Vindstille i Piratbukta

Da Stock­holm tings­rätt etter­vin­te­ren og vår­en 2009 behand­let Pirate Bay saken var vi vit­ne til et medie­sir­kus uten side­styk­ke. Som kjent ble pira­te­ne dømt, de anket og anke­be­hand­lin­gen star­tet i dag i Svea Hovrätt. Om det som er tema for anke­be­hand­lin­gen viser jeg til det jeg har skre­vet om det­te, og kon­sta­te­rer at Dani­el West­man ved IRI i Stock­holm deler mine syns­punk­ter på hva som er hoved­spørs­må­let. Det er betryg­gen­de å få det­te bekref­tet fra en som kjen­ner svensk rett langt bed­re enn hva jeg gjør.

Nå har vin­den stil­net av i Pirat­buk­ta. Dagens Nyhe­ter beskri­ver det slik:

Nästan helt tyst är det om den sajt som bli­vit en inter­na­tio­nell sym­bol för fil­del­ning – TPB – trots att målet är det sam­ma och att anta­let använ­da­re i prin­cip är lika mån­ga.”

Vi fikk et for­var­sel om det­te under det svens­ke val­get. Det var helt stil­le om Pirat­par­ti­et før val­get, og de opp­nåd­de kun 0,65% av stem­me­ne. Det er litt mer enn hva Pen­sjo­nist­par­ti­et opp­nåd­de ved stor­tings­val­get i 2009. Pira­te­ne seil­te ikke len­ger i med­vind. Pira­te­ne er åpen­bart såååå 2009, og er ikke sær­lig inter­es­san­te i år.

Det er ikke så over­ras­ken­de. Repri­ser er ikke like inter­es­san­te som pre­mie­ren. Selv om den retts­li­ge prø­vin­gen ikke er repri­se, så vil Sir­kus Pirate Bay være det. Når dess­uten sir­kus­num­re­ne ikke inn­frid­de og de til­tal­te, med Peter Sun­de som hoved­tals­mann, vir­ke­lig for opp som en løve og falt ned som en skinn­fell. Han var så eple­kjekk og skrå­sik­ker i sine utta­lel­ser, så end­te det med en knu­sen­de dom.

Nå kla­rer den sam­me Peter Sun­de ikke å få opp­merk­som­het rundt annet enn at han twit­ret fra ret­ten og bak­tal­te mot­par­ten. Det vil sik­kert more fjor­ti­ser i alle ald­re, men er uin­ter­es­sant for alle and­re.

Det er bort­kas­tet tid sier Peter Sun­de, som mener at saken uan­sett vil ende i Högs­ta dom­sto­len. Det er nok sann­syn­lig at saken ender der, skjønt det er også de som mener at saken retts­lig sett ikke er så inter­es­sant at Högs­ta dom­sto­len vil prø­ve dem, om vi skal tro Dagens Nyhe­ter. Uan­sett vil noen av de vik­tigs­te spørs­må­le­ne vil bli ende­lig avgjort av Svea hovrätt. Högs­ta dom­sto­len prø­ver ikke bevi­se­ne i saken, helt til­sva­ren­de behand­lin­gen av sli­ke saker i Nor­ge. De vans­ke­li­ge spørs­må­le­ne i saken er mer av bevis­mes­sig enn egent­lig juri­disk art.

Högs­ta dom­sto­len kan prø­ve retts­an­ven­del­sen, her­under hva som lig­ger i for­sett og uakt­som­het, og de kan prø­ve de retts­li­ge bevis­kra­ve­ne. Men om de til­tal­te fak­tisk har utvist skyld, slik tings­rät­ten kon­klu­der­te med, avgjø­res ende­lig av hovrät­ten.

Hvis de til­tal­te fin­nes skyl­di­ge, da vil Högs­ta dom­sto­len også kun­ne vur­de­re straf­fe- og erstat­nings­ut­må­lin­gen. Men det er ikke det vik­tigs­te i den­ne saken.

En av de til­tal­te, Gott­frid Svart­holm Warg, møt­te ikke opp. Han bor nå i Kam­bod­sja, et av de få land som ikke har slut­tet seg til Bern-kon­ven­sjo­nen, så det er kan­skje et greit land å ha som base hvis man er opp­havs­rett­spi­rat. Siden vi i Nor­ge nylig har hatt en sak hvor finans­man­nen Tor Arne Upp­strøm har klart å tre­ne­re sak mot seg ved å ute­bli, kan det være grunn til å peke på noen vik­ti­ge for­skjel­ler mel­lom de to sake­ne.

