Oslo jukser med sykkelmålene

Den­ne gan­gen ten­ker jeg ikke på de poli­tis­ke måle­ne, selv om man godt kan si at poli­ti­ker­ne har juk­set med dem i åre­vis. Jeg ten­ker på de helt kon­kre­te måle­ne, nær­me­re bestemt bred­den på syk­kel­felt.

Etter en syk­kel­tur langs Kirke­vei­rin­gen kom­men­ter­te jeg blant annet at syk­kel­fel­tet mel­lom Suhms­gt og Major­stu­krys­set er vel­dig smalt. Jeg er ikke en vel­dig lett­skremt bysyk­list. Men det­te syk­kel­fel­tet var så smalt at jeg opp­lev­de det som meget ube­ha­ge­lig og langt fra trygt å syk­le der med bus­ser i kjøre­fel­tet ved siden av. Det er høyst for­ståe­lig at syk­lis­ten på bil­det over vel­ger for­tau­et frem­for syk­kel­fel­tet.

I Veg­ve­se­nets syk­kel­hånd­bok er det nor­mer for hvor bre­de syk­kel­felt bør være. På s. 40 (avsn B 3.1.1) står det at de skal være fra 1,3 til 1,8 m bre­de, med 1,5 m som gene­rell anbe­fa­ling. Om bruk av uli­ke bred­der står det:

Maks­ver­di bør bru­kes når tra­fikk­meng­den er over 10.000 ÅDT eller farts­gren­sen er over 50 km/t. Min.verdi der ÅDT= < 1500 eller lave­re fart enn 50 km/t”

ÅDT er gjen­nom­snitt­lig antall kjøre­tøy i døg­net. Hvor høy ÅDT det er i Kirke­vei­en, vet jeg ikke. Men det er i alle fall en sterkt tra­fi­kert vei og farts­gren­sen er 50 km/t.

Bredde­nor­men kan fra­vi­kes i to til­fel­ler:

Mini­mums­bred­de sf kan være ned til 1,0 m. ved 30 km/t.”

og

f) 1,0 m kan som mini­mum bru­kes ved eksis­te­ren­de byg­ning. Maks leng­de 15 m.”

Der­med var det bare å ta med måle­bånd og sjek­ke bred­den på dis­se syk­kel­fel­te­ne. Resul­ta­tet var ned­slå­en­de.

Aller sma­lest var syk­kel­fel­tet rett etter Major­stu­krys­set i ret­ning nord-øst. Der mål­te jeg syk­kel­fel­tet til 70 cm. For å gi en refe­ran­se kan jeg nev­ne at sty­ret på min syk­kel, en høyst ordi­nær hybrid­syk­kel, er 60 cm. Så syk­kel­fel­tet er alt­så bare 10 cm bre­de­re enn sty­ret på en van­lig syk­kel. Nå kan man si at det uan­sett er verdi­løst, for­di det etter kort tid avbry­tes av buss­holde­plass. Men det er for smalt.

Den strek­nin­gen jeg rea­gert på under min syk­kel­tur, var fra Shums­gt i ret­ning syd-vest mot Major­stu­krys­set. Jeg mål­te på litt uli­ke ste­der, og mine målin­ger vis­te at bred­den varier­te mel­lom 80 og 90 cm. Det må her leg­ges til at nor­men sier at det skal måles fra midt i syk­kel­felt­lin­jen, mens jeg mål­te fra kan­ten av den­ne. Så det kan vel leg­ges 5cm eller noe slikt på de bred­de­ne jeg mål­te. Men uan­sett betyr det at bred­den ikke bare er mind­re enn mini­mum i nor­men, den er også mind­re enn det som kan aksep­te­res i gater med 30 km/t farts­gren­se. I en så sterkt tra­fi­kert vei bur­de bred­den vært minst 1,5 meter, helst 1,8 meter. (Egent­lig bur­de det vært adskilt syk­kel­vei.) 70–90 cm fra eller til på bred­den er vel­dig merk­bart i et syk­kel­felt.

Den kana­dis­ke orga­ni­sa­sjo­nen 8–80 Cities har for­mu­lert en 8–80 Rule. Dens tred­je trinn lyder:

Ask yours­elf: Would you send that 8 year old along with the 80 year old on a walk, or a bike ride on that infra­struc­tu­re? If you would, then it is safe enough, if you would not, then it is not safe enough.”

