærmest unnskylder ham.

Bilisten ble senere tiltalt og dømt til 30 dagers fengsel for uaktsomt drap.

Jeg har lurt på hva man egentlig regner som “stor fart” hos syklister, ikke minst etter at politiet i Bergen kunne melde at de hadde radarmålt “råsyklister” som syklet hele 22 km/t (på det ut fra kommentarer til  saken synes å være skiltet som gang- og sykkelvei i den ene retningen og som sykkelvei i den andre). “Man må ned i tilnærmet gangfart når man passerer fotgjengere på gang- og sykkelvei”, sa politimannen. Sier han også at biler må ned i tilnærmet sykkelfart når de passerer syklister på veier med blandet bil- og sykkeltrafikk? Neppe. I politiets øyne er syklister åpenbart en gruppe som skal ta hensyn, men som som det ikke skal tas hensyn til, enten man er kjørende eller gående.

Etter å ha gått gjennom vedleggsdelen til Årsberetning trafikkulykker 2009 (Oslo), hvor alle registrerte ulykker omtales, er mitt klare inntrykk at den mest vanlige årsaken til sykkelulykker er bilister som ikke overholder sin vikeplikt.

vedleggsdelen til Årsberetning trafikkulykker 2009 (Oslo) er det tre andre saker hvor det skrives at syklisten holdt stor fart. I to av sakene er det ganske tydelig at den annen part ikke overholdt sin vikeplikt. Den første var kollisjon mellom to sykler:

“Enhet A(Sykkel) syklet Torggt retn sørvest fra Sentrum scene. I X Youngsgt kjørte A i enhet B(Sykkel) som kom i stor fart nedover Youngsgt retn sørøst.”

Den andre var mellom bil og syklist:

“Enhet A kjørte Kirkevn retn nordøst og tok til venstre inn Valkyriegt rett foran enhet B(Sykkel) som kom i høy fart nedover Kirkevn i motsatt retn(sørvest). B traff A`s høyre side foran.”

I den siste saken fremstår forholdet som mer uklart:

“A kjørte fra p-hus ca 85 m svf Fridtjof Nansens vei retn. nordvest, B syklet på fortauet i Essendropsgate retn. sørvest. A stanset da han så B, men B kom i stor fart og kjørte inn i A’s høyre forskjerm.”

Vi kan vende tilbake til “råsyklistene” i Bergen. 22 km/t er for meg ikke spesielt fort. Det er omtrent den farten en god langdistanseløper holder når han løper 10.000 m. Jeg skulle gjerne ha sett oppslag om råkjørere i bil som hadde kjørt hele 22 km/t — f.eks. langs barns skolevei. Og jeg skulle gjerne høre politiet kreve at bilene skal ned i tilnærmet gangfart når de passerer fotgjengere på veier uten fortau. Men det får vi nok ikke høre. Biler er hellige, både for politikere og politi.

Der det i ulykkesrapporten omtales at biler har hold høy fart, har det typisk vært hvor man ikke har klart svingen, kjørt tvers over en rundkjøring, osv. Det har altså vært typiske situasjoner hvor farten har vært så stor at bilfører har mistet kontrollen, slik at farten har forårsaket ulykken. I tillegg til noen litt mer uspesifiserte tilfeller. De har nok kjørt fortere enn 22 km/t. I alle fall i to av de tre tilfeller hvor høy fart nevnes ved sykkelulykker synes den dominerende ulykkesårsak ikke å ha vært farten,  men at den annen part ikke har overhold vikeplikten. Man kan jo lure på om myndigheter, medier og bilister venter at syklister skal sykle så sakte at de til enhver tid kan stanse for biler og andre som ikke overholder vikeplikt, og som brått krysser rett foran syklisten.

Den tragiske sykkelulykken i Tvetenveien vet vi en del om på grunn av det som kom fram under den etterfølgende rettssaken.  TV2 gjengir følgende fra dommen:

“Retten påpeker i dommen at sykkelcomputeren på Refsnes’ sykkel, viser at han de siste 103 meterne fram til ulykkesstedet, hadde holdt en gjennomsnittsfart på 31 km/t. Dette er godt innenfor fartsgrensen på stedet, som er 50 km/t. Det påpekes også at Refsnes var godt synlig, fordi han hadde på seg en rød treningsoverdel, og sykkeltights i sterkt grønn og gul farge.”

Det står ikke noe i saken om hvorvidt han brukte hjelm. Men han omtales som en erfaren syklist, i følge Dagbladet var han på treningstur. Og i en av kommentarene til min omtale av ulykkesrapporten sies at vedkommende var flink til å bruke hjelm, så det er ingen grunn til å tro at han ikke brukte det også på denne treningsturen.

Den syklisten som i følge vitner hadde holdt høy hastighet hadde altså hatt en gjennomsnittsfart på 31 km/t de siste 103 meterne fram til ulykkesstedet. Om jeg husker rett — det er en stund siden sist jeg var i det området — så hadde syklisten nedoverbakke. En fart på rundt 30 km/t er ikke høy hastighet på et slikt sted. Etter å ha lest NRK Østlandssendingens omtale av saken hadde jeg ventet en fart på minst 50 km/t på dette stedet. Det som fremkom i rettssaken viser at han hadde en moderat hastighet og opptrådte aktsomt. Jeg vet ikke noe mer om hva hastigheten faktisk var i de tre andre ulykkene hvor stor fart er nevnt som et moment. Men sannsynligvis lå de også langt under fartsgrensen og holdt lavere fart enn bilistene gjør på samme sted.

Jeg leser påstander om syklister i høy hastighet som nok et bidrag til demoniseringen av syklister, på linje med politiets påstander om råsykling. Det er ingen tvil om at mange sykler hensynsløst, og det forsvarer jeg ikke. Men bedre tilrettelegging hadde gjort det lettere å være hensynsfull. Og uansett er det bilene som skaper farlige situasjoner og forårsaker ulykker.

Bilister som ikke overholder vikeplikt er den helt dominerende årsak til sykkelulykker.

Kartet viser hvor dødsulykken i 2009 skjedde.

[PS: Jeg anbefaler også å lese “Bergenspolitiet feilinformerer og skaper fare” fra Syklistenes landforening, som jeg ikke var oppmerksom på da jeg skrev innlegget.]

[mappress]

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.