FrP og spøkelset i hagen

Carl I Hagen har meldt seg inn i poli­tik­ken igjen, og vil bli ord­fø­rer i Oslo. Det er vel nåæ­væ­ren­de ord­fø­rer, Fabi­an Stang, som had­de den bes­te kom­men­ta­ren til det­te i Aften, her gjen­gitt etter hukommelsen:

Jeg har en mor som har hatt 15 avskjeds­fore­stil­lin­ger, så jeg blir ikke over­ras­ket av at gam­le sir­kus­hes­ter vil til­ba­ke i manesjen.”

Jeg liker ikke Carl I Hagen og har ald­ri gjort det. Man må ha respekt for at han har klart å byg­ge FrP opp fra et lite tulle­par­ti til et stort par­ti. Men utover det behø­ver man ver­ken ha respekt for per­sonen eller det han til enhver tid måt­te hev­de at han står for. Han må være den mest nar­sis­sis­tis­ke poli­ti­ker vi har hatt i Nor­ge, i alle fall i moder­ne tid. Når han relan­se­rer seg selv i uli­ke rol­ler, sist som ord­fø­rer­kan­di­dat i Oslo, for­di “han har sav­net seg selv i poli­tik­ken”, så bekref­ter han nett­opp det. Det han først og fremst har sav­net er nok rampe­ly­set, det å bli beund­ret og å kun­ne beund­re seg selv i offent­lig­he­ten. Å bare ha Eli som fan­klubb har vel blitt litt for stus­se­lig. Men fol­ket har ikke sav­net ham, i alle fall er han ikke øns­ket som ord­fø­rer i Oslo.

En menings­må­ling for VG ga FrP et opp­sving etter at Hagen lan­ser­te seg selv. Men det bekref­tes ikke av sene­re måling for NRK . Så det er langt fra sik­kert at Hagen vil være noen vel­ger­mag­net. Hvis suk­sess­kri­te­ri­et er å få medie­opp­merk­som­het og mar­keds­an­de­ler (sær­lig på menings­må­lin­ger) har FrP under Hagen hatt stor suk­sess. Men hvis målet på poli­tisk suk­sess er å få inn­fly­tel­se og resul­ta­ter, da har de vært svært så dår­li­ge. Med et slikt utgangs­punkt er det hel­ler SP som har fost­ret de dyk­tigs­te poli­ti­ker­ne i Norge.

Con­ti­nue read­ing FrP og spø­kel­set i hagen