Er syklistene glemt enda en gang, nå i Universitetsgata?

Aften skri­ver i dag, 9. sep­tem­ber 2010, om pla­ne­ne for Uni­ver­si­tets­gata under tit­te­len “Fot­gjen­ge­re + biler = sant”. Man vil lage “shared space”, eller “gate­tun” som det heter for de som fore­trek­ker norsk.

Det skri­ves at biler og myke tra­fi­kan­ter deler gaten. Jeg har fin­lest artik­ke­len for å se hva de sier om syk­ler og syk­lis­ter. Jeg fin­ner ikke stort. Man kan nok si at “myke tra­fi­kan­ter” kan­skje også omfat­ter syk­lis­ter. Men det ser i alle fall ikke ut til at de har blitt høyt prio­ri­tert.

Det er også grunn til å spør­re om hvor­for man skal la biler kjø­re her hvis de like­vel ikke kan stan­se i gaten. Det er uan­sett ikke øns­ke­lig med mye bil­tra­fikk til Karl Johans gt. Det er mer enn nok av plass til biler i Rosen­krantz gate og Fre­de­riks gate. Det bur­de ikke være noen grunn til å la dem kjø­re Uni­ver­si­tets­gata — selv­føl­ge­lig unn­tatt vare­trans­port.

I en bil­led­tekst står det at det skal bli mind­re plass til fire­hjul­in­ger og mer plass til tohjul­in­ger og fot­gjen­ge­re. Det er den mest kon­kre­te refe­ran­se til syk­ler i Aftens omta­le av saken.

Nå skal man ikke all­tid base­re seg på at pres­sens frem­stil­ling av en sak er full­sten­dig og kor­rekt. Så jeg har sendt en fore­spør­sel til Sam­ferd­sels­eta­ten og direk­te til pro­sjekt­le­der i eta­ten Heid­run Han­sen Kol­stad med spørs­mål om hva man vil gjø­re for å leg­ge til ret­te for syk­kel.

I føl­ge Aften skal pla­ne­ne pre­sen­te­res for pub­li­kum i Uni­ver­si­tets­gata tors­dag 16. sep­tem­ber. Så da er det bare å ta med syk­ke­len og stik­ke inn­om for å spør­re Sam­ferd­sels­eta­ten om hva de har tenkt å gjø­re for syk­lis­ter den­ne gan­gen — hvis de har tenkt å gjø­re det.

PS:

Jeg har, etter at jeg først skrev den­ne kom­men­ta­ren, gått gjen­nom Mulig­hets­stu­die. Shared space i uni­ver­si­tets­gata i Oslo, utar­bei­det av Ram­bøll. I de opp­sum­me­ren­de anbe­fa­lin­ge­ne (s. 39) står bl.a.:

De to øvre kvar­ta­le­ne [St. Olavs pl til Kr Augusts gt] er pre­get av høye kon­tor­bygg med inn­ad­vend­te fasa­der, P-avkjørs­ler og smalt/mørkt gate­pro­fil. Vik­tig tra­fikk­åre men mind­re egnet for opp­hold. Bør til­rette­leg­ges godt for syk­kel og fot­gjen­ge­re på gjen­nom­fart.”

og

De to ned­re kvar­ta­le­ne [Kr. Augusts gt til Karl Johans gt] har spise­ste­der, butik­ker og turist­mål. Gata har poten­si­al for mer sosi­alt liv. Shared space vil kun­ne til­rette­leg­ge for mer opp­hold, beve­gel­se på tvers og flek­si­bel bruk av gata. Også vik­tig tra­fikk­åre som bør til­rette­leg­ges godt for syk­kel.”

Jeg fin­ner ikke noe av det­te i Aftens omta­le. Det skal bli inter­es­sant å se pla­ne­ne når de leg­ges fram 16. sep­tem­ber.

PS2:

Jeg har fått svar fra pro­sjekt­le­der  Heid­run Han­sen Kol­stad hvor hun skri­ver:

Takk for hen­ven­del­sen. Det er all­tid hyg­ge­lig når våre pro­sjek­ter enga­sje­rer og inter­es­se­rer.

Jeg vil kort for­sø­ke å sva­re på ditt spørs­mål.

Frem­kom­me­lig­het for syk­lis­te­ne er en av hoved­år­sa­ke­ne til at vi ikke plan­leg­ger gågate i Uni­ver­si­tets­gata. Gågate vil­le hind­re syk­lis­ter i å benyt­te gata som den vik­ti­ge syk­kel­tra­se­en den er i dag.

