Hvorfor gir politiet misvisende opplysninger om sykkelulykker?

Utgangs­punk­tet for å rei­se det­te spørs­må­let er medie­om­ta­le av to syk­kel­ulyk­ker. Den ene var en døds­ulyk­ke i Oslo 1. mai 2009, og jeg tar utgangs­punkt i omta­le i NRK Øst­lands­sen­din­gen. Den and­re en ulyk­ke i Tøns­berg 23. august 2010, hvor syk­lis­ten ut fra omta­len i Tøns­bergs Blad bare fikk let­te­re ska­der. Jeg hol­der meg her til omta­le i Tøns­bergs Blad sam­me dag, 23.08.2010.

Fel­les for de to ulyk­ke­ne er at bilis­ten skul­le svin­ge til venst­re, og kol­li­der­te med møten­de syk­list da bilis­ten krys­set syk­lis­tens kjøre­felt. I beg­ge til­fel­ler viser media til politi­kil­der. NRK Øst­lands­sen­din­gen viser til inn­sats­le­der Tore Bar­stad ved Oslo politi­kam­mer. Tøns­bergs Blad viser til ope­ra­sjons­le­der ved Vest­fold politi­dis­trikt, Jan Kris­ti­an Johns­rud.

Man kan selv­føl­ge­lig ikke være sik­ker på at dis­se politi­kil­de­ne er kor­rekt gjen­gitt, men jeg leg­ger like­vel det til grunn.

I Oslo-saken ble bil­fø­re­ren sene­re dømt for uakt­somt drap, og en del detal­jer om ulyk­ken kom fra i retts­sa­ken. Jeg har omtalt den­ne i  “Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het …”.

Beg­ge sake­ne har det til fel­les at hoved­år­sa­ken til ulyk­ken var at bilis­ten ikke over­holdt sin vike­plikt. I Oslo­sa­ken ble det­te fast­slått i straffe­sa­ken. I Tøns­berg­sa­ken frem­går det­te av beskri­vel­sen av hen­del­ses­for­lø­pet. Det­te er en av de mest van­li­ge årsa­ker til kol­li­sjo­ner mel­lom bilis­ter og syk­lis­ter. Men her kom­mer det førs­te alvor­li­ge spørs­må­let: I omta­le­ne av beg­ge saker under­slås det­te helt vesent­li­ge faktum.

Jeg kan ikke vite hvor­for det­te ikke nev­nes. Men det mest sann­syn­li­ge er en kom­bi­na­sjon av mis­vi­sen­de infor­ma­sjon fra poli­ti­et og dår­lig jour­na­lis­tikk fra hen­holds­vis NRK Øst­lands­sen­din­gen og Tøns­bergs Blad. Jeg vil tro at media vil­le ha skre­vet at bilis­ten ikke over­holdt sin vike­plikt der­som poli­ti­et had­de nevnt det­te. Ut fra det­te leg­ger jeg til grunn at de to politi­menn Tore Bar­stad og Jan Kris­ti­an Johns­rud ikke har sagt noe om det­te. Det­te er i seg selv ille nok, men det blir verre.

I beg­ge sake­ne baga­tel­li­se­res bilis­tens feil, og han nær­mest unn­skyl­des, mens ansva­ret sky­ves over på syk­lis­ten. Beg­ge medi­er refe­rer her direk­te til politi­kil­der. NRK Øst­lands­sen­din­gen skri­ver følgende:

Syk­lis­ten kom iføl­ge vit­ner i høy has­tig­het ned Tve­ten­vei­en da han front­kol­li­der­te med en bilist som sving­te inn på bensinstasjonen.

Inn­sats­le­der Tore Bar­stad bekref­ter over­for NRK.no det som har skjedd.

- Det kan vir­ke som om bilis­ten har vært blen­det av sola og der­for ikke kun­ne se syk­lis­ten, sier Barstad.”

Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het. I den etter­føl­gen­de retts­sa­ken kom det fram at syk­lis­tens syk­kel­com­pu­ter vis­te en fart på 31 km/t. Farts­gren­sen var 50 km/t, og som ret­ten påpek­te så var det­te ikke på noen måte høy has­tig­het. Men hvor­for skul­le poli­ti­et og media i det hele tatt sver­te syk­lis­ten og unn­skyl­de bilis­ten på den­ne måten?

Bilis­ten var blen­det av solen, fort­set­ter Tore Bar­stad i sin for­svars­tale for bilis­ten. Men det er vel ele­men­tært at når sik­ten er vans­ke­lig, f.eks. for­di man kan bli blen­det av solen, da må man være eks­tra akt­som når man skal krys­se kjøre­ba­nen slik den­ne bilis­ten gjor­de? Ret­ten men­te åpen­bart det siden bil­fø­re­ren ble dømt for uakt­somt drap. Men poli­ti­et og inn­sats­le­der Tore Bar­stad er kan­skje av en annen oppfatning?

Tøns­berg­sa­ken vir­ker gans­ke så lik både i hen­del­ses­for­løp og medie­vink­ling, men hel­dig­vis kom syk­lis­ten bed­re fra ulykken.

