Sykkel på tog, buss etc

Syk­kel er et utmer­ket trans­port­mid­del på rela­tivt kor­te strek­nin­ger. Hva som er “rela­tivt kort” kan nok dis­ku­te­res. Trans­port­øko­no­misk insti­tutt har satt gren­sen ved 5 km. Man kan all­tid dis­ku­te­re sli­ke gren­ser, men det er ikke så vik­tig. En del har såpass lang reise­vei, enten det er for å kom­me på jobb eller for noe annet, at syk­kel ikke er noe alter­na­tiv — i alle fall ikke for and­re enn de aller ivrigste.

Vir­ke­lig­he­ten for man­ge er også slik at det er et styk­ke hjem­me­fra til et tra­fikk­nute­punkt, og det er et styk­ke fra ankomst­sted til f.eks. arbeids­plass. Kol­lek­tiv­trans­port er stort sett greit når den går omtrent fra dør til dør. Må man byt­te en gang eller to begyn­ner det å ta tid og være mind­re fris­ten­de. Da blir resul­ta­tet lett at man tar bilen i ste­det. For den­ne grup­pen bør det leg­ges til ret­te for kom­bi­na­sjon sykkel/kollektivtransport. Kan man syk­le til f.eks. toget, ta toget til byen og så syk­le fra sta­sjo­nen til arbeids­plas­sen, kun­ne total­pak­ken blir mer attrak­tiv sam­men­lig­net med bil.

Det­te kan løses på to måter, og man bør sat­se på beg­ge. Den ene er god syk­kel­par­ke­ring ved tra­fikk­nute­punk­ter, gjer­ne kom­bi­nert med en god bysyk­kel­ord­ning på ankomst­ste­det. Det skjer hel­dig­vis noe på det­te områ­det. I Stav­an­ger­re­gio­nen lages det sykkle­hus, og det er pla­ner om noe til­sva­ren­de i Asker. For­hå­pent­lig­vis er det fle­re sli­ke pro­sjek­ter rundt om i lan­det. Det fin­nes også bysyk­ler i fle­re byer, og det had­de vært enda bed­re om kom­mu­nen ikke had­de solgt are­al som en pro­sti­tu­ert sel­ger krop­pen, slik at vi had­de slup­pet skjem­men­de “bymøb­ler” (=reklame­boards).

Det and­re alter­na­ti­vet er at man kan ta med syk­ke­len. I Nor­ge er det dyrt og ofte pro­ble­ma­tisk. Får man syk­ke­len med, må man beta­le for en eks­tra bil­lett til syk­ke­len. Jeg har for­søkt å argu­men­te­re med at syk­ke­len min ikke er så gam­mel, slik at den i alle fall må kun­ne rei­se som barn. Men jeg har fått liten for­stå­el­se for det synspunktet.

For­slag om å leg­ge til ret­te for å ta med syk­kel på buss synes ikke å bli møtt med sær­lig begeist­ring. Å ta med syk­kel på tog er dyrt — så dyrt at det ble tatt opp som et spørs­mål i Stor­tin­get, fak­tisk av FrP-repre­sen­tan­ten Per Roar Bred­vold. 175 kr pr strek­ning kos­tet det i føl­ge spørs­må­let og sam­ferd­sels­mi­nis­te­rens svar å ta med sykkel.

Det kan være inter­es­sant å sam­men­lig­ne med fly­sel­ska­pe­ne. Om jeg tol­ker reg­le­ne hos SAS rik­tig, så vil det å ta med en syk­kel der kos­te 170–250 kr. Hos mer gebyr­kåte fly­sel­ska­per som Nor­we­gi­an og Ryanair kos­ter det fak­tisk ikke vel­dig mye mer (ca 300 kr). Man er vant til å beta­le for (eks­tra) baga­sje på fly, men ikke på tog. Om jeg tar med to sto­re kof­fer­ter på toget, så beta­ler jeg ikke noe for dis­se. NSB gjør imid­ler­tid unn­tak for syk­ler, tydeligvis.

Bil­det neden­for er fra et helt van­lig region­tog i Tysk­land som­mer­en 2009. En hel vogn i toget er satt av til frakt av syk­ler. Til­bu­det vak­te min nys­gjer­rig­het, og det så ut som om det var satt av plass til syk­ler på samt­li­ge regiontog.

Jeg had­de ikke med syk­kel på den tog­tu­ren, og jeg vet ikke om og even­tu­elt hvor mye man må beta­le eks­tra for å ta med syk­kel. Et søk på nett­si­de­ne til DB Bahn har vært resul­tat­løst, i den for­stand at jeg ikke har fun­net noe om det­te. Jeg tol­ker det slik at man ikke tar betalt for det­te, noe som for­ster­kes av at det kos­ter € 16,80 å sen­de et kol­li (her­under syk­kel) som reise­gods og evt € 5,90 i til­legg der­som DB skal pak­ke syk­ke­len. (Reise­gods­tje­nes­ten er en ser­vice NSB har lagt ned, noe som i alle fall fikk min gam­le tan­te med dår­lig rygg til å slut­te å bru­ke toget.)

Man kan gjer­ne si at kol­lek­tiv­trans­por­ten i Nor­ge, og sær­lig toge­ne, er så dår­lig at det for tiden er uak­tu­elt å leg­ge til ret­te for å ta med syk­ler — i alle fall i rush­ti­den. Når man ikke har kapa­si­tet til å frak­te fol­ke­ne kan man ikke set­te av plass til syk­le­ne deres. I Oslo er også bus­se­ne over­fyl­te. Men det er den­ne vei­en også Nor­ge må gå: Legg til ret­te for at folk kan ta med syk­ler på bl.a. tog slik at folk kan syk­le til sta­sjo­nen og vide­re fra bestem­mel­ses­ste­det til arbeids­plas­sen (eller leg­ge ut på syk­kel­tur, hvis det er for­må­let med turen).

Print Friendly, PDF & Email