Det er kom­met øns­ker fra syk­lis­te­nes lands­for­ening om å etab­le­re Uni­ver­si­tets­gata som syk­kel­ga­te. Det­te vil­le gi sær­de­les gode for­hold for syk­ler, men ta vekk mulig­he­ten for kjø­ring til par­ke­rings­hu­se­ne, de kjør­ba­re port­rom­me­ne og for gene­rell vare­le­ve­ring. Løs­nin­gen med sam­bruks­are­al gir frem­kom­me­lig­het for alle bru­ker­grup­pe­ne, også syk­lis­te­ne. Det er vur­dert at syk­lis­te­ne vil fun­ge­re godt sam­men med de øvri­ge tra­fikkan­te­ne i Uni­ver­si­tets­gata, med hen­syn til den lave ande­len kjøre­tøy­er. Det er bevisst valgt å etab­le­re et dek­ke som er beha­ge­lig å rul­le på, men ende­lig design fast­set­tes først i bygge­pla­nen. Det blir et natur­steins­dek­ke med jevn over­fla­te og høy kva­li­tet.

Det er ennå ikke fast­satt hvor­dan gata skal skil­tes, men det er øns­ke­lig med et mini­mum av regu­le­ring. Aktu­el­le løs­nin­ger vur­de­res i skri­ven­de stund.

Jeg håper det­te ga deg svar på ditt spørs­mål.

Ta bare kon­takt igjen der­som du øns­ker ytter­li­ge­re infor­ma­sjon.

Plan­for­sla­get plan­leg­ges lagt ut til høring i løpet av høsten/vinteren 2010, hvor det blir anled­ning til å ret­te en for­mell hørings­ut­ta­lel­se til saken.”

Sva­ret viser i alle fall at man har tenkt mer på syk­ler enn omta­len i Aften kun­ne gi inn­trykk av. Og jeg set­ter pris på at jeg den­ne gan­gen har fått svar etter kort tid. Det blir spen­nen­de å se pla­nen når den leg­ges fram.

Print Friendly, PDF & Email
 • Bjørn Ander­sen

  Gjen­ferd­sels­eta­ten skri­ver: “Løs­nin­ge­ne for ny utfor­ming av gata søker frem­kom­me­lig­het for fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter, syns­hem­me­de, beve­gel­ses­hem­me­de og ori­en­te­rings­hem­me­de. Sam­ti­dig opp­rett­hol­des mulig­he­ten for vare­le­ve­ring og kjø­ring i gata.”

  Jeg er spent på om de har tenkt på hva slags tra­fikkrkeg­ler som skal gjel­de på det­te områ­det? Meg bekjent er ikke “shared space” defi­nert i tra­fikk­reg­le­ne.

  At alle tra­fi­kant­grup­per skal “inte­gre­res” og “ta hen­syn til hver­and­re” høres pas­se naivt ut.

  Den nye utfor­min­gen av St. Olavs plass er visst­nok et eksem­pel på “shared space”. Jeg vil ikke påstå at det er sær­lig vel­lyk­ket. Vel­dig ofte opp­le­ver jeg at bilis­ter inn­bil­ler seg at St. Olavs plass er en rund­kjø­ring, der alle som skal inn (f.eks. jeg når jeg kom­mer syk­len­de…) har vike­plikt.

  Inne i den­ne kva­si-rund­kjø­rin­gen har de plas­sert noen ben­ker. Der­med har vi fått et are­al som man­ge bilis­ter opp­fat­ter som en rund­kjø­ring, mens gåen­de invi­te­res til å bru­ke det sam­me area­let nær­mest som en park. Full for­vir­ring, m.a.o.

 • Hvor fin­ner du de tfra “Gje­ferds­eta­ta­ten”?

  Jeg synes hel­ler ikke at det vi kan lese i Aften lig­ner så mye på det som lig­ger i Mulig­hets­rap­por­ten fra 2009. Der snak­kes det om vare­le­ve­ring, men ikke annen bil­kjø­ring. Og det dis­ku­te­res uli­ke mate­ria­ler for dek­ke, hvor det vises til at stein (som man øns­ker i føl­ge Aften) er dår­lig for syk­kel. Det ser i det hele tatt ut som om man har skjø­vet syk­lis­te­ne ut og tatt bile­ne inn — noe som ikke akku­rat vil­le over­ras­ke.

 • Bjørn Ander­sen

  det var her:
  http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/article161526-8963.html
  Høres rart ut at fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter, syns­hem­me­de, beve­gel­ses­hem­me­de, ori­en­te­rings­hem­me­de …og bilis­ter! skal blan­des på et områ­de med “et mini­mum av regu­le­ring”, men den som lever får se…