Dokumentarfilm om å sykle i norske byer — anyone?

Som en kom­men­tar til mitt inn­legg “Kirke­vei­rin­gen — en syk­kel­tur”, men­te en av mine kol­le­ger at det bur­de lages en doku­men­tar­film om hvor­dan det er å være syk­list i Oslo. Jeg synes det er en glim­ren­de idé. Det behø­ver ikke bare være Oslo. Her fin­ner man f.eks. noe om til­stan­den i Ber­gen. Man kun­ne sik­kert ta med eksemp­ler fra byer uten­for Nor­ge om hvor­dan det kan gjø­res. Jeg vil­le ha valgt å sty­re unna de byene som all­tid trek­kes fram (som Køben­havn), siden det er nok av and­re. I Gøte­borg skal det f.eks. være godt til­rette­lagt for syk­ling (har ikke syk­let der selv, så jeg base­rer meg på det and­re har fortalt).

Men jeg er ikke noe film­men­nes­ke, så det blir i alle fall ikke jeg som kom­mer til å lage en slik doku­men­tar­film. Der­for sen­der jeg idé­en ut i ver­den på den­ne måten, og håper på at noen som kan lage film pluk­ker opp tanken.

Print Friendly, PDF & Email