Jeg vil­le ikke sendt en 8-åring på syk­kel langs Kirke­vei­en, og 80-årin­gen skul­le i alle fall ha vært en sprek og erfa­ren syk­list om jeg skul­le sendt ved­kom­men­de ut på syk­kel. Jeg tror ikke jeg vil­le ha sendt dem ut på noen av de and­re sykkelfeltene/sykkelveiene i Oslo hel­ler — ikke minst for­di de ikke hen­ger sam­men og at de for­svin­ner når man har mest bruk for dem.

Syk­kel­fel­tet langs Kirke­vei­en gir en falsk trygg­het, og er nok et eksem­pel på at syk­lis­ter blir sal­de­rings­pos­ten når man plan­leg­ger i den­ne byen. Det­te er helt enkelt for dår­lig.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email
 • Gus­tav

  Jeg syk­ler gjen­nom Major­stu­krys­set av og til, men nep­pe mer enn tre-fire gan­ger i året. At den stip­le­de lin­ja skal indi­ke­re et syk­kel­felt har jeg fak­tisk ikke tenkt på. Jeg trod­de det begyn­te etter buss­holde­plas­sen…

 • Live

  Flott at du er så enga­sjert i Norges/ Oslos sat­sing på syk­lis­ter. Jeg synes vir­ke­lig at det er trist at det ikke gjø­res mere for syk­lis­te­ne. Har selv vært syk­list i Oslo, og det var ikke akku­rat det enk­les­te. Da vi også akku­rat had­de flyt­tet fra Køben­havn (hvor vi også bor nå), ble det jo en stor over­gang. Her er for­hol­de­ne lagt til­ret­te for syk­lis­ter, og man føler seg mere trygg når man syk­ler. Vide­re har s-toge­ne (lokal­to­ge­ne) en prøve­ord­ning hvor man kan ta syk­ke­len gra­tis med på toget. Det er en stor suk­sess så langt, så jeg håper at det fort­set­ter.
  Jeg håper nors­ke myn­dig­he­ter kan få inspi­ra­sjon fra Køben­havn!
  Lyk­ke til vide­re med ditt enga­sje­ment.

  Vh Live.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Majorstuen — et sykkelmessig katastrofeområde()

 • sverre_b

  Mot major­stu­krys­set fra sør­vest (kirke­vei­en x major­stu­vei­en) har de i det mins­te trekt syk­kel­fel­tet to meter leng­re frem enn stopp­lin­jen for biler. Desver­re har de ikke tenkt tan­ken helt ut og lagd en ‘syk­kel­boks’. Slik det er i dag må man være svært raskt ute når det skif­ter til grønt med å flet­te inn i fel­tet. Man må for all del ikke lig­ge helt til høy­re gjen­nom major­stu­krys­set den­ne vei­en, da VIL man få en utål­mo­dig bilist på siden som pres­ser deg inn i betong­kan­ten.

  Fra nord­øst er det etter mitt syn ufor­svar­lig å hol­de seg i syk­kel­fel­tet frem til stopp­lin­jen, her må man flet­te inn i det van­li­ge kjøre­fel­tet, ellers risi­ke­rer man å bli påkjørt av biler som skif­ter felt for å kjø­re opp sørke­dals­vei­en eller som skal svin­ge til høy­re.  Også her vil­le en ‘syk­kel­boks’ ha hjul­pet vesent­lig, men i den­ne ret­nin­gen er det ikke en gang frem­skutt stopp­lin­je.

  Når det gjel­der bred­den synes jeg vei­ve­se­nets nor­ma­ler bør ta noen fle­re para­met­re med. Det er av vesent­lig betyd­ning om man har flukt­rom på høy­re side. Hvis vei­en har skul­der eller annet ansten­dig trygt ome­råde til høy­re hvor man kan unslip­pe så er 1.5m ok (Hulet er da 50cm fra vei­kan­ten, som er mini­mum for nor­ma­le manøv­re og syk­kel­fel­tet og vei­ba­nen avgir hver 70cm for trygg pas­se­rings­av­stand). Har vei­en hevet betong­kant, gelend­re, trær eller and­re har­de hind­rin­ger må vi øke sik­ker­hets­av­stan­den til vei­kan­ten til 1m, og der­med må syk­kel­fel­tet i prak­sis være 2m. Alt det­te for­ut­set­ter et rime­lig sam­ar­beid mel­lom pas­se­ren­de biler og syk­lis­ter, noe som desver­re ikke all­tid er til­fel­le. (Alt for man­ge bilis­ter later til å tro at det er ok å pas­se­re en syk­kel i syk­kel­fel­tet med 10 cm fra hju­let til skille­lin­jen)

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, …()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Å sykle fra Frogner til Carl Bernes plass()

 • Pingback: Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen | Olav Torvunds blogg()