Manglende skilt for opphør av sykkelvei m.m.

Jeg har tid­li­ge­re tatt opp at vi i Nor­ge mang­ler skilt som vars­ler opp­hør av syk­kel­vei, syk­kel­felt, gang­vei og kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei. Dis­se skil­te­ne mang­ler i Nor­ge: Jeg har også tatt opp det­te i en hen­ven­del­se til Veg­di­rek­to­ra­tet, en hen­ven­del­se som så langt ikke har blitt besvart. [Og jeg har nå sendt det­te inn­leg­get som del av en hen­ven­del­se til Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og Vegdirektoratet]

For to uker siden had­de jeg et hyg­ge­lig møte om syk­kel­po­li­tikk med stor­tings­re­pre­sen­tant og med­lem av pro­gram­ko­mi­te­en i Oslo AP, Håkon Haug­li. Den­ne man­ge­len på skilt var et fle­re spørs­mål som vi dis­ku­ter­te. Håkon Haug­li tok etter vårt møte saken opp med Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, som svar­te at Sta­tens veg­ve­sen had­de vur­dert det­te og fun­net at sli­ke skilt var unød­ven­di­ge. Syk­kel­felt er mer­ket med skille­lin­je, og bort­fall av det­te gir et tyde­lig bud­skap, slik at vars­ling med skilt i til­legg til det­te anses unødvendig.

Min førs­te reak­sjon er at det­te er et skrive­bordsvar skre­vet av folk som ikke syk­ler selv, eller som i alle fall ikke syk­ler på de litt vans­ke­li­ge­re ste­der hvor sta­di­ge og uskil­te­de opp­hør av syk­kel­felt er et pro­blem. For meg er det ele­men­tært at vars­ling i et ofte kom­pli­sert og uover­sikt­lig tra­fikk­bil­det skal være tyde­lig og enty­dig. Man skal vars­ler før end­rin­gen inn­tref­fer, slik at man kan for­be­re­de seg på end­rin­gen før den inntreffer.

Jeg reg­ner meg selv som en rime­lig oppe­gå­en­de per­son med en del erfa­ring i å fer­des i bytra­fikk på syk­kel, og for så vidt også med bil. Og jeg har erfa­ring fra å syk­le i land hvor man har en annen hold­ning, og fak­tisk mer­ker på en tyde­lig måte. De ære­de byrå­kra­ter må gjer­ne mene at jeg er sløv og dum hvis jeg ikke synes at mer­kin­gen gir et tyde­lig bud­skap. Men jeg vil da insis­te­re på at det er man­ge som er både slø­ve­re og dum­me­re enn meg, som defi­ni­tivt ikke vil opp­fat­te myn­dig­he­tens tyde­li­ge bud­skap.

Man skal alt­så mar­ke­re syk­kel­felt med stip­let lin­je. Det at den­ne lin­jen opp­hø­rer er det i føl­ge sam­ferd­sels­by­rå­kra­te­ne et klart bud­skap om at syk­kel­fel­tet opphører.

Jeg skul­le gjer­ne hatt et svar fra dis­se byrå­kra­te­ne om hva slags klart bud­skap vi får her, ved Ulle­våls­vei­en 16.  Det står et skilt der, som klart og tyde­lig sier at her skal det være syk­kel­felt. Og ser man godt etter så har det nom også vært en skille­lin­je. I føl­ge våre byrå­kra­ter får vi sam­ti­dig et klart bud­skap om at syk­kel­fel­tet opp­hø­rer, for det er ikke noen skille­lin­je. Men hvor langt etter skil­tet opp­hø­rer egent­lig syk­kel­fel­tet her? Umid­del­bart etter skil­tet? Et pas­sen­de antall meter, hva nå det måt­te være, fra skil­tet? Det er prak­tis­ke kon­se­kven­ser bl.a. for hvor det er lov å stop­pe med bil.

Had­de syk­kel­fel­tet blitt avslut­tet med et skilt, had­de det ikke vært mye tvil, i alle fall ikke mer tvil enn det er i en gate som er skil­tet med “par­ke­ring for­budt” der den starter. 

