Moms på e‑bøker og e‑tjenester

Regje­rin­gen har sagt nei til moms­fri­tak for e‑bøker, og fore­slått moms på e‑tjenester levert fra utlan­det. Dis­ku­sjo­nen rundt dis­se for­sla­ge­ne har vært rote­te. Moms på e‑bøker og moms på e‑tjenester levert fra utlan­det er to uli­ke spørsmål.

Når man har valgt å støt­te lit­ter­tu­rer ved å gi moms­fri­tak for bøker er det menings­løst at det­te ikke også skal gjel­de e‑bøker. Det bør være like reg­ler, uav­hen­gig av medi­um. Så enkelt er egent­lig det­te spørsmålet.

Finans­de­par­te­men­tets begrun­nel­se er under­lig og svak. Det kan synes som om Finans­de­par­te­men­tet mener at moms­fri­ta­ket skal være pris­ut­jev­ning mel­lom papir­bø­ker og e‑bøker, når man mener at lave­re pro­duk­sjons­kost­na­der for e‑bøker til­si­er at dis­se tåler moms. Man skul­le tro at moms­fri­ta­ket egent­lig er en støt­te til Nors­ke Skog, og ikke kulturstøtte.

Moms på tje­nes­ter fra utlan­det er et helt annet spørs­mål. Ingen av oss liker å beta­le avgif­ter. Men fak­tum i dag er at det er moms på inn­spilt musikk, noter, video m.m. Vi kan godt la være å like det og vi kan dis­ku­te­re kul­tur­moms. Men det bør uan­sett være like­be­hand­ling ved kjøp innen­lands og kjøp uten­lands. Det er vans­ke­lig å argu­men­te­re for at nors­ke leve­ran­dø­rer skal måt­te leg­ge på 25% moms, som uten­lands­ke kon­kur­ren­ter slipper.

Noe annet er om det er prak­tisk gjen­nom­før­bart. Regje­rin­gen viser til EU-reg­ler om for­enk­let regist­re­ring. For land innen­for EU vil man nok kun­ne hånd­te­re det­te, og man har for så vidt hel­ler ikke helt det sam­me under­lig­gen­de pro­ble­met. Avgifts­sys­te­met er har­mo­ni­sert i den for­stand at det fun­ge­rer på tvers av lande­gren­ser. Ved leve­ring av varer er prin­sip­pet at man beta­ler moms i sel­ger­lan­det og at det ikke reg­nes moms i mot­ta­ker­lan­det. Hvis jeg bestil­ler varer fra Eng­land til Frank­ri­ke beta­ler jeg engelsk moms. For e‑tjenester snur man det­te til at det skal beta­les moms i mottakerlandet.

Om Nor­ge kan hek­te seg på EU-sys­te­met gjen­står å se. EØS-avta­len omfat­ter ikke skat­ter og avgif­ter — det er der­for vi kan kjø­pe moms­fritt i EU-land, at vi kan ha egne (og langt mind­re) kvo­ter for import av vin og brenne­vin. Mitt inn­trykk er at EU slett ikke er begeist­rert for at uten­for­lan­det Nor­ge sta­dig vil ha nye særordninger.

Om jeg har for­stått det rett så fun­ge­rer sys­te­met slik at uten­lans­ke sel­ge­re (uten­for EU) må regist­re­re seg i ett valg­fritt EU-land. Hvis alle som skal sel­ge til Nor­ge må regist­re­re seg i Nor­ge i til­legg til i et EU-land, så spør det vel hvor mangs som gjør dette.

Jeg er ikke i stand til å se hvor­dan man skal kla­re å hånd­heve sys­te­met over­for leve­ran­dø­rer uten­for EU. Man får inn­trykk av at det er basert på fri­vil­lig­het. De sto­re leve­ran­dø­re­ne vil vel regist­re­re seg, med mind­re de ser at det gir dem dår­li­ge­re kon­kur­ranse­vil­kår enn de som ikke regist­re­rer seg og beta­ler moms. Men kjø­per man et pro­gram fra et lite sel­skap — kan­skje et enmanns­sel­skap — i f.eks. USA, så vil nep­pe de for­stå pro­blem­stil­lin­gen om moms-regist­re­ring i Norge.

