Dokumentarfilm om å sykle i norske byer — anyone?

Som en kom­men­tar til mitt inn­legg “Kirke­vei­rin­gen — en syk­kel­tur”, men­te en av mine kol­le­ger at det bur­de lages en doku­men­tar­film om hvor­dan det er å være syk­list i Oslo. Jeg synes det er en glim­ren­de idé. Det behø­ver ikke bare være Oslo. Her fin­ner man f.eks. noe om til­stan­den i Ber­gen. Man kun­ne sik­kert ta med eksemp­ler fra byer uten­for Nor­ge om hvor­dan det kan gjø­res. Jeg vil­le ha valgt å sty­re unna de byene som all­tid trek­kes fram (som Køben­havn), siden det er nok av and­re. I Gøte­borg skal det f.eks. være godt til­rette­lagt for syk­ling (har ikke syk­let der selv, så jeg base­rer meg på det and­re har for­talt).

Men jeg er ikke noe film­men­nes­ke, så det blir i alle fall ikke jeg som kom­mer til å lage en slik doku­men­tar­film. Der­for sen­der jeg idé­en ut i ver­den på den­ne måten, og håper på at noen som kan lage film pluk­ker opp tan­ken.

Print Friendly, PDF & Email
 • Mor­ten How Lode

  Er ikke den alle­re­de laget av Lin­da Eide, da? Hen­nes bidrag heter “Døden Bak Sty­ret”, mener jeg.
  Lig­ger på NRKs nett­si­der. Den er ikke helt ny, men lite har jo for­and­ret seg siden den ble laget.

  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/83265/

 • Jeg hus­ket ikke den. Bra film, og depri­me­ren­de lite som har skjedd i de fem åre­ne etter at den ble laget. Men det er vel like­vel på tide å lage en ny?

 • Det er abso­lutt på sin plass med flei­re doku­men­ta­rar inn­til radi­ka­le grep er fore­tatt. Fore­lø­pig ser det ut til å skje mest på papi­ret, i alle fall her i Ber­gen: «Erfa­rin­ge­ne etter 7 år med gjel­den­de plan for syk­kel­til­tak viser at 21 km av de fore­slåt­te syk­kel­ru­te­ne er
  etab­lert. Det betyr at det i gjen­nom­snitt har vært til­rette­lagt ca. 3 km pr. år. For de mest sen­trums­nære
  syk­kel­ru­te­ne (A-rute­ne) er mål­opp­nå­el­sen 37 %.» (Syk­kel­stra­te­gi for Ber­gen 2010–2019)

 • Mathias

  Ten­ker den sam­me tan­ken nes­ten dag­lig når jeg syk­ler til og fra jobb, dvs. tur-retur Etter­stad-Akers­gata. Bilis­ter som ikke viser hvor de har tenkt seg i rund­kjø­rin­ge­ne, buss­holde­plas­ser midt i syk­kel­sti­en, elen­dig asfalt i syk­kel­sti­en, biler som par­ke­rer i syk­kel­sti­en (hvis den fort­satt er der — mar­ke­rin­gen for­svin­ner nem­lig 70–80 meter før) for å ven­te på at Galge­berg­bom­men åpner seg, bilis­ter som “bare skal ord­ne noe”, syk­kel­sti­en ved Spekt­rum som plut­se­lig for­svant, biler som lig­ger på hor­net osv. osv.

  Tror det kun­ne blitt en lang film­se­rie.

 • Kjell Eirik

  Had­de vært bra med en god doku­men­tar. Kom­mer ikke til å lage en ren doku­men­tar selv, men har til hen­sikt å syk­le endel med kame­ra på syk­ke­len for å doku­men­te­re hver­dags­hen­del­ser langs vei­en. Det­te gjør jeg med et enkelt hjelm­ka­me­ra jeg fant på qxl auk­sjon for 399,- + por­to. Det tar opp på et SD minne­kort og bru­ker 2 AAA bat­te­ri­er. En førs­te test på hva det kan gi av resul­tat lig­ger her:
  http://www.youtube.com/watch?v=CG8AWNlp7Us
  Det had­de vært mor­ro om fle­re vil­le begyn­ne å bru­ke sam­me type til doku­men­te­ring.
  Ser for meg at det er vik­tig at man med slikt kame­ra er vel­dig bevist på å syk­le defen­sivt og ikke “frem­pro­vo­se­rer” situa­sjo­ner for å få dem på film. Mon­te­ring av kame­ra (her på hodet med strikk ) kan kan­skje opti­ma­li­se­res også. Muli­gens let­te­re å gjø­re avstands­be­døm­mel­ser og f.eks. sty­ret er syn­lig kame­raru­ten. (Her lig­ger det like under.) Kan­skje plas­se­ring på syk­ke­len iste­det for hodet?
  Vil også leg­ge til at det­te på langt nær er en vel­dig gra­ve­ren­de hen­del­se — den er vel­dig dag­lig­dags etter min erfa­ring. Men det var den som ble på førs­te test av hjelm­ka­me­ra­et. Har blitt lig­gen­de litt siden.
  …det var det­te med tid og prio­ri­te­ring også 🙂
  Etter å ha blitt kjørt i grøf­ten av en bil som kom fra en utkjør­sel til venst­re i går er det igjen mer aktua­li­sert. Rakk ikke ten­ke på å note­re reg. nr der jeg var opp­tatt med å ber­ge meg uska­det fra det hel­ler.