Bilis­ten så ikke syk­lis­ten som syk­let i høy has­tig­het uten lys i veg­ba­nen, sier ope­ra­sjons­le­der ved Vest­fold politi­dis­trikt, Jan Kris­ti­an Johnsrud.”

Hva slags grunn­lag hra den­ne Jan Kris­ti­an Johns­rud for å si at syk­lis­ten syk­let i høy has­tig­het? Har han målin­ger, eller har han bare like upå­li­tel­li­ge obser­va­sjo­ner som hans kol­le­ga Tore Bar­stad had­de i Oslo­sa­ken? Spør­må­let blir det sam­me som til Oslo­sa­ken: Hvor­for sver­ter Jan Kris­ti­an Johns­rud syk­lis­ten på den­ne måten? Uten kla­re­re holde­punk­ter avvi­ser i alle fall jeg høy fart som en ikke under­byg­get påstand fra politet.

Syk­list uten lys. I føl­ge Tøns­bergs Blad fikk poli­ti­et mel­ding om den­ne ulyk­ken kl. 20.33 den 23. august 2010. Vi må da kun­ne leg­ge til grunn at ulyk­ken had­de skjedd i alle fall noen minut­ter før det­te tids­punk­tet. Klok­ken 20.33 den 23. august var solen ennå ikke gått ned. Jeg syk­let selv på omtrent sam­me klokke­slett to dager sene­re. Jeg vet tids­punk­tet for­di jeg syk­let for å rek­ke en avta­le 20.30. Omjeg hus­ker rett så jeg da ikke behov for å ha på lys. Jeg plei­er å bru­ke lys hel­ler litt for mye enn litt for lite. Jeg had­de lyk­ter på syk­ke­len også den dagen — jeg had­de bare ikke slått dem på. Så jeg har vans­ke­lig for å for­stå hvor­for Jan Kris­ti­an Johns­rud over Tøns­bergs Blad gjør et poeng av at syk­lis­ten ikke had­de lys. Det­te er nok en sver­ting av syk­lis­ten og unn­skyld­ning av bilisten.

Jeg synes også at de to saken er eksemp­ler på dår­lig jour­na­lis­tikk fra hen­holds­vis NRK Øst­lands­sen­din­gen og Tøns­bergs Blad, i og med at ved­kom­men­de jour­na­lis­ter ikke evnet å stil­le de rik­ti­ge og vik­ti­ge spørs­må­le­ne. De har bare ukri­tisk brakt vide­re poli­ti­ets for­kla­ring. Men det er uan­sett poli­ti­ets tenden­siø­se og mis­vi­sen­de infor­ma­sjon som er mest alvorlig.

Jeg skul­le øns­ke jeg kun­ne si at Tore Bar­stad og Jan Kris­ti­an Johns­rud er to råt­ne egg i poli­ti­et som ikke på noen måte er repre­sen­ta­ti­ve, og at NRK Øst­lands­sen­din­gen og Tøns­bergs Blad repre­sen­te­rer de abso­lut­te lav­mål i norsk pres­se, slik at det hele kun­ne avfei­es. Dess­ver­re tror jeg ikke det er slik. Jeg tror hel­ler, om enn på noe spin­kelt empi­risk grunn­lag, at politi­fol­ke­ne er gans­ke typis­ke for sin etat at de to medi­er er det vi liker å kal­le seriøse.

Dis­se to sake­ne viser to politi­menn som over­for pres­sen unn­skyl­der bilis­ten og under­slår at han ikke over­holdt vike­plik­ten, og de for­sø­ker å sky­ve skyl­den over på syk­lis­ten. De unn­skyl­der bilis­ten ved å vise til ube­grun­ne­de og i alle fall i det ene til­fel­let klart feil­ak­ti­ge påstand­re om høy fart, og i Tøns­berg­sa­ken at syk­lis­ten ikke had­de lys.

Det er vans­ke­lig å for­kla­re det­te på annen måte enn at de to politi­men­ne­ne iden­ti­fi­se­rer seg med bilis­te­ne og tar bilis­te­nes part, og de ser på syk­lis­ter som ansvars­løse tra­fi­kan­ter. De pas­ser godt sam­men med og bekref­ter inn­tryk­ket fra and­re politi­ut­ta­lel­ser om syk­lis­ter som jeg skal kom­me til­ba­ke til en annen gang. Syk­lis­ter er vant med å bli mob­bet av politiet.

Det snak­kes mye om nød­ven­dig­he­ten av hold­nings­end­rin­ger i for­hold til syk­kel­tra­fikk. Det er åpen­bart at et av de ste­de­ne man bør star­te med det­te hold­nings­ar­bei­det er innen poli­ti­et. Det må det en hold­nings­kam­pan­je til innen­for poli­ti­et. Dis­se to sake­ne bekref­ter at poli­ti­et er en bil­venn­lig og syk­kel­fiendt­lig etat. Slik bør det ikke være.

Poli­ti­et bør også være syk­lis­te­nes poli­ti.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email