Sykkel på tog, buss etc

Syk­kel er et utmer­ket trans­port­mid­del på rela­tivt kor­te strek­nin­ger. Hva som er “rela­tivt kort” kan nok dis­ku­te­res. Trans­port­øko­no­misk insti­tutt har satt gren­sen ved 5 km. Man kan all­tid dis­ku­te­re sli­ke gren­ser, men det er ikke så vik­tig. En del har såpass lang reise­vei, enten det er for å kom­me på jobb eller for noe annet, at syk­kel ikke er noe alter­na­tiv — i alle fall ikke for and­re enn de aller ivrigste.

Vir­ke­lig­he­ten for man­ge er også slik at det er et styk­ke hjem­me­fra til et tra­fikk­nute­punkt, og det er et styk­ke fra ankomst­sted til f.eks. arbeids­plass. Kol­lek­tiv­trans­port er stort sett greit når den går omtrent fra dør til dør. Må man byt­te en gang eller to begyn­ner det å ta tid og være mind­re fris­ten­de. Da blir resul­ta­tet lett at man tar bilen i ste­det. For den­ne grup­pen bør det leg­ges til ret­te for kom­bi­na­sjon sykkel/kollektivtransport. Kan man syk­le til f.eks. toget, ta toget til byen og så syk­le fra sta­sjo­nen til arbeids­plas­sen, kun­ne total­pak­ken blir mer attrak­tiv sam­men­lig­net med bil.

Det­te kan løses på to måter, og man bør sat­se på beg­ge. Den ene er god syk­kel­par­ke­ring ved tra­fikk­nute­punk­ter, gjer­ne kom­bi­nert med en god bysyk­kel­ord­ning på ankomst­ste­det. Det skjer hel­dig­vis noe på det­te områ­det. I Stav­an­ger­re­gio­nen lages det sykkle­hus, og det er pla­ner om noe til­sva­ren­de i Asker. For­hå­pent­lig­vis er det fle­re sli­ke pro­sjek­ter rundt om i lan­det. Det fin­nes også bysyk­ler i fle­re byer, og det had­de vært enda bed­re om kom­mu­nen ikke had­de solgt are­al som en pro­sti­tu­ert sel­ger krop­pen, slik at vi had­de slup­pet skjem­men­de “bymøb­ler” (=reklame­boards).

Con­ti­nue read­ing Syk­kel på tog, buss etc