Vindstille i Piratbukta

Da Stock­holm tings­rätt etter­vin­te­ren og vår­en 2009 behand­let Pirate Bay saken var vi vit­ne til et medie­sir­kus uten side­styk­ke. Som kjent ble pira­te­ne dømt, de anket og anke­be­hand­lin­gen star­tet i dag i Svea Hovrätt. Om det som er tema for anke­be­hand­lin­gen viser jeg til det jeg har skre­vet om det­te, og kon­sta­te­rer at Dani­el West­man ved IRI i Stock­holm deler mine syns­punk­ter på hva som er hoved­spørs­må­let. Det er betryg­gen­de å få det­te bekref­tet fra en som kjen­ner svensk rett langt bed­re enn hva jeg gjør.

Nå har vin­den stil­net av i Pirat­buk­ta. Dagens Nyhe­ter beskri­ver det slik:

Nästan helt tyst är det om den sajt som bli­vit en inter­na­tio­nell sym­bol för fil­del­ning – TPB – trots att målet är det sam­ma och att anta­let använ­da­re i prin­cip är lika många.”

Vi fikk et for­var­sel om det­te under det svens­ke val­get. Det var helt stil­le om Pirat­par­ti­et før val­get, og de opp­nåd­de kun 0,65% av stem­me­ne. Det er litt mer enn hva Pen­sjo­nist­par­ti­et opp­nåd­de ved stor­tings­val­get i 2009. Pira­te­ne seil­te ikke len­ger i med­vind. Pira­te­ne er åpen­bart såååå 2009, og er ikke sær­lig inter­es­san­te i år.

Det er ikke så over­ras­ken­de. Repri­ser er ikke like inter­es­san­te som pre­mie­ren. Selv om den retts­li­ge prø­vin­gen ikke er repri­se, så vil Sir­kus Pirate Bay være det. Når dess­uten sir­kus­num­re­ne ikke inn­frid­de og de til­tal­te, med Peter Sun­de som hoved­tals­mann, vir­ke­lig for opp som en løve og falt ned som en skinn­fell. Han var så eple­kjekk og skrå­sik­ker i sine utta­lel­ser, så end­te det med en knu­sen­de dom.

Nå kla­rer den sam­me Peter Sun­de ikke å få opp­merk­som­het rundt annet enn at han twit­ret fra ret­ten og bak­tal­te mot­par­ten. Det vil sik­kert more fjor­ti­ser i alle ald­re, men er uin­ter­es­sant for alle andre.

Det er bort­kas­tet tid sier Peter Sun­de, som mener at saken uan­sett vil ende i Högs­ta dom­sto­len. Det er nok sann­syn­lig at saken ender der, skjønt det er også de som mener at saken retts­lig sett ikke er så inter­es­sant at Högs­ta dom­sto­len vil prø­ve dem, om vi skal tro Dagens Nyhe­ter. Uan­sett vil noen av de vik­tigs­te spørs­må­le­ne vil bli ende­lig avgjort av Svea hovrätt. Högs­ta dom­sto­len prø­ver ikke bevi­se­ne i saken, helt til­sva­ren­de behand­lin­gen av sli­ke saker i Nor­ge. De vans­ke­li­ge spørs­må­le­ne i saken er mer av bevis­mes­sig enn egent­lig juri­disk art.

Högs­ta dom­sto­len kan prø­ve retts­an­ven­del­sen, her­under hva som lig­ger i for­sett og uakt­som­het, og de kan prø­ve de retts­li­ge bevis­kra­ve­ne. Men om de til­tal­te fak­tisk har utvist skyld, slik tings­rät­ten kon­klu­der­te med, avgjø­res ende­lig av hovrätten.

Hvis de til­tal­te fin­nes skyl­di­ge, da vil Högs­ta dom­sto­len også kun­ne vur­de­re straf­fe- og erstat­nings­ut­må­lin­gen. Men det er ikke det vik­tigs­te i den­ne saken.

En av de til­tal­te, Gott­frid Svart­holm Warg, møt­te ikke opp. Han bor nå i Kam­bod­sja, et av de få land som ikke har slut­tet seg til Bern-kon­ven­sjo­nen, så det er kan­skje et greit land å ha som base hvis man er opp­havs­rett­spi­rat. Siden vi i Nor­ge nylig har hatt en sak hvor finans­man­nen Tor Arne Upp­strøm har klart å tre­ne­re sak mot seg ved å ute­bli, kan det være grunn til å peke på noen vik­ti­ge for­skjel­ler mel­lom de to sakene.

Det fore­lå ingen dom mot Tor Arne Upp­strøm, og uten at han møt­te vil­le det  i alle fall være vans­ke­lig å behand­le saken og avsi noen dom. Gott­frid Svart­holm Warg er dømt i tings­rät­ten, men har anket. Hvis han ute­blir fra egen anke­sak, uten en grunn som ret­ten vil god­ta, blir resul­ta­tet at dom­men fra tings­rät­ten blir stå­en­de. Det enes­te Gott­frid Svart­holm Warg kan opp­nå ved å ute­bli er alt­så å hind­re behand­ling av egen anke.

Print Friendly, PDF & Email