Syklisten kom i høy hastighet …

I 2009 var det én døds­ulyk­ke med syk­kel i Oslo. I lik­het med så man­ge and­re syk­kel­ulyk­ker skyld­tes den­ne at bilis­ten ikke over­holdt sin vike­plikt. Syk­lis­ten syk­let ned­over Tve­ten­vei­en fra Hau­ge­rud i ret­ning Tros­te­rud. Bilen kom opp­over og sving­te til venst­re inn på ben­sin­sta­sjo­nen i Tve­ten­vei­en 185, foran syk­lis­ten som alt­så kom ned­over. I ved­leggs­de­len til ulyk­kes­rap­port for Oslo er ulyk­ken beskre­vet slik:

Enhet A kjør­te Tve­ten­vn retn sør. A skul­le svin­ge til venst­re inn nord­li­ge inn­kj til Esso i Tve­ten­vn 185. Enhet B(Sykkel) syk­let Tve­ten­vn i mot­satt retn og kjør­te i A‘s høy­re side foran og vel­tet. Fører av B omkom.”

I NRK Øst­lands­sen­din­gens omta­le av saken kun­ne vi blant annet lese følgende:

Syk­lis­ten kom iføl­ge vit­ner i høy has­tig­het ned Tve­ten­vei­en da han front­kol­li­der­te med en bilist som sving­te inn på bensinstasjonen.”

Ellers står det det­te om hva som for­år­sa­ket ulykken:

- Det kan vir­ke som om bilis­ten har vært blen­det av sola og der­for ikke kun­ne se syk­lis­ten, sier Barstad.”

Aften­pos­ten skrev det­te:

En syk­list var blitt påkjørt av en bilist, idet bilen skul­le svin­ge inn på en ben­sin­sta­sjon. Poli­ti­et opp­ly­ser at bilis­ten tro­lig ikke regist­rer­te syklisten.”

Det var tre­ner i Olym­pia­top­pen, Per Egil Refs­nes, som omkom i ulyk­ken. At det var en kjent per­son i idretts­mil­jø­et bidro til at saken fikk mer medie­om­ta­le enn sli­ke saker van­lig­vis får. Vi fikk først omta­ler av selve ulyk­ken, og litt tid etter kom det mer per­son­ret­tet omta­le. Det ble sene­re reist straffe­sak mot bil­fø­re­ren, som ga en tred­je run­de med medieomtale.

Det opp­sikts­vek­ken­de i omta­len av den­ne saken er at alle de medi­er hvor jeg har fun­net omta­le av selve ulyk­ken på ulyk­kes­tids­pun­ket under­slår det vik­tigs­te: Bilis­ten over­holdt ikke sin vike­plikt over­for syk­lis­ten. Medie­ne viser del­vis til utta­lel­ser fra poli­ti­et, og man blir sit­ten­de med det inn­trykk at både poli­ti­et og medie­ne stil­ler seg på bilis­tens side i sin saks­frem­stil­ling og nær­mest unn­skyl­der ham.

Bilis­ten ble sene­re til­talt og dømt til 30 dagers feng­sel for uakt­somt drap.

Con­ti­nue read­ing Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het …

Varemerker og ytringsfrihet

Utgangs­punk­tet for dis­se reflek­sjo­ne­ne er to kon­kre­te saker: Blog­ge­ren Chris­tof­fer Biong skrev en sak om merke­ord­nin­gen “Nyt Nor­ge” med tit­te­len Nyte Nor­ge? Chris­tof­fer Biong mener at kam­pan­jen gir et uær­lig bil­de av norsk land­bruk. Det er slett ikke slik at norsk land­bruk har høy kva­li­tet og har god dyre­vel­ferd. Chris­tof­fer Biong har blant annet den­ne illust­ra­sjo­nen om norsk kyllingoppdrett.