Det fore­lå ingen dom mot Tor Arne Upp­strøm, og uten at han møt­te vil­le det  i alle fall være vans­ke­lig å behand­le saken og avsi noen dom. Gott­frid Svart­holm Warg er dømt i tings­rät­ten, men har anket. Hvis han ute­blir fra egen anke­sak, uten en grunn som ret­ten vil god­ta, blir resul­ta­tet at dom­men fra tings­rät­ten blir stå­en­de. Det enes­te Gott­frid Svart­holm Warg kan opp­nå ved å ute­bli er alt­så å hind­re behand­ling av egen anke.

Print Friendly, PDF & Email
 • Stur­le Sun­de

  Ein vik­tig grunn til at TPB-saka ikkje er like inter­es­sant no, er at tida stort sett har gått med til å spe­le av inn­spel­te for­høyr frå for­ri­ge run­de i ting­ret­ten. Det er svært lite nytt, og det er ikkje rart at Ros­vall som­nar.

  Men det er ting som tyder på at saka tek ei anna ret­ning den­ne gon­gen. Dom­ma­ren god­tek ikkje alle påstan­dar frå aktor utan vida­re, slik den par­tis­ke dom­ma­ren gjor­de i ting­ret­ten. Her er nokre spørs­mål der akto­ra­tet ikkje har hatt svar:

  o Kva dek­ning har dei for å hev­de at alle hovud­brot (som TPB skal ha hjul­pe til med) har skjedd i Sve­ri­ge? Dei veit jo ikkje ein gong OM dei påståt­te hovud­bro­ta har skjedd, og langt mind­re kven som ar utført dei og frå kvar. Om ikkje hovud­bro­tet har skjedd i Sve­ri­ge, kan dei i fyl­gje svensk straffe­lov ikkje døm­mast for med­hjelp i Sve­ri­ge. Når ingen hovud­brot (fak­tis­ke brot på opp­havs­ret­ten) er doku­men­tert, er det­te eit umog­leg spørs­mål for akto­ra­tet.

  o Det står i til­ta­la at meste­par­ten av mate­ria­let er len­ka til utan løy­ve. Det­te kla­rar ikkje akto­ra­tet å doku­men­te­re, sjølv om dei har hatt tena­ra­ne sidan Jim Key­zer frå War­ner Bros kon­fis­ker­te det i 2006. Den ein­as­te utgrei­in­ga av er frå etter til­tale­pe­rioden og syner at under 10% av inn­hal­det er tvil­samt.

  o Nam­net og meste­par­ten av arbei­det rundt TPB stam­mar frå to år før lova dei er døm­de for å ha bro­te. Det­te vert gjort eit poeng av i den­ne run­da. Det er ikkje påstått at det var noko ulov­leg med arbei­det då det vart gjort. Dei treng ikkje byte namn og ta vekk gam­mal kor­re­spon­dan­se (til dømes dei vid­gjet­ne bre­va til sel­skap som vil ha fjer­na bru­kar­ge­ne­rer­te tor­rent-filer ved å refe­re­re­re til USAn­ske lover) ber­re for­di lova er end­ra. Alle bre­va som er sitert i til­ta­la er frå før 1. juli 2005. Akto­ra­tet har ingen lik­nan­de brev å syne til for peri­oden til­ta­la (og lova dei skal ha bro­te) gjeld.

  o Dom­ma­ren ser ikkje ut til å god­ta utan vida­re at TPB er ei lag­rings­te­nes­te. Akto­ra­tet har ei stri tørn med å pro­ve at TPB anten lag­ra mate­ria­le ver­na av opp­havs­rett (dei har ber­re lag­ra meta­data), ini­tier­te over­fø­rin­gar, val­de ut mot­ta­ka­rar av infor­ma­sjo­nen eller val­de ut eller end­ra infor­ma­sjo­nen. Når ingen av vil­kå­ra er opp­fyl­de er TPB frie for ansvar som teneste­le­ve­ran­dør etter E-han­dels­di­rek­ti­vet.

  o Skjerm­dum­par som kun­ne vore lagd med http://piratbyran.org/bevismaskinen/ impo­ne­rer ikkje dom­ma­ren like mykje som i ting­ret­ten.

  osv.. Dagens høgde­punkt må vere då Danow­sky ikkje vil­le at ret­ten skul­le spe­le av for­høy­ret der han tra­kas­ser­te pro­fes­sor og kom­po­nist Roger Wallis grovt. Eg trur ikkje den­ne dom­ma­ren had­de god­te­ke slik opp­før­sel i sin retts­sal. Roger Wallis var det ein­as­te uav­hen­gi­ge vit­net i ting­ret­ten.

