Vær åpne om egne forhold, eller hold kjeft, FrP

FrP kre­ver full åpen­het om hvor­dan anmel­del­sen av Liv Sig­ne Navar­sete behand­les. Man­ge vil sik­kert også hus­ke at Carl I Hagen nær­mest krev­de hvert bilag på bor­det da Vic­tor Nor­man som stats­råd had­de vært litt for rund­hån­det i sin representasjon.

Jeg har ikke noe i mot åpen­het om Navar­sete-saken. Men med sitt utspill bare bekref­ter FrP at de er en ekkel gjeng av selv­rett­fer­di­ge hyklere.

Vi kan fris­ke opp litt av FrPs his­to­rie og star­te med deres reise­kon­to og skatte­sak.

Con­ti­nue read­ing Vær åpne om egne for­hold, eller hold kjeft, FrP

Ankesaken om Pirate Bay

Om drøyt to uker, den 28. sep­tem­ber, star­ter sir­kus Pirate Bay igjen i Stock­holm. Skjønt det gjen­står å se om det blir like mye sir­kus den­ne gan­gen. Det blir kan­skje ikke like inter­es­sant for media å få repri­ser på alle eple­kjek­ke og skrå­sik­re utta­lel­ser fra Peter Sun­de & co. Men det kan være greit å gå gjen­nom hva saken egent­lig drei­er seg om. Jeg har omtalt tings­rät­tens dom her.

Pirate Bay og til­sva­ren­de tje­nes­ter gir infor­ma­sjon som gjør det mulig å fin­ne musikk­fi­ler m.m. på net­tet. Det kan være man­ge typer filer, men jeg hol­der meg for enkel­hets skyld til musikk­fi­ler. Hvor­dan det­te skjer rent tek­nisk har ikke så stor betyd­ning. Det vik­ti­ge er at musikk­fi­le­ne fin­nes and­re ste­der, gjer­ne hos pri­vat­per­soner, og når man las­ter ned filer hen­ter man dem direk­te fra dis­se. Vide­re at PB for­mid­ler infor­ma­sjon som gjør at man kan fin­ne fram til dis­se file­ne. Filen kan være delt opp i biter som hen­tes fra fle­re ste­der og så set­tes sam­men hos ned­las­te­ren. Med den tek­no­lo­gi som Pirate Bay benyt­ter vil den som las­ter ned sam­ti­dig gjø­re filen til­gjen­ge­lig for andre.

Con­ti­nue read­ing Anke­sa­ken om Pirate Bay