Syklisten kom i høy hastighet …

I 2009 var det én døds­ulyk­ke med syk­kel i Oslo. I lik­het med så man­ge and­re syk­kel­ulyk­ker skyld­tes den­ne at bilis­ten ikke over­holdt sin vike­plikt. Syk­lis­ten syk­let ned­over Tve­ten­vei­en fra Hau­ge­rud i ret­ning Tros­te­rud. Bilen kom opp­over og sving­te til venst­re inn på ben­sin­sta­sjo­nen i Tve­ten­vei­en 185, foran syk­lis­ten som alt­så kom ned­over. I ved­leggs­de­len til ulyk­kes­rap­port for Oslo er ulyk­ken beskre­vet slik:

Enhet A kjør­te Tve­ten­vn retn sør. A skul­le svin­ge til venst­re inn nord­li­ge inn­kj til Esso i Tve­ten­vn 185. Enhet B(Sykkel) syk­let Tve­ten­vn i mot­satt retn og kjør­te i A‘s høy­re side foran og vel­tet. Fører av B omkom.”

I NRK Øst­lands­sen­din­gens omta­le av saken kun­ne vi blant annet lese følgende:

Syk­lis­ten kom iføl­ge vit­ner i høy has­tig­het ned Tve­ten­vei­en da han front­kol­li­der­te med en bilist som sving­te inn på bensinstasjonen.”

Ellers står det det­te om hva som for­år­sa­ket ulykken:

- Det kan vir­ke som om bilis­ten har vært blen­det av sola og der­for ikke kun­ne se syk­lis­ten, sier Barstad.”

Aften­pos­ten skrev det­te:

En syk­list var blitt påkjørt av en bilist, idet bilen skul­le svin­ge inn på en ben­sin­sta­sjon. Poli­ti­et opp­ly­ser at bilis­ten tro­lig ikke regist­rer­te syklisten.”

Det var tre­ner i Olym­pia­top­pen, Per Egil Refs­nes, som omkom i ulyk­ken. At det var en kjent per­son i idretts­mil­jø­et bidro til at saken fikk mer medie­om­ta­le enn sli­ke saker van­lig­vis får. Vi fikk først omta­ler av selve ulyk­ken, og litt tid etter kom det mer per­son­ret­tet omta­le. Det ble sene­re reist straffe­sak mot bil­fø­re­ren, som ga en tred­je run­de med medieomtale.

Det opp­sikts­vek­ken­de i omta­len av den­ne saken er at alle de medi­er hvor jeg har fun­net omta­le av selve ulyk­ken på ulyk­kes­tids­pun­ket under­slår det vik­tigs­te: Bilis­ten over­holdt ikke sin vike­plikt over­for syk­lis­ten. Medie­ne viser del­vis til utta­lel­ser fra poli­ti­et, og man blir sit­ten­de med det inn­trykk at både poli­ti­et og medie­ne stil­ler seg på bilis­tens side i sin saks­frem­stil­ling og nær­mest unn­skyl­der ham.

Bilis­ten ble sene­re til­talt og dømt til 30 dagers feng­sel for uakt­somt drap.

Jeg har lurt på hva man egent­lig reg­ner som “stor fart” hos syk­lis­ter, ikke minst etter at poli­ti­et i Ber­gen kun­ne mel­de at de had­de radar­målt “råsyk­lis­ter” som syk­let hele 22 km/t (på det ut fra kom­men­ta­rer til  saken synes å være skil­tet som gang- og syk­kel­vei i den ene ret­nin­gen og som syk­kel­vei i den and­re). “Man må ned i til­nær­met gang­fart når man pas­se­rer fot­gjen­ge­re på gang- og syk­kel­vei”, sa politi­man­nen. Sier han også at biler må ned i til­nær­met syk­kel­fart når de pas­se­rer syk­lis­ter på vei­er med blan­det bil- og syk­kel­tra­fikk? Nep­pe. I poli­ti­ets øyne er syk­lis­ter åpen­bart en grup­pe som skal ta hen­syn, men som som det ikke skal tas hen­syn til, enten man er kjø­ren­de eller gående.

Etter å ha gått gjen­nom ved­leggs­de­len til Års­be­ret­ning tra­fikk­ulyk­ker 2009 (Oslo), hvor alle regist­rer­te ulyk­ker omta­les, er mitt kla­re inn­trykk at den mest van­li­ge årsa­ken til syk­kel­ulyk­ker er bilis­ter som ikke over­hol­der sin vikeplikt.

ved­leggs­de­len til Års­be­ret­ning tra­fikk­ulyk­ker 2009 (Oslo) er det tre and­re saker hvor det skri­ves at syk­lis­ten holdt stor fart. I to av sake­ne er det gans­ke tyde­lig at den annen part ikke over­holdt sin vike­plikt. Den førs­te var kol­li­sjon mel­lom to sykler:

Enhet A(Sykkel) syk­let Torggt retn sør­vest fra Sen­trum sce­ne. I X Youngs­gt kjør­te A i enhet B(Sykkel) som kom i stor fart ned­over Youngs­gt retn sørøst.”

Den and­re var mel­lom bil og syklist:

Enhet A kjør­te Kirk­evn retn nord­øst og tok til venst­re inn Val­ky­riegt rett foran enhet B(Sykkel) som kom i høy fart ned­over Kirk­evn i mot­satt retn(sørvest). B traff A‘s høy­re side foran.”