I for­bin­del­se med reklame­kam­pan­jer som gir et falsk bil­de av norsk land­bruk anbe­fa­ler jeg også Anne Vikens blogg­inn­legg “Nei til Tines lögn­ak­ti­ge pro­dukt­re­kla­me, ja til kyr på bei­te. Anne Viken er vete­ri­nær, og har såle­des gode fag­li­ge for­ut­set­nin­ger for å mene noe om dyre­hold i norsk land­bruk. Men det er ikke land­bruk som er tema den­ne gangen.

31. august 2010 mot­tok Chris­tof­fer Biong brev fra Mat­Merk ved advo­kat Nina Heg­dahl med krav om at han slut­tet å bru­ke logo­en, her gjen­gitt fra hans inn­legg Trues med søks­mål av Nyt Nor­ge. Bre­vet lyder:

Krav om umid­del­bar fjer­ning av urett­mes­sig bruk av logo­en NYT NORGE

Det vises til din Face­bo­ok side og din blogg hvor du omta­ler merke­ord­nin­gen Nyt Nor­ge og i for­bin­del­se med den­ne bru­ker logo­en NYT NORGE. Vi kre­ver at du umid­del­bart fjer­ner alle Nyt Nor­ge logo­ene, både på Face­bo­ok, blog­gen og even­tu­elt and­re ste­der hvor logo­en er brukt.

Det er KSL mat­merk som eier fel­les­mer­ket Nyt Nor­ge og din bruk av mer­ket er urett­mes­sig. Der­som logo­ene ikke fjer­nes vil KSL mat­merk vur­de­re søks­mål med krav om veder­lag og erstat­ning for den urett­mes­si­ge bruken.”

Con­ti­nue read­ing Vare­mer­ker og ytrings­fri­het

Men biler finner man plass til …

I dis­ku­sjo­nen om syk­kel­vei­er og syk­kel­felt i Oslo får vi ofte høre at det er så liten plass, i alle fall i sen­trum. Der­for er det vans­ke­lig å anleg­ge syk­kel­vei­er og sykkelfelt.

For tiden arbei­der man med fun­da­men­te­rings­ar­bei­der rundt de gam­le uni­ver­si­tets­byg­nin­ge­ne i sen­trum. Det er en stor byg­nings­tek­nisk utfor­ding. Men det er ikke vårt pro­blem. Grave­ar­bei­der har gjort at et kjøre­felt i Fre­de­riks gate har forsvunnet.

Men den­ne gan­gen gjel­der det biler. Biler er, i mot­set­ning til syk­ler, vik­ti­ge for de som sty­rer i den­ne byen. Så da har man klart å fin­ne plass. Man har fått et eks­tra kjøre­felt til bile­ne ved å gjø­re midt­ra­bat­ten sma­le­re. Man kan hvis man vil. Men når det gjel­der syk­ler vil de som sty­rer byen ikke. Man vil for eksem­pel hel­ler ha skjem­men­de gate­par­ke­ring enn syk­kel­felt og syk­kel­vei­er.

Vi skal ikke høre på hva poli­ti­ke­re sier. Poli­ti­ke­re skal døm­mes ut fra hva de gjør, ikke ut fra hva de lover og sier. De réel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser jeg gjen­nom de kon­kre­te valg de tref­fer og det de gjør, ikke gjen­nom deres mer eller mind­re tom­me løfter.

I Oslo er poli­ti­ker­nes bud­skap vel­dig klart: Bilis­ter er vik­ti­ge. Syk­lis­ter er ikke vik­ti­ge. Ta med en for­uren­sen­de og plass­kre­ven­de blikk­boks som vei­er over et tonn for å frak­te ditt slap­pe lege­me, og våre poli­ti­ke­re ser det som sin opp­ga­ve å sør­ge for at det er plass til deg. Vel­ger du hel­ler 10–12 kg miljø­venn­lig alu­mi­ni­um for å frak­te et litt spre­ke­re lege­me, da kan din eksis­tens og til­stede­væ­rel­se til nød tole­re­res så len­ge det ikke skjer til hin­der for de hel­li­ge blikk­bok­ser. Det er det­te de som sty­rer Oslo for­tel­ler oss gjen­nom sine handlinger.