Det er også en liten rest av et syk­kel­sym­bol der. Men jeg har ald­ri sett dis­se syk­kel­sym­bo­le­ne annet enn ved begyn­nel­sen av syk­kel­felt. Men det uan­sett uten betyd­ning for spørs­må­let om opp­hør av syk­kel­vei­er. Uan­sett kun­ne det vært inter­es­sant å høre byrå­kra­te­nes opp­fat­ning om hvor­vidt det er eller ikke er syk­kel­felt uten­for Ulle­våls­vei­en 16, og hva som gjør det­te bud­ska­pet klart.

Jeg kan gi våre byrå­kra­ter et annet eksem­pel. Under den feil­par­ker­te bilen opp­hø­rer skille­lin­jen. Jeg vil gjer­ne vite hvor­dan det gir meg som syk­list et klart bud­skap om at det ikke len­ger er syk­kel­felt noen ti-talls meter. Gjør man som man bør gjø­re, å fes­te blik­ket et godt styk­ke frem­me, så vil man se et nytt skilt som sier at det er syk­kel­felt. Så i den grad man opp­fat­ter noe bud­skap er, så er det at syk­kel­fel­tet fort­set­ter borten­for den feil­par­ker­te bilen.

Som jus­pro­fes­sor har jeg en viss tre­ning i å lese regel­verk, selv om tra­fikk­re­gu­le­ring ikke er av de områ­der jeg van­lig­vis arbei­der med. Jeg våger den påstand at det her ikke bare er den kon­kre­te mer­kin­gen, men også regel­ver­ket som er uklart.

I tra­fikk­reg­le­ne § 1 bok­stav g er syk­kel­felt defi­nert slik:

g) Syk­kel­felt: Kjøre­felt som ved offent­lig tra­fikk­skilt og opp­mer­king er bestemt for syklende.”

Etter den­ne kre­ves det både-og: Både skilt og opp­mer­king. Mang­ler opp­mer­king er det ikke syk­kel­felt. For­stått slik er det alt­så ikke syk­kel­felt uten­for Ulle­våls­vei­en 16, til tross for skiltet.

Tra­fikk­reg­le­ne § 1 bok­stav g sier at syk­kel­felt skal være mer­ket, men den sier ikke noe om hvor­dan sli­ke felt skal være merket.

Skille­lin­je, sym­bol nr 1008, beskri­ves slik i skilt­for­skrif­ten § 22:

Lin­jen skil­ler mel­lom van­lig kjøre­felt og farts­end­rings­felt, kol­lek­tiv­felt, sam­bruks­felt, syk­kel­felt eller annet kjøre­felt for spe­si­ell bruk.”

Den­ne beskri­vel­sen er rent deskrip­tiv. Slik bru­kes skille­lin­jen. Men den sier ikke noe om hva slags retts­lig betyd­ning skille­lin­jen har. Mer­kin­gen bru­kes for å skil­le fle­re typer kjøre­felt. Syk­kel­felt er bare et av man­ge, slik at mer­kin­gen i seg selv ikke sier noe om hva slags felt det drei­ser seg om. Det er en mar­ke­ring av en grense­lin­je, men sier i seg selv ikke noe om hva det er en gren­sen mellom.

Hva slags betyd­ning mer­kin­gen skal ha, ut over det rent ori­en­te­ren­de, er uklart. I vår sam­men­heng er det vik­tigs­te at rege­len for den­ne mer­kin­gen ikke sier noe om hva som skjer når den opphører.

Det sies hel­ler ikke noe om hvor­vidt man også kan anven­de annen form for mer­king, for eksem­pel rom­le­felt — en mer­king som ofte vil være bed­re enn bare maling.

Vi kan så se på skilt 521 Syk­kel­felt. Det­te er i skilt­for­skrif­ten § 12 beskre­vet slik:

Skil­tet angir at kjøre­ba­nen har eget kjøre­felt for syk­len­de. Skil­tet angir dess­uten at tra­fikk­reg­le­nes bestem­mel­ser om bruk av syk­kel­felt gjelder.”

