Syklisten kom i høy hastighet …

I 2009 var det én dødsulykke med sykkel i Oslo. I likhet med så mange andre sykkelulykker skyldtes denne at bilisten ikke overholdt sin vikeplikt. Syklisten syklet nedover Tvetenveien fra Haugerud i retning Trosterud. Bilen kom oppover og svingte til venstre inn på bensinstasjonen i Tvetenveien 185, foran syklisten som altså kom nedover. I vedleggsdelen til ulykkesrapport for Oslo er ulykken beskrevet slik:

“Enhet A kjørte Tvetenvn retn sør. A skulle svinge til venstre inn nordlige innkj til Esso i Tvetenvn 185. Enhet B(Sykkel) syklet Tvetenvn i motsatt retn og kjørte i A`s høyre side foran og veltet. Fører av B omkom.”

I NRK Østlandssendingens omtale av saken kunne vi blant annet lese følgende:

“Syklisten kom ifølge vitner i høy hastighet ned Tvetenveien da han frontkolliderte med en bilist som svingte inn på bensinstasjonen.”

Ellers står det dette om hva som forårsaket ulykken:

“- Det kan virke som om bilisten har vært blendet av sola og derfor ikke kunne se syklisten, sier Barstad.”

Aftenposten skrev dette:

“En syklist var blitt påkjørt av en bilist, idet bilen skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet opplyser at bilisten trolig ikke registrerte syklisten.”

Det var trener i Olympiatoppen, Per Egil Refsnes, som omkom i ulykken. At det var en kjent person i idrettsmiljøet bidro til at saken fikk mer medieomtale enn slike saker vanligvis får. Vi fikk først omtaler av selve ulykken, og litt tid etter kom det mer personrettet omtale. Det ble senere reist straffesak mot bilføreren, som ga en tredje runde med medieomtale.

Det oppsiktsvekkende i omtalen av denne saken er at alle de medier hvor jeg har funnet omtale av selve ulykken på ulykkestidspunket underslår det viktigste: Bilisten overholdt ikke sin vikeplikt overfor syklisten. Mediene viser delvis til uttalelser fra politiet, og man blir sittende med det inntrykk at både politiet og mediene stiller seg på bilistens side i sin saksfremstilling og nærmest unnskylder ham.

Bilisten ble senere tiltalt og dømt til 30 dagers fengsel for uaktsomt drap.

Continue reading Syklisten kom i høy hastighet …

Varemerker og ytringsfrihet

Utgangspunktet for disse refleksjonene er to konkrete saker: Bloggeren Christoffer Biong skrev en sak om merkeordningen “Nyt Norge” med tittelen Nyte Norge? Christoffer Biong mener at kampanjen gir et uærlig bilde av norsk landbruk. Det er slett ikke slik at norsk landbruk har høy kvalitet og har god dyrevelferd. Christoffer Biong har blant annet denne illustrasjonen om norsk kyllingoppdrett.

I forbindelse med reklamekampanjer som gir et falsk bilde av norsk landbruk anbefaler jeg også Anne Vikens blogginnlegg “Nei til Tines lögnaktige produktreklame, ja til kyr på beite. Anne Viken er veterinær, og har således gode faglige forutsetninger for å mene noe om dyrehold i norsk landbruk. Men det er ikke landbruk som er tema denne gangen.

31. august 2010 mottok Christoffer Biong brev fra MatMerk ved advokat Nina Hegdahl med krav om at han sluttet å bruke logoen, her gjengitt fra hans innlegg Trues med søksmål av Nyt Norge. Brevet lyder:

“Krav om umiddelbar fjerning av urettmessig bruk av logoen NYT NORGE

Det vises til din Facebook side og din blogg hvor du omtaler merkeordningen Nyt Norge og i forbindelse med denne bruker logoen NYT NORGE. Vi krever at du umiddelbart fjerner alle Nyt Norge logoene, både på Facebook, bloggen og eventuelt andre steder hvor logoen er brukt.

Det er KSL matmerk som eier fellesmerket Nyt Norge og din bruk av merket er urettmessig. Dersom logoene ikke fjernes vil KSL matmerk vurdere søksmål med krav om vederlag og erstatning for den urettmessige bruken.”

Continue reading Varemerker og ytringsfrihet

Men biler finner man plass til …

I diskusjonen om sykkelveier og sykkelfelt i Oslo får vi ofte høre at det er så liten plass, i alle fall i sentrum. Derfor er det vanskelig å anlegge sykkelveier og sykkelfelt.

For tiden arbeider man med fundamenteringsarbeider rundt de gamle universitetsbygningene i sentrum. Det er en stor bygningsteknisk utfording. Men det er ikke vårt problem. Gravearbeider har gjort at et kjørefelt i Frederiks gate har forsvunnet.

Men denne gangen gjelder det biler. Biler er, i motsetning til sykler, viktige for de som styrer i denne byen. Så da har man klart å finne plass. Man har fått et ekstra kjørefelt til bilene ved å gjøre midtrabatten smalere. Man kan hvis man vil. Men når det gjelder sykler vil de som styrer byen ikke. Man vil for eksempel heller ha skjemmende gateparkering enn sykkelfelt og sykkelveier.

Vi skal ikke høre på hva politikere sier. Politikere skal dømmes ut fra hva de gjør, ikke ut fra hva de lover og sier. De réelle prioriteringene viser jeg gjennom de konkrete valg de treffer og det de gjør, ikke gjennom deres mer eller mindre tomme løfter.

I Oslo er politikernes budskap veldig klart: Bilister er viktige. Syklister er ikke viktige. Ta med en forurensende og plasskrevende blikkboks som veier over et tonn for å frakte ditt slappe legeme, og våre politikere ser det som sin oppgave å sørge for at det er plass til deg. Velger du heller 10-12 kg miljøvennlig aluminium for å frakte et litt sprekere legeme, da kan din eksistens og tilstedeværelse til nød tolereres så lenge det ikke skjer til hinder for de hellige blikkbokser. Det er dette de som styrer Oslo forteller oss gjennom sine handlinger.

Oslos politiske ledelse har igjen lovet økt satsing på sykkel. Det er den konkrete oppfølgingen de skal dømme på også denne gangen, ikke at de nok en gang ha gått ut og lovet det.

Trafikkulykker og syklister i Oslo

3. september 2010 ble rapporten Årsberetning trafikkulykker 2009 (Oslo) offentliggjort. Rapporten er to-delt, med en hovedrapport og en vedleggsrapport. Hovedtendensen er gledelig, med klar nedgang i antall ulykker. Også antall sykkelulykker har gått ned, til tross for sterk økning i sykkeltrafikken.

[Lag til senere: Man antar at det er stor underrapportering av sykkelulykker. 90% rapporteres ikke til politiet. Det er stort sett aleneulykker uten alvorlig skade. Det ville heller ikke falle meg inn å melde til politiet at jeg har falt på sykkel og pådratt meg noen lettere skader.]

Med utgangspunkt i politiets aksjoner mot syklister, hvor man særlig hadde fokus på sykling mot rødt lys og sykling på fortau, har jeg sett nærmere på sykkelulykker og spesielt på ulykker med syklister og fotgjengere. Det var som kjent for å forebygge ulykker at politiet iverksatte sine aksjoner, og da kunne det være interessant å se hvor mange ulykker som sprang ut av slike situasjoner som aksjonene var rettet mot.

Jeg har begrenset meg til Sentrum og de sentrumsnære bydelene Frogner, Gamle Oslo, Grünerløkka, St Hanshaugen og  Sagene. I vedlegget til rapporten er alle ulykker beskrevet, men beskrivelsene er såpass knappe at det ikke alltid er mulig å danne seg et klart bilde av det som har skjedd.

Continue reading Trafikkulykker og syklister i Oslo

Danmark sykler fra oss — igjen

Før sommeren tok stortingsrepresentant og leder for Finanskomiteen, Torgeir Micaelsen (AP), til orde for at det bør bygges egne “sykkelmotorveier”. Etter at syklister i Bergen har blitt lei av å bli mobbet av mange og trakassert av politiet har man også der tatt til orde for det samme.

Men i Norge har det til nå blitt mest prat og lite handling. I Oslo vil den poltitiske ledelse omsider ta et løft. Men ambisjonene går ikke lenger enn til at man vil realisere en uambisiøs og foreldet plan om et hovedsykkelveinett, et veinett som i utgangspunktet skulle vært på plass for 25 år siden. Og så langt har vi ikke sett noe mer til denne satsingen enn varsel om byråkratisk omorganisering. Satsinger har blitt lovet mange ganger før. Jeg har vel omtrent det samme forhold  til sykkelløfter fra Oslopolitikere som verden har til fredsforhandlinger i Midt-Østen: Vi har bevart håpet, men har mistet troen.

Continue reading Danmark sykler fra oss — igjen