Moms på e-bøker og e-tjenester

Regje­rin­gen har sagt nei til moms­fri­tak for e-bøker, og fore­slått moms på e-tje­nes­ter levert fra utlan­det. Dis­ku­sjo­nen rundt dis­se for­sla­ge­ne har vært rote­te. Moms på e-bøker og moms på e-tje­nes­ter levert fra utlan­det er to uli­ke spørs­mål.

Når man har valgt å støt­te lit­ter­tu­rer ved å gi moms­fri­tak for bøker er det menings­løst at det­te ikke også skal gjel­de e-bøker. Det bør være like reg­ler, uav­hen­gig av medi­um. Så enkelt er egent­lig det­te spørs­må­let.

Finans­de­par­te­men­tets begrun­nel­se er under­lig og svak. Det kan synes som om Finans­de­par­te­men­tet mener at moms­fri­ta­ket skal være pris­ut­jev­ning mel­lom papir­bø­ker og e-bøker, når man mener at lave­re pro­duk­sjons­kost­na­der for e-bøker til­si­er at dis­se tåler moms. Man skul­le tro at moms­fri­ta­ket egent­lig er en støt­te til Nors­ke Skog, og ikke kul­tur­støt­te.

Moms på tje­nes­ter fra utlan­det er et helt annet spørs­mål. Ingen av oss liker å beta­le avgif­ter. Men fak­tum i dag er at det er moms på inn­spilt musikk, noter, video m.m. Vi kan godt la være å like det og vi kan dis­ku­te­re kul­tur­moms. Men det bør uan­sett være like­be­hand­ling ved kjøp innen­lands og kjøp uten­lands. Det er vans­ke­lig å argu­men­te­re for at nors­ke leve­ran­dø­rer skal måt­te leg­ge på 25% moms, som uten­lands­ke kon­kur­ren­ter slip­per.

Noe annet er om det er prak­tisk gjen­nom­før­bart. Regje­rin­gen viser til EU-reg­ler om for­enk­let regist­re­ring. For land innen­for EU vil man nok kun­ne hånd­te­re det­te, og man har for så vidt hel­ler ikke helt det sam­me under­lig­gen­de pro­ble­met. Avgifts­sys­te­met er har­mo­ni­sert i den for­stand at det fun­ge­rer på tvers av lande­gren­ser. Ved leve­ring av varer er prin­sip­pet at man beta­ler moms i sel­ger­lan­det og at det ikke reg­nes moms i mot­ta­ker­lan­det. Hvis jeg bestil­ler varer fra Eng­land til Frank­ri­ke beta­ler jeg engelsk moms. For e-tje­nes­ter snur man det­te til at det skal beta­les moms i mot­ta­ker­lan­det.

Om Nor­ge kan hek­te seg på EU-sys­te­met gjen­står å se. EØS-avta­len omfat­ter ikke skat­ter og avgif­ter — det er der­for vi kan kjø­pe moms­fritt i EU-land, at vi kan ha egne (og langt mind­re) kvo­ter for import av vin og brenne­vin. Mitt inn­trykk er at EU slett ikke er begeist­rert for at uten­for­lan­det Nor­ge sta­dig vil ha nye sær­ord­nin­ger.

Om jeg har for­stått det rett så fun­ge­rer sys­te­met slik at uten­lans­ke sel­ge­re (uten­for EU) må regist­re­re seg i ett valg­fritt EU-land. Hvis alle som skal sel­ge til Nor­ge må regist­re­re seg i Nor­ge i til­legg til i et EU-land, så spør det vel hvor mangs som gjør det­te.

Jeg er ikke i stand til å se hvor­dan man skal kla­