I den sis­te saken frem­står for­hol­det som mer uklart:

A kjør­te fra p‑hus ca 85 m svf Frid­tjof Nan­sens vei retn. nord­vest, B syk­let på for­tau­et i Ess­end­rops­gate retn. sør­vest. A stan­set da han så B, men B kom i stor fart og kjør­te inn i A’s høy­re forskjerm.”

Vi kan ven­de til­ba­ke til “råsyk­lis­te­ne” i Ber­gen. 22 km/t er for meg ikke spe­si­elt fort. Det er omtrent den far­ten en god lang­dis­tanse­lø­per hol­der når han løper 10.000 m. Jeg skul­le gjer­ne ha sett opp­slag om råkjø­re­re i bil som had­de kjørt hele 22 km/t — f.eks. langs barns skole­vei. Og jeg skul­le gjer­ne høre poli­ti­et kre­ve at bile­ne skal ned i til­nær­met gang­fart når de pas­se­rer fot­gjen­ge­re på vei­er uten for­tau. Men det får vi nok ikke høre. Biler er hel­li­ge, både for poli­ti­ke­re og politi.

Der det i ulyk­kes­rap­por­ten omta­les at biler har hold høy fart, har det typisk vært hvor man ikke har klart svin­gen, kjørt tvers over en rund­kjø­ring, osv. Det har alt­så vært typis­ke situa­sjo­ner hvor far­ten har vært så stor at bil­fø­rer har mis­tet kon­trol­len, slik at far­ten har for­år­sa­ket ulyk­ken. I til­legg til noen litt mer uspe­si­fi­ser­te til­fel­ler. De har nok kjørt for­te­re enn 22 km/t. I alle fall i to av de tre til­fel­ler hvor høy fart nev­nes ved syk­kel­ulyk­ker synes den domi­ne­ren­de ulyk­kes­år­sak ikke å ha vært far­ten,  men at den annen part ikke har over­hold vike­plik­ten. Man kan jo lure på om myn­dig­he­ter, medi­er og bilis­ter ven­ter at syk­lis­ter skal syk­le så sak­te at de til enhver tid kan stan­se for biler og and­re som ikke over­hol­der vike­plikt, og som brått krys­ser rett foran syklisten.

Den tra­gis­ke syk­kel­ulyk­ken i Tve­ten­vei­en vet vi en del om på grunn av det som kom fram under den etter­føl­gen­de retts­sa­ken.  TV2 gjen­gir føl­gen­de fra dom­men:

Ret­ten påpe­ker i dom­men at syk­kel­com­pu­te­ren på Refs­nes’ syk­kel, viser at han de sis­te 103 meter­ne fram til ulyk­kes­ste­det, had­de holdt en gjen­nom­snitts­fart på 31 km/t. Det­te er godt innen­for farts­gren­sen på ste­det, som er 50 km/t. Det påpe­kes også at Refs­nes var godt syn­lig, for­di han had­de på seg en rød tre­nings­over­del, og syk­kel­tig­hts i sterkt grønn og gul farge.”

Det står ikke noe i saken om hvor­vidt han bruk­te hjelm. Men han omta­les som en erfa­ren syk­list, i føl­ge Dag­bla­det var han på tre­nings­tur. Og i en av kom­men­ta­re­ne til min omta­le av ulyk­kes­rap­por­ten sies at ved­kom­men­de var flink til å bru­ke hjelm, så det er ingen grunn til å tro at han ikke bruk­te det også på den­ne treningsturen.

Den syk­lis­ten som i føl­ge vit­ner had­de holdt høy has­tig­het had­de alt­så hatt en gjen­nom­snitts­fart på 31 km/t de sis­te 103 meter­ne fram til ulyk­kes­ste­det. Om jeg hus­ker rett — det er en stund siden sist jeg var i det områ­det — så had­de syk­lis­ten ned­over­bak­ke. En fart på rundt 30 km/t er ikke høy has­tig­het på et slikt sted. Etter å ha lest NRK Øst­lands­sen­din­gens omta­le av saken had­de jeg ven­tet en fart på minst 50 km/t på det­te ste­det. Det som frem­kom i retts­sa­ken viser at han had­de en mode­rat has­tig­het og opp­tråd­te akt­somt. Jeg vet ikke noe mer om hva has­tig­he­ten fak­tisk var i de tre and­re ulyk­ke­ne hvor stor fart er nevnt som et moment. Men sann­syn­lig­vis lå de også langt under farts­gren­sen og holdt lave­re fart enn bilis­te­ne gjør på sam­me sted.

Jeg leser påstan­der om syk­lis­ter i høy has­tig­het som nok et bidrag til demo­ni­se­rin­gen av syk­lis­ter, på lin­je med poli­ti­ets påstan­der om råsyk­ling. Det er ingen tvil om at man­ge syk­ler hen­syns­løst, og det for­sva­rer jeg ikke. Men bed­re til­rette­leg­ging had­de gjort det let­te­re å være hen­syns­full. Og uan­sett er det bile­ne som ska­per far­li­ge situa­sjo­ner og for­år­sa­ker ulykker.

Bilis­ter som ikke over­hol­der vike­plikt er den helt domi­ne­ren­de årsak til sykkelulykker.

Kar­tet viser hvor døds­ulyk­ken i 2009 skjedde.

[PS: Jeg anbe­fa­ler også å lese “Ber­gens­po­li­ti­et feil­in­for­me­rer og ska­per fare” fra Syk­lis­te­nes land­for­ening, som jeg ikke var opp­merk­som på da jeg skrev innlegget.]

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email