For den som ikke vil har vi nep­pe noen tvangs­mid­ler. Sel­ge­re i USA er under­lagt USAnsk lov. Så vidt jeg vet har det vært retts­sa­ker i USA om inn­kre­ving av sales-tax (USA har ikke moms) ved salg til and­re del­sta­ter. Resul­ta­tet var — om min hukom­mel­se er til å sto­le på — at man ikke ble ansett plik­tig til å kre­ve inn avgif­ter for and­re del­sta­ter. Da vil man nok ikke kom­me langt med et pålegg om at de skal kre­ve inn moms for Norge.

Hvordan kan Oslo bli en sykkelby?

Oslo har nok en gang hav­net i bunn­skik­tet blant Nor­ges syk­kel­byer, i en under­sø­kel­se fore­tatt av Syk­lis­te­nes lands­for­ening, en til­sva­ren­de plass som man fikk sist det ble fore­tatt en slik under­sø­kel­se. For oss som syk­ler i den­ne byen kom det ikke akku­rat noen over­ras­kel­se. På veg­ne av lan­det bør vi vel være gla­de for at det tross alt ikke er like ille alle and­re ste­der. Og kan­skje kan vi gle­de oss over at Oslo i alle fall er bed­re enn Bergen.

Kan Oslo bli en syk­kel­by? Ja, det bør det kun­ne bli. Neden­for har jeg lis­tet opp en del av det som skal til for å gjø­re Oslo til en sykkelby.

Tiltak som ikke koster mye penger eller statlig medvirkning

1. Politisk vilje

Det har ikke mang­let løf­ter. I 33 år, siden 1977, har vil blitt lovet et syk­kel­vei­nett. Etter det som da ble lovet skul­le det ha vært fer­dig i 1985. Løf­ter har blitt gjen­tatt. Davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd, syk­kel­brem­sen Peter N Myh­re, sa i 2005 at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Men det var tom­me ord, og jeg tror ikke han had­de til hen­sikt å gjø­re noe som helst for å opp­fyl­le de løf­te­ne han da kom med.

Det er fris­ten­de å si at vi hel­ler ikke tren­ger fle­re pla­ner. Vi har hatt mer enn nok av pla­ner. Det had­de ikke vært så galt å være syk­list i Oslo om gjel­den­de syk­kel­stra­te­gi had­de blitt fulgt opp i prak­sis. Men som jeg skal kom­me til­ba­ke til, så må det nok nye pla­ner til også.

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land gikk et skritt i rik­tig ret­ning da han sa at det er gjen­nom­fø­rings­ev­nen som har svik­tet. Spørs­må­let er bare om byråds­le­de­ren mener alvor den­ne gan­gen. Poli­ti­ker­nes løf­ter om syk­kel­sat­sing er som gje­ter­gut­tens rop om ulv. Mora­len i den fabe­len er at ingen tro en løgn­hals, selv når han snak­ker sant. Omskre­vet til norsk p0litik blir det at ingen tror på løf­ter fra poli­ti­ke­re som hele tiden bry­ter og løper fra dem, selv når de måt­te være alvor­lig ment. Det sør­ge­li­ge fak­tum er at ingen av de syk­kel­til­tak som bysty­ret ved­tok i 2006 og som etter ved­ta­ket skul­le ha vært gjen­nom­ført innen utgan­gen av 2009 har blitt gjen­nom­ført.

Byråds­le­de­ren tok dess­ver­re ikke skrit­tet fullt ut og erkjen­te det som vir­ke­lig har vært og synes fort­satt å være hoved­pro­ble­met: Det mang­ler poli­tisk vil­je til å gjen­nom­føre pla­ne­ne.

Con­ti­nue read­ing Hvor­dan kan Oslo bli en syk­kel­by?