Contadors “matforgifning” — dårlig unnskyldning eller dårlig oversettelse?

I dag våk­net jeg til den lite hyg­ge­li­ge nyhe­ten at Tour de Fran­ce-vin­ne­ren Alber­to Con­ta­dor var tatt for doping, og til en unn­skyld­ning som er omtrent like dår­lig som Tri­ne Hat­te­stads kyl­ling (hun ble siden fri­kjent, B‑prøven var visst­nok neg­a­tiv): Alber­to Con­ta­dor sier det var mat­for­gift­ning, om man skal tro NRK. Men det skal man kan­skje ikke.

Jeg sjek­ke noen and­re medi­er, bl.a. cyclingnews.com. Der skri­ver man om food or sup­ple­ment con­ta­mi­na­tion, og det er fak­tisk noe helt annet enn mat­for­gif­ning. Mat­for­gift­ning for­står jeg som en til­stand hvor per­sonen har blitt for­gif­tet av maten, og da vil­le man nep­pe ha kun­net syk­le en mons­ter­etap­pe opp til Tour­malet dagen etter. Food con­ta­mi­na­tion, alt­så mat­for­urens­ning, opp­fat­ter jeg som at maten har vært for­uren­set — i den­ne sam­men­hen­gen at den har inne­holdt noe som står på doping­lis­ten. Det gir et helt annet bil­de og en mer tro­ver­dig forklaring.

Cyclingnews.com har snak­ket med ekse­per­ten Dr. Don Cat­lin fra Anti-Doping Rese­arch, Inc. Det er, i føl­ge den sam­me artik­ke­len, et labo­ra­to­ri­um som arbei­der med pro­du­sen­ter av kost­til­skudd for å fin­ne spor av doping­mid­ler i sli­ke pro­duk­ter. I føl­ge ham er clen­bu­te­rol, det stof­fet man har fun­net i Con­ta­dors prø­ver, en av de mer van­li­ge “for­ures­nin­ge­ne” i kost­til­skudd. Han sier ikke noe om hvor­vidt det også fore­kom­mer i spans­ke bif­fer. På den annen side må man vel reg­ne med at ryt­te­re under Tour de Fran­ce også spi­ser diver­se kost­til­skudd i til­legg til biffene.

Legg til det­te at det er målt eks­tremt lave ver­di­er. Det er vans­ke­lig å for­hold seg både til eks­tremt sto­re og eks­tremt små tall, så det sier ikke sær­lig mye at det er fun­net 50 pico­gram (0,000 000 000 05 gram) per ml. Men når det er 1/400 av den meng­den det kre­ves at et akkredi­tert labo­ra­to­ri­um skal være i stand til å fin­ne, da aner man at det den­ne gan­gen drei­er seg om lite. Det er det­te, sam­men med at Alber­to Con­ta­dor ble tes­tet vel­dig man­ge gan­ger under Tour de Fran­ce som gjør at UCI vil fore­ta nær­me­re under­sø­kel­ser før de kon­klu­de­rer.

Det skal sies til NRKs for­svar at det kan synes som om Con­ta­dor selv skyl­der på en biff han spis­te i Spa­nia og et sted bru­ker ordet “for­gif­ning”, i føl­ge den spans­ke nett­avi­sen marca.com, som de viser til. Jeg leser ikke spansk, og har måt­te ty til Goog­le trans­late for å få noe ut av den artik­ke­len — og det gir nok ikke de mest tro­ver­di­ge over­set­tel­se­ne. Men om man ten­ker på medi­sin­bruk i norsk lakse­opp­drett, så er det vel ikke helt uten­ke­lig med medi­sin­bruk i spansk okse­opp­drett hel­ler — og at noen res­ter kan­skje fin­nes i kjøt­tet. Jeg vet ikke.

En idretts­ut­øver er selv ansvar­lig for det de får i seg, og de har risi­ko­en for at det de put­ter i seg kan inne­hol­de for­bud­te stof­fer som ikke er dekla­rert. Om jeg har for­stått det rett ope­re­rer idret­ten med en rent objek­tiv skyld­krav i sli­ke saker, uten hen­syn til om utøve­ren eller noen i dens støtte­ap­pa­rat har utvist skyld eller ikke.

Alber­to Con­ta­dor har fle­re gan­ger fått doping­mis­tan­ker ret­tet mot seg, men har ald­ri tid­li­ge­re tes­tet posi­tivt. Jeg vil­le ikke ha blitt sær­lig over­ras­ket om man skul­le ha avslørt gam­le doping­sa­ker. Men med tan­ke på de som tid­li­ge­re har blitt avslørt for bruk av mid­ler de var sik­re på at ikke vil­le kun­ne avslø­res, vil jeg bli mer over­ras­ket om han nå bevisst har brukt ulov­li­ge mid­ler — men man vet aldri.

Men bil­det av saken blir et annet enn det vi nå kan lese i nors­ke medi­er hvis man tar med dis­se opp­lys­nin­ge­ne. Da begyn­ner det å lig­ne på Sti­an Grim­seth-saken, hvor det ble påvist ikke-dekla­rer­te ulov­li­ge mid­ler i et kost­til­skudd. For meg er det stor for­skjell på den som bevisst doper seg og en som ufor­skyldt for i seg for­bud­te stoffer.

Vi vet ikke nok om den­ne saken til å kon­klu­de­re om Alber­to Con­ta­dor. Men vi vet nok til at vi kan kon­klu­de­re med at vi har sett et styk­ke vel­dig dår­lig jour­na­lis­tikk fra NRK når de har pre­sen­tert his­to­ri­en om mat­for­gift­ning slik de gjor­de i mor­ge­nens nyhets­sen­din­ger. Det er jour­na­lis­tikk hvor det er vik­ti­ge­re å ska­pe sen­sa­sjon enn å infor­me­re om hva som har skjedd.

Print Friendly, PDF & Email