Vil du betale $25.000 for budskapet om gratis?

The Guar­di­an har i dag, 27. sep­tem­ber 2010, en inter­es­sant artik­kel, The cost of free om hvor mye det kos­ter å enga­sje­re en av gra­tis­gu­ru­ene. Vil man høre Cory Doc­torow snak­ke om å gi bort gra­tis inn­hold som for­ret­nings­mo­dell, kos­ter det deg $25.000 + rei­se på førs­te klas­se etc. Chris Ander­son, som for­tel­ler at gra­tis er frem­ti­dens for­ret­nings­mo­dell, kos­ter $40–50.000. Vil du ha Seth Goo­din til å pre­dike bud­ska­pet om “stam­mer” som deler, så skal det visst­nok kos­te deg $150.000. Alt i føl­ge The Guar­di­an.

På en måte er de bare eksemp­ler på at deres teori­er vir­ker, i alle fall for dem. Deres bud­skap kan gene­ra­li­se­res om omskri­ves på føl­gen­de måte:

Mar­keds­før deg på den mest mulig effek­ti­ve måten og ta der­et­ter så mye betalt som mulig for det folk er vil­li­ge til å beta­le for.

Nes­te ele­ment i deres bud­skap er at det å gi bort noe gra­tis kan være en meget effek­tiv markedsføring.

Con­ti­nue read­ing Vil du beta­le $25.000 for bud­ska­pet om gra­tis?