Vær åpne om egne forhold, eller hold kjeft, FrP

FrP kre­ver full åpen­het om hvor­dan anmel­del­sen av Liv Sig­ne Navar­sete behand­les. Man­ge vil sik­kert også hus­ke at Carl I Hagen nær­mest krev­de hvert bilag på bor­det da Vic­tor Nor­man som stats­råd had­de vært litt for rund­hån­det i sin representasjon.

Jeg har ikke noe i mot åpen­het om Navar­sete-saken. Men med sitt utspill bare bekref­ter FrP at de er en ekkel gjeng av selv­rett­fer­di­ge hyklere.

Vi kan fris­ke opp litt av FrPs his­to­rie og star­te med deres reise­kon­to og skatte­sak.

VG avslør­te i 2006 at Carl I. Hagen gjen­nom ni år styr­te en hem­me­lig reise­kas­se for en eks­klu­siv grup­pe Frp-ere og deres ekte­fel­ler. (Bekla­ger VG, men jeg fin­ner ikke deres sak og må ty til erke­ri­va­len Dag­bla­det i ste­det.) [Og da har gode hjel­pe­re gitt meg len­ken til VGs opp­slag om saken.]

Kon­to­en ble opp­ret­tet i 1997, da Hagen og fem and­re Frp-ere tok rundt 500 000 kro­ner ut av stor­tings­grup­pas kon­to og over­før­te dem til et eget reise­fond. Pen­ge­ne ble brukt til stor­by­rei­ser til blant annet Mad­rid og Paris for de seks Frp-erne og deres koner.

Øko­krim vur­der­te i føl­ge VG det­te i for­hold til straffe­lo­vens bestem­mel­ser om grov øko­no­misk utro­skap og under­slag, men saken var dess­ver­re såpass gam­mel at for­hol­de­ne uan­sett vil­le ha vært for­el­det. Den ble der­for hen­lagt. Selv er jeg ikke i tvil om at det å over­fø­re pen­ger til en pri­vat kon­to på den måten i alle fall er under­slag. Det ble hel­ler ikke ført regn­skap for hvor­dan pen­ge­ne ble brukt eller levert reise­reg­nin­ger.

Hva var så Carl I Hagens og FrPs reak­sjon da det­te ble avslørt?

Carl I. Hagen øns­ker ikke å kom­men­te­re saken utover å si at Øko­krim og Oslo lik­nings­kon­tor bry­ter sin lov­på­lag­te taus­hets­plikt ved å gi opp­lys­nin­ger til VG.”

Det var ikke mye snakk om åpen­het da de selv ble tatt med buk­se­ne nede. FrP gjor­de alt for å hind­re inn­syn og offent­lig­het, og lyk­tes dess­ver­re et godt styk­ke på vei med det.

Vi kan gå litt fram i tid, etter bok­et­ter­syns­rap­por­ten fra gjen­nom­gang av FrPs stor­tings­grup­pe. Her kom man til at 2,7 mill ikke var skatte­inn­be­ret­tet som det skul­le. Dess­ver­re lyk­tes det FrP å hol­de lok­ket over saken, til tross for at bl.a. davæ­ren­de stor­tings­pre­si­dent Tor­bjørn Jag­land med hele pre­si­dent­ska­pet i ryg­gen krev­de åpen­het. Det er vir­ke­lig synd at ikke en eller annen med til­gang til den rap­por­ten ikke sør­get for å lek­ke den til media. Men det var i alle fall ikke mye åpen­het fra FrP den gan­gen heller.

Jeg vil også min­ne om at Carl I Hagen og FrP også en gang tid­li­ge­re har vært tatt for skatte­unn­dra­gel­ser,  da par­ti­et betal­te pri­va­te utgif­ter for Hagen uten at det ble opp­gitt til beskatning.

Som en paren­tes kan jeg nev­ne at det er dis­se for­hold som gjør at jeg mener Carl I Hagen er ueg­net som ord­fø­rer i Oslo. Det er ikke spørs­mål om poli­tisk uenig­het, men et krav om at ord­fø­re­ren må være en heder­lig per­son. Jeg had­de ikke de sam­me inn­ven­din­ge­ne mot Peter N Myh­re og Svenn Kris­ti­an­sen da de var ord­fø­re­re, selv om jeg er akku­rat like uenig med dem poli­tisk og had­de fore­truk­ket andre.

Tid­li­ge­re ord­fø­rer i Tøns­berg og nå væren­de stor­tings­re­pre­sen­tant, nest­le­der i FrP Per Arne Olsen har fått til­delt en av krem­lei­lig­he­te­ne i et bygge­pro­sjekt etter at han som ord­fø­rer bidro til at utbyg­ge­ren fikk øke utnyt­tings­gra­den i for­hold til det som var den opp­rin­ne­li­ge inn­stil­lin­gen. Mange­årig leder av byg­nings­rå­det og FrP-poli­ti­ker Bent Mold­vær fikk også til­delt en lei­lig­het i pro­sjek­tet på sam­me måte. Per Arne Olsen har også fått en eks­tra gara­sje i gave av den sam­me utbyg­ge­ren, verd­satt til 200.000 kr. Selv påstår han at det er kom­pen­sa­sjon for en mang­len­de bod til en ver­di av 30–40.000 kr. Det kan det som vil tro på. Så kan man spør­re om ver­di­en av den gaven er meldt til lig­nings­myn­dig­he­te­ne. Man skal ha dår­lig lukte­sans for ikke å kjen­ne stan­ken i dis­se sake­ne. Det­te er langt mer alvor­lig enn noen tep­per og arm­bånd. Hva er så Per Arne Olsens reak­sjon til det hele?

Hvor­dan par­ke­rings­plas­sen både kan være gra­tis og en kom­pen­sa­sjon for­kla­rer ikke Olsen, som også avvi­ser å sva­re på spørs­mål fra and­re enn poli­ti­et i saken.”

Det er alt­så den­ne gjen­gen som kre­ver at and­re skal være helt åpne om egne for­hold. Hyk­le­re kal­ler man sli­ke folk. Det er hel­dig­vis ikke ofte man ser at noen er så nid­kjært opp­tatt av en liten flis i and­res øyne, men ikke ser tøm­mer­las­set i sine egne.

Legg fram lig­nings­kon­to­rets rap­port om stor­tings­grup­pen, Øko­krims vur­de­ring av saken og alle fak­ta rundt Per Arne Olsens og Bent Mold­værs lei­lig­hetskjøp samt Per Arne Olsens gara­sje. Inn­til FrP har gjort det­te bør de hol­de kjeft.

Både media og and­re polti­ke­re bør møte sli­ke krav fra FrP med hen­vis­ning til FrPs mang­len­de åpen­het om egne saker.

Print Friendly, PDF & Email