  Kva slags slad­der Jan Gun­nar Fur­u­ly har klart å pluk­ke opp den­ne gon­gen tyk­kjer eg er full­sten­dig uin­ter­es­sant. Men eg tyk­kjer dei to repre­sen­tan­ta­ne til Pirat­par­ti­et gjer ein god jobb i Euro­pa­par­la­men­tet, og eg mer­kar meg at dei nes­ten kom inn i Bun­de­stag i Tysk­land. Dei svens­ke Pro­test­stem­me­ne gjekk til Sve­ri­ge­de­mo­kra­tar­na i år. Sann­syn­leg­vis for­di Mona Sah­lin nes­ten ikkje snak­te om anna i hei­le val­kam­pen. Eg veit ikkje kven du helst vil­le hatt?

  Du nem­ner ikkje at Gott­fried Svart­holm Warg ligg på sjuke­hus i Kam­bod­sja. Det kan ikkje vere kjekt, men plei­er å vere gyl­dig frå­vers­grunn i dei fles­te saman­hen­gar.

  Det er for­res­ten inter­es­sant om dom­men mot Warg står. Eg trur ikkje det bryr han mykje, sidan dei nep­pe får nokon pen­gar frå han. Men i dom­men er han soli­da­risk ansvar­leg saman med tre and­re. Når dei tre and­re får ein ny dom, må han då beta­le hei­le sum­men åle­ne? Og skal dei tre and­re beta­le ein lik­nan­de sum i til­legg? Eller vert det frå­drag i ting­retts­dom­men? Han kan jo ikkje døm­mast for noko i den­ne run­da, og dei and­re kan ikkje døm­mast i ei even­tu­ell run­de mot Warg ålei­ne.

 • Hvor­dan saken gjen­nom­fø­res kan ikke ha noen betyd­ning for for­hånds­in­ter­es­sen.

  Ellers synes jeg det er inter­es­sant å mer­ke seg at du mener Pirat­par­ti­et og Sve­ri­ge­de­mo­kra­te­ne rekrut­te­rer de sam­me vel­ger­ne. Jeg tenk­te tan­ken, men lot være å skri­ve akku­rat det.

  Jeg avven­ter resul­ta­tet i saken og ser liten grunn til å dis­ku­te­re den vide­re nå.

 • Stur­le Sun­de

  Kvi­for kan ikkje gjen­nom­fø­rin­ga av saka ha noko å seie for føre­hands­in­ter­es­sa? Repri­ser plei­er sjel­dan å gi dei heilt sto­re opp­sla­ga. Du får stør­re inter­es­se for cup­fi­na­len før og under kam­pen, enn du får til å kom­me å sjå eit opp­tak av kam­pen to år sei­na­re med kom­men­ta­rar frå ein ny dom­mar.

  PP og SD rekrut­te­rer beg­ge pro­test­stem­mer, men eg skreiv ikkje at det var dei same vel­ja­ra­ne. Det er det nok ikkje. Det stem­mer ikkje med demo­gra­fi­en hel­ler, i fyl­gje mei­nings- og val­dags­må­lin­gar. Pirat­par­ti­et fekk dess­utan nes­ten dob­belt so man­ge stem­mer i EU-valet enn SD fekk i valet til Riks­da­gen. Den­ne gon­gen had­de SD for­de­len av å bli kon­ti­nu­er­leg kri­ti­sert av alle and­re. Sist var det Pirat­par­ti­et som fekk fokus på sake­ne sine på same måte. Det hjalp nok hel­ler ikkje at Miljø­par­ti­et kap­ra man­ge av sake­ne til Pirat­par­ti­et, og Miljø­par­ti­et gjor­de det jo gans­ke bra.

  Eg lurer fram­leis på mate­ma­ti­ken bak erstat­nings­kra­vet. Der­som Warg skal beta­le hei­le erstat­nin­ga frå ting­ret­ten ålei­ne, kan dei ikkje døm­mast til å beta­le ei erstat­ning til for det same i den­ne run­da. Då får pla­te- og film­sel­ska­pa dob­bel erstat­ning. I teori­en. I prak­sis er det visst vans­ke­leg å krev­je inn erstat­nin­ga. Til no har dei ber­re fått inn nok til å dek­kje ein brøk­del av beta­lin­ga som Jim Key­zer fekk for politi­job­ben: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=3732747