Oslos poli­tis­ke ledel­se har igjen lovet økt sat­sing på syk­kel. Det er den kon­kre­te opp­føl­gin­gen de skal døm­me på også den­ne gan­gen, ikke at de nok en gang ha gått ut og lovet det.

Trafikkulykker og syklister i Oslo

3. sep­tem­ber 2010 ble rap­por­ten Års­be­ret­ning tra­fikk­ulyk­ker 2009 (Oslo) offent­lig­gjort. Rap­por­ten er to-delt, med en hoved­rap­port og en ved­leggs­rap­port. Hovedt­enden­sen er gle­de­lig, med klar ned­gang i antall ulyk­ker. Også antall syk­kel­ulyk­ker har gått ned, til tross for sterk økning i sykkeltrafikken.

[Lag til sene­re: Man antar at det er stor under­rap­por­te­ring av syk­kel­ulyk­ker. 90% rap­por­te­res ikke til poli­ti­et. Det er stort sett alene­ulyk­ker uten alvor­lig ska­de. Det vil­le hel­ler ikke fal­le meg inn å mel­de til poli­ti­et at jeg har falt på syk­kel og pådratt meg noen let­te­re skader.]

Med utgangs­punkt i poli­ti­ets aksjo­ner mot syk­lis­ter, hvor man sær­lig had­de fokus på syk­ling mot rødt lys og syk­ling på for­tau, har jeg sett nær­me­re på syk­kel­ulyk­ker og spe­si­elt på ulyk­ker med syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Det var som kjent for å fore­byg­ge ulyk­ker at poli­ti­et iverk­sat­te sine aksjo­ner, og da kun­ne det være inter­es­sant å se hvor man­ge ulyk­ker som sprang ut av sli­ke situa­sjo­ner som aksjo­ne­ne var ret­tet mot.

Jeg har begren­set meg til Sen­trum og de sen­trums­nære byde­le­ne Frog­ner, Gam­le Oslo, Grü­ner­løk­ka, St Hans­hau­gen og  Sage­ne. I ved­leg­get til rap­por­ten er alle ulyk­ker beskre­vet, men beskri­vel­se­ne er såpass kna­ppe at det ikke all­tid er mulig å dan­ne seg et klart bil­de av det som har skjedd.

Con­ti­nue read­ing Tra­fikk­ulyk­ker og syk­lis­ter i Oslo

Danmark sykler fra oss — igjen

Før som­mer­en tok stor­tings­re­pre­sen­tant og leder for Finans­ko­mi­te­en, Tor­geir Micael­sen (AP), til orde for at det bør byg­ges egne “syk­kel­mo­tor­vei­er”. Etter at syk­lis­ter i Ber­gen har blitt lei av å bli mob­bet av man­ge og tra­kas­sert av poli­ti­et har man også der tatt til orde for det sam­me.

Men i Nor­ge har det til nå blitt mest prat og lite hand­ling. I Oslo vil den polti­tis­ke ledel­se omsi­der ta et løft. Men ambi­sjo­ne­ne går ikke len­ger enn til at man vil rea­li­se­re en uam­bi­siøs og for­el­det plan om et hoved­syk­kel­vei­nett, et vei­nett som i utgangs­punk­tet skul­le vært på plass for 25 år siden. Og så langt har vi ikke sett noe mer til den­ne sat­sin­gen enn var­sel om byrå­kra­tisk omor­ga­ni­se­ring. Sat­sin­ger har blitt lovet man­ge gan­ger før. Jeg har vel omtrent det sam­me for­hold  til syk­kel­løf­ter fra Oslo­po­li­ti­ke­re som ver­den har til freds­for­hand­lin­ger i Midt-Østen: Vi har bevart håpet, men har mis­tet troen.

Con­ti­nue read­ing Dan­mark syk­ler fra oss — igjen