Når skil­tet er kom­bi­nert med mer­king som angir syk­kel­fel­tets utstrek­ning er det upro­ble­ma­tisk. Men hvis mer­king mang­ler, hva da? Jeg viser igjen til eksem­pe­let fra Ulle­vålsvn 16, omtalt over.  Har den­ne strek­nin­gen like­vel ikke syk­kel­felt, siden mer­king mang­ler? Eller skal vi vel­ge en mer spen­stig tolk­ning, og si at når van­lig vei­mer­king mang­ler så gjel­der det hele fel­tet — i det­te til­fel­let til midt­ra­bat­ten? Det betyr i så fall at det for tiden ikke er lov å kjø­re bil i den­ne delen av Ullevålsveien.

Det er ikke klart hvor len­ge skil­tet gjel­der.  Det er et opp­lys­nings­skilt, som i føl­ge skilt­for­skrif­ten § 11 nr 1 har føl­gen­de sted­li­ge virkeområde:

Opp­lys­nings­skilt angir at sær­li­ge reg­ler, her­under for­bud og påbud, gjel­der eller slut­ter å gjel­de for ved­kom­men­de veg­strek­ning eller sted, der­som ikke annet fram­går av § 12 for de enkel­te skilt.”

Det er — ikke over­ras­ken­de — ingen sær­li­ge reg­ler for skilt 521 “syk­kel­felt”, så det alter­na­ti­vet kan vi se bort fra. Skil­tet mar­ke­rer hel­ler ikke et punkt, slik at alter­na­ti­vet “sted” hel­ler ikke er aktu­elt. Skil­tet gjel­der alt­så for “ved­kom­men­de veg­strek­ning”.

Men reg­le­ne inne­hol­der ikke noen defi­ni­sjon av veg­strek­ning. Så vi kom­mer ikke så mye len­ger. Det er lett å ten­ke seg at det­te til­sva­rer det som gjel­der for for­buds­skilt. I skilt­for­skrif­ten § 7 nr 1 og 2 er det­te angitt som følger:

1. For­buds­skilt angir at det gjel­der et for­bud på ved­kom­men­de veg­strek­ning eller sted, eller at tid­li­ge­re angitt for­bud slut­ter å gjelde.

2. For­buds­skilt gjel­der i kjøre­ret­nin­gen fra der skil­tet er satt opp og fram til nær­mes­te veg­kryss, der­som ikke annet er bestemt i § 8 for de enkel­te skilt. ”

Dis­se gjel­der også for “ved­kom­men­de veg­strek­ning eller sted”. Nr 2 kun­ne vært en defi­ni­sjon av veg­strek­ning. Men den er ikke for­mu­lert som det, og har uan­sett ingen direk­te betyd­ning for annet enn for­buds­skil­te­ne. Had­de det stått i for­skrif­tens kapit­tel 1 kun­ne det ha hatt en annen betyd­ning. Slik det nå står for vi hel­ler spørs­må­let om det­te er en sær­re­gel for for­buds­skilt, som ikke skal gjel­de for and­re skilt.

Til tross for de uklar­he­ter som er nevnt oven­for, mener jeg at det er vans­ke­lig å avgren­se veg­strek­ning på annen måte enn at det går fram til nes­te veikryss.

Reg­le­ne gir ingen svar på om syk­kel­felt opp­hø­rer når mer­king mang­ler. Skal mang­len­de mer­king bety at syk­kel­felt opp­hø­rer må man være kon­se­kven­te. Når man snak­ker om tyde­li­ge bud­skap, så kan det i alle fall ikke være slik at man som tra­fi­kant, uan­sett frem­komst­mid­del, må vur­de­re om det var menin­gen at det skul­le ha vært mer­king på det aktu­el­le ste­det. Kon­klu­sjon må da bli at det ikke er syk­kel­felt uten­for Ulle­våls­vei­en 16, siden mer­king mang­ler. Men tyde­lig er det bud­ska­pet ikke.

Man vil selv­sagt fort­satt få pro­ble­mer. Her, i Kirke­vei­en ved hoved­inn­gan­gen til Frog­ner­par­ken, er mer­kin­gen snart slitt bort. Hvor slitt må den være før syk­kel­fel­tet må anses for å ha opp­hørt på grunn av mang­len­de mer­king? Det vil i så fall ikke ta så lang tid før syk­kel­fel­tet opp­hø­rer her.

Selv er jeg nok av den opp­fat­ning at det ikke kan være til­strek­ke­lig at mer­king opp­hø­rer så len­ge den ikke erstat­tes av noe annet. Da avgjør skil­tet at det er syk­kel­felt og mer­kin­gen gren­sen for det. Skil­tet gjel­der for vei­strek­nin­gen, men mind­re det opp­he­ves av annet skilt. I så fall er det fort­satt syk­kel­felt ved Ulle­våls­vei­en 16 og det vil fort­set­te å være syk­kel­felt i Kirke­vei­en selv om mer­kin­gen nep­pe over­le­ver en vin­ter til. Men det betyr også at det er sam­men­hen­gen­de syk­kel­felt uten­for Ulle­våls­vei­en 15 og 17, selv om mer­kin­gen opp­hø­rer og det her nok har vært menin­gen at syk­kel­fel­tet skal opphøre.

I den grad mer­kin­gen her gir tyde­lig bud­skap om noe som helst, så gir den et tyde­lig bud­skap om at plan­leg­ge­re og byrå­kra­ter ikke tar syk­kel på alvor. For meg er det helt åpen­bart at bud­ska­pet er langt kla­re­re når man vars­les med et skilt, slik man på bil­det til høy­re har gjort for en syk­kel­vei i Frank­ri­ke. Min erfa­ring er at man der all­tid skil­ter opp­hør av syk­kel­vei og syk­kel­felt. Der vars­ler de for­øv­rig også syk­lis­te­ne om at de har vike­plikt (eller bilis­te­ne at de har vike­plikt for syk­kel­vei, der det er tilfellet).

Fol­ket i de sto­re og for­uren­sen­de blikk­bok­se­ne er vik­ti­ge­re for poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re, så syk­lis­te­ne må brått og uven­tet avgi plass til dem uten noen form for kom­pen­sa­sjon. Og siden de som fast­set­ter skilt hel­ler ikke tar syk­kel på alvor, er det ikke mulig å gi tyde­lig bud­skap til syk­lis­ter i til­fel­ler som dette.

Gene­relt bru­ker man i Nor­ge mer skilt og mind­re regu­le­ring gjen­nom vei­mer­king enn i and­re land. Det er f.eks. gans­ke van­lig at det er kant­mer­kin­gen og ikke skil­ter som angir hvor det er lov å par­ke­re og hvor det er par­ke­rings­for­bud. To åpen­ba­re grun­ner til det­te er at vei­mer­kin­gen kan være dek­ket av snø om vin­te­ren, og at vei­mer­kin­gen sli­tes vekk av pigg­dekk. Men det­te gjel­der jo for biler, og da skil­ter man i Nor­ge. For biler er som kjent vik­ti­ge for sam­ferd­sels­by­rå­kra­ter og samferdselspolitikere.

Som syk­list i Oslo opp­le­ver jeg ofte at syk­kel­felt bare blir borte for­di de som bestem­mer anser bilis­te­ne for å være vik­ti­ge­re enn syk­lis­te­ne. Bud­ska­pet er klart: Jo mer plass du tar, ener­gi du for­bru­ker og jo mer CO2 og annen for­urens­ning du spyr ut, desto vik­ti­ge­re er du for våre byrå­kra­ter og poli­ti­ke­re. Ta med deg et tonn plast og metall på jobb, og poli­ti­ker­ne og byrå­kra­ter gir deg mas­se plass og førsterett.

Poli­ti­ke­re skal bedøm­mes ut fra hva de gjør, ikke ut fra hva de sier.  Fag­re løf­ter om sat­sing på syk­kel eller and­re gode for­mål er null verdt så len­ge syk­ke­len all­tid taper i de reel­le prioriteringene.

Hva poli­ti­ker­ne og byrå­kra­te­ne egent­lig mener er meget godt illust­rert alle de ste­der der syk­kel­felt bare blir borte foran vei­kryss for å gi litt eks­tra plass slik at de sar­te og så vik­ti­ge bilis­te­ne ikke skal risi­ke­re å måt­te ven­te litt ekstra.For igjen å vise til Frank­ri­ke, så ser man fle­re ste­der at man har fjer­net sli­ke avkjø­rings­felt for å gi plass til sykkelfelt.

Bud­ska­pet fra våre plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re er krys­tall­klart: Bilis­ter er vik­ti­ge­re enn syk­lis­ter. Syk­lis­ter tåles så len­ge bilis­te­ne ikke tren­ger plas­sen. Jo mer du for­uren­ser, jo mer verdt er du for våre poli­ti­ke­re. Ta med deg din dyre blikk­boks på et tonn eller mer, og poli­ti­ker­ne hei­er deg fram. Vel­ger du hel­ler å bidra til folke­helsen og ikke for­uren­ser, da til­hø­rer du tra­fik­kens paria­kas­te og må fin­ne deg i å leve på lånt plass og på bilis­te­nes nåde. Det­te, kjæ­re poli­ti­ke­re, er deres buskap når vi skrel­ler bort tomt prat og ser på hva dere fak­tisk gjør. At dere for n’te gang gjen­tar gam­le løf­ter, end­rer ikke det­te. Dere må vise hand­ling og vil­je til prioritering.

Som jeg skrev inn­led­nings­vis, så tror jeg ikke at de som har fast­satt skil­tin­gen eller hatt ansvar for regu­le­rin­gen. Det bør være ele­men­tært at man har en viss inn­sikt i det kan har ansvar for . Så før saken behand­les på nytt bør noen ut på en liten syk­kel­tur i Oslo. Det­te bør i alle fall være

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Kleppa
Veg­di­rek­tør Ter­je Moe Gustavsen
Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røsland
Sam­ferd­sels­by­råd Jøran Kall­myr
En god del byrå­kra­ter fra veg­di­rek­to­ra­tet, sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og byråds­av­de­lin­ge­ne for byut­vik­ling og for samferdsel.
Og jeg blir gjer­ne med selv.

På alle far­li­ge eks­pe­di­sjo­ner plei­er man i dag å ha med et film­team, så det kan de ta med her også.

De kan selv få utford­rin­gen med å fin­ne en god syk­kel­rute fra Regje­rings­kvar­ta­let til Frog­ner plass. Der­et­ter kan de syk­le Kirke­vei­en til Geit­myrs­vei­en, vide­re til Col­lets gt, Ulle­våls­vei­en og så igjen Akers­gt. Det­te er en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo, og med unn­tak for strek­nin­gen mel­lom Sogns­vei­en og Geit­myrs­vei­en skal det lik­som være til­rette­lagt for syk­kel. Det må bety at ansvar­li­ge poli­ti­ke­re og byrå­kra­ter må mene at her er det trygt å syk­le — ikke bare for gar­ve­de bysyk­lis­ter, men for helt van­li­ge folk. Og mener poli­ti­ker­ne og byrå­kra­te­ne at det er godt nok for oss, ja da er det godt nok for poli­ti­ke­re og byrå­kra­ter også. Så det er ingen aksep­ta­bel unn­skyld­ning for ikke å syk­le her.

Noe av det de vil få opp­le­ve på turen har jeg beskre­vet i Kirke­vei­rin­gen — en syk­kel­tur , Er det lov å stan­se her? Når slut­ter et syk­kel­felt?, Ulle­våls­vei­en 15 — feil­par­ke­ring og/eller tra­fikk­far­lig idiot­løs­ning?og Bile­ne prio­ri­te­res – kan det vises tyde­li­ge­re? Jeg øns­ker alle en god syk­kel­tur, så kan vi kom­me til­ba­ke til om dere fort­satt mener at det her er tyde­lig mer­ket slik at det gir oss syk­lis­ter et tyde­lig bud­skap.

Jeg håper også dere kan gi noen godt under­byg­de svar på tol­king av trafikkreglene.

Print Friendly, PDF & Email