Hvorfor gir politiet misvisende opplysninger om sykkelulykker?

Utgangspunktet for å reise dette spørsmålet er medieomtale av to sykkelulykker. Den ene var en dødsulykke i Oslo 1. mai 2009, og jeg tar utgangspunkt i omtale i NRK Østlandssendingen. Den andre en ulykke i Tønsberg 23. august 2010, hvor syklisten ut fra omtalen i Tønsbergs Blad bare fikk lettere skader. Jeg holder meg her til omtale i Tønsbergs Blad samme dag, 23.08.2010.

Felles for de to ulykkene er at bilisten skulle svinge til venstre, og kolliderte med møtende syklist da bilisten krysset syklistens kjørefelt. I begge tilfeller viser media til politikilder. NRK Østlandssendingen viser til innsatsleder Tore Barstad ved Oslo politikammer. Tønsbergs Blad viser til operasjonsleder ved Vestfold politidistrikt, Jan Kristian Johnsrud.

Man kan selvfølgelig ikke være sikker på at disse politikildene er korrekt gjengitt, men jeg legger likevel det til grunn.

I Oslo-saken ble bilføreren senere dømt for uaktsomt drap, og en del detaljer om ulykken kom fra i rettssaken. Jeg har omtalt denne i  “Syklisten kom i høy hastighet …”.

Begge sakene har det til felles at hovedårsaken til ulykken var at bilisten ikke overholdt sin vikeplikt. I Oslosaken ble dette fastslått i straffesaken. I Tønsbergsaken fremgår dette av beskrivelsen av hendelsesforløpet. Dette er en av de mest vanlige årsaker til kollisjoner mellom bilister og syklister. Men her kommer det første alvorlige spørsmålet: I omtalene av begge saker underslås dette helt vesentlige faktum.

Jeg kan ikke vite hvorfor dette ikke nevnes. Men det mest sannsynlige er en kombinasjon av misvisende informasjon fra politiet og dårlig journalistikk fra henholdsvis NRK Østlandssendingen og Tønsbergs Blad. Jeg vil tro at media ville ha skrevet at bilisten ikke overholdt sin vikeplikt dersom politiet hadde nevnt dette. Ut fra dette legger jeg til grunn at de to politimenn Tore Barstad og Jan Kristian Johnsrud ikke har sagt noe om dette. Dette er i seg selv ille nok, men det blir verre.

I begge sakene bagatelliseres bilistens feil, og han nærmest unnskyldes, mens ansvaret skyves over på syklisten. Begge medier referer her direkte til politikilder. NRK Østlandssendingen skriver følgende:

“Syklisten kom ifølge vitner i høy hastighet ned Tvetenveien da han frontkolliderte med en bilist som svingte inn på bensinstasjonen.

Innsatsleder Tore Barstad bekrefter overfor NRK.no det som har skjedd.

– Det kan virke som om bilisten har vært blendet av sola og derfor ikke kunne se syklisten, sier Barstad.”

Syklisten kom i høy hastighet. I den etterfølgende rettssaken kom det fram at syklistens sykkelcomputer viste en fart på 31 km/t. Fartsgrensen var 50 km/t, og som retten påpekte så var dette ikke på noen måte høy hastighet. Men hvorfor skulle politiet og media i det hele tatt sverte syklisten og unnskylde bilisten på denne måten?

Bilisten var blendet av solen, fortsetter Tore Barstad i sin forsvarstale for bilisten. Men det er vel elementært at når sikten er vanskelig, f.eks. fordi man kan bli blendet av solen, da må man være ekstra aktsom når man skal krysse kjørebanen slik denne bilisten gjorde? Retten mente åpenbart det siden bilføreren ble dømt for uaktsomt drap. Men politiet og innsatsleder Tore Barstad er kanskje av en annen oppfatning?

Tønsbergsaken virker ganske så lik både i hendelsesforløp og medievinkling, men heldigvis kom syklisten bedre fra ulykken.

“Bilisten så ikke syklisten som syklet i høy hastighet uten lys i vegbanen, sier operasjonsleder ved Vestfold politidistrikt, Jan Kristian Johnsrud.”

Hva slags grunnlag hra denne Jan Kristian Johnsrud for å si at syklisten syklet i høy hastighet? Har han målinger, eller har han bare like upålitellige observasjoner som hans kollega Tore Barstad hadde i Oslosaken? Spørmålet blir det samme som til Oslosaken: Hvorfor sverter Jan Kristian Johnsrud syklisten på denne måten? Uten klarere holdepunkter avviser i alle fall jeg høy fart som en ikke underbygget påstand fra politet.

Syklist uten lys. I følge Tønsbergs Blad fikk politiet melding om denne ulykken kl. 20.33 den 23. august 2010. Vi må da kunne legge til grunn at ulykken hadde skjedd i alle fall noen minutter før dette tidspunktet. Klokken 20.33 den 23. august var solen ennå ikke gått ned. Jeg syklet selv på omtrent samme klokkeslett to dager senere. Jeg vet tidspunktet fordi jeg syklet for å rekke en avtale 20.30. Omjeg husker rett så jeg da ikke behov for å ha på lys. Jeg pleier å bruke lys heller litt for mye enn litt for lite. Jeg hadde lykter på sykkelen også den dagen — jeg hadde bare ikke slått dem på. Så jeg har vanskelig for å forstå hvorfor Jan Kristian Johnsrud over Tønsbergs Blad gjør et poeng av at syklisten ikke hadde lys. Dette er nok en sverting av syklisten og unnskyldning av bilisten.

Jeg synes også at de to saken er eksempler på dårlig journalistikk fra henholdsvis NRK Østlandssendingen og Tønsbergs Blad, i og med at vedkommende journalister ikke evnet å stille de riktige og viktige spørsmålene. De har bare ukritisk brakt videre politiets forklaring. Men det er uansett politiets tendensiøse og misvisende informasjon som er mest alvorlig.

Jeg skulle ønske jeg kunne si at Tore Barstad og Jan Kristian Johnsrud er to råtne egg i politiet som ikke på noen måte er representative, og at NRK Østlandssendingen og Tønsbergs Blad representerer de absolutte lavmål i norsk presse, slik at det hele kunne avfeies. Dessverre tror jeg ikke det er slik. Jeg tror heller, om enn på noe spinkelt empirisk grunnlag, at politifolkene er ganske typiske for sin etat at de to medier er det vi liker å kalle seriøse.

Disse to sakene viser to politimenn som overfor pressen unnskylder bilisten og underslår at han ikke overholdt vikeplikten, og de forsøker å skyve skylden over på syklisten. De unnskylder bilisten ved å vise til ubegrunnede og i alle fall i det ene tilfellet klart feilaktige påstandre om høy fart, og i Tønsbergsaken at syklisten ikke hadde lys.

Det er vanskelig å forklare dette på annen måte enn at de to politimennene identifiserer seg med bilistene og tar bilistenes part, og de ser på syklister som ansvarsløse trafikanter. De passer godt sammen med og bekrefter inntrykket fra andre politiuttalelser om syklister som jeg skal komme tilbake til en annen gang. Syklister er vant med å bli mobbet av politiet.

Det snakkes mye om nødvendigheten av holdningsendringer i forhold til sykkeltrafikk. Det er åpenbart at et av de stedene man bør starte med dette holdningsarbeidet er innen politiet. Det må det en holdningskampanje til innenfor politiet. Disse to sakene bekrefter at politiet er en bilvennlig og sykkelfiendtlig etat. Slik bør det ikke være.

Politiet bør også være syklistenes politi.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.