Oslo jukser med sykkelmålene

Den­ne gan­gen ten­ker jeg ikke på de poli­tis­ke måle­ne, selv om man godt kan si at poli­ti­ker­ne har juk­set med dem i åre­vis. Jeg ten­ker på de helt kon­kre­te måle­ne, nær­me­re bestemt bred­den på sykkelfelt.

Etter en syk­kel­tur langs Kirke­vei­rin­gen kom­men­ter­te jeg blant annet at syk­kel­fel­tet mel­lom Suhms­gt og Major­stu­krys­set er vel­dig smalt. Jeg er ikke en vel­dig lett­skremt bysyk­list. Men det­te syk­kel­fel­tet var så smalt at jeg opp­lev­de det som meget ube­ha­ge­lig og langt fra trygt å syk­le der med bus­ser i kjøre­fel­tet ved siden av. Det er høyst for­ståe­lig at syk­lis­ten på bil­det over vel­ger for­tau­et frem­for sykkelfeltet.

Con­ti­nue read­ing Oslo juk­ser med syk­kel­må­le­ne