Er syklistene glemt enda en gang, nå i Universitetsgata?

Aften skri­ver i dag, 9. sep­tem­ber 2010, om pla­ne­ne for Uni­ver­si­tets­gata under tit­te­len “Fot­gjen­ge­re + biler = sant”. Man vil lage “shared space”, eller “gate­tun” som det heter for de som fore­trek­ker norsk.

Det skri­ves at biler og myke tra­fi­kan­ter deler gaten. Jeg har fin­lest artik­ke­len for å se hva de sier om syk­ler og syk­lis­ter. Jeg fin­ner ikke stort. Man kan nok si at “myke tra­fi­kan­ter” kan­skje også omfat­ter syk­lis­ter. Men det ser i alle fall ikke ut til at de har blitt høyt prioritert.

Det er også grunn til å spør­re om hvor­for man skal la biler kjø­re her hvis de like­vel ikke kan stan­se i gaten. Det er uan­sett ikke øns­ke­lig med mye bil­tra­fikk til Karl Johans gt. Det er mer enn nok av plass til biler i Rosen­krantz gate og Fre­de­riks gate. Det bur­de ikke være noen grunn til å la dem kjø­re Uni­ver­si­tets­gata — selv­føl­ge­lig unn­tatt varetransport.

Con­ti­nue read­ing Er syk­lis­te­ne glemt enda en gang, nå i Uni­ver­si­tets­gata?