Manglende skilt for opphør av sykkelvei m.m.

Jeg har tid­li­ge­re tatt opp at vi i Nor­ge mang­ler skilt som vars­ler opp­hør av syk­kel­vei, syk­kel­felt, gang­vei og kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei. Dis­se skil­te­ne mang­ler i Nor­ge: Jeg har også tatt opp det­te i en hen­ven­del­se til Veg­di­rek­to­ra­tet, en hen­ven­del­se som så langt ikke har blitt besvart. [Og jeg har nå sendt det­te inn­leg­get som del av en hen­ven­del­se til Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og Vegdirektoratet]

For to uker siden had­de jeg et hyg­ge­lig møte om syk­kel­po­li­tikk med stor­tings­re­pre­sen­tant og med­lem av pro­gram­ko­mi­te­en i Oslo AP, Håkon Haug­li. Den­ne man­ge­len på skilt var et fle­re spørs­mål som vi dis­ku­ter­te. Håkon Haug­li tok etter vårt møte saken opp med Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, som svar­te at Sta­tens veg­ve­sen had­de vur­dert det­te og fun­net at sli­ke skilt var unød­ven­di­ge. Syk­kel­felt er mer­ket med skille­lin­je, og bort­fall av det­te gir et tyde­lig bud­skap, slik at vars­ling med skilt i til­legg til det­te anses unødvendig.

Min førs­te reak­sjon er at det­te er et skrive­bordsvar skre­vet av folk som ikke syk­ler selv, eller som i alle fall ikke syk­ler på de litt vans­ke­li­ge­re ste­der hvor sta­di­ge og uskil­te­de opp­hør av syk­kel­felt er et pro­blem. For meg er det ele­men­tært at vars­ling i et ofte kom­pli­sert og uover­sikt­lig tra­fikk­bil­det skal være tyde­lig og enty­dig. Man skal vars­ler før end­rin­gen inn­tref­fer, slik at man kan for­be­re­de seg på end­rin­gen før den inntreffer.

Con­ti­nue read­ing Mang­len­de skilt for opp­hør av syk­kel­vei m.m.

Dokumentarfilm om å sykle i norske byer — anyone?

Som en kom­men­tar til mitt inn­legg “Kirke­vei­rin­gen — en syk­kel­tur”, men­te en av mine kol­le­ger at det bur­de lages en doku­men­tar­film om hvor­dan det er å være syk­list i Oslo. Jeg synes det er en glim­ren­de idé. Det behø­ver ikke bare være Oslo. Her fin­ner man f.eks. noe om til­stan­den i Ber­gen. Man kun­ne sik­kert ta med eksemp­ler fra byer uten­for Nor­ge om hvor­dan det kan gjø­res. Jeg vil­le ha valgt å sty­re unna de byene som all­tid trek­kes fram (som Køben­havn), siden det er nok av and­re. I Gøte­borg skal det f.eks. være godt til­rette­lagt for syk­ling (har ikke syk­let der selv, så jeg base­rer meg på det and­re har fortalt).

Men jeg er ikke noe film­men­nes­ke, så det blir i alle fall ikke jeg som kom­mer til å lage en slik doku­men­tar­film. Der­for sen­der jeg idé­en ut i ver­den på den­ne måten, og håper på at noen som kan lage film pluk­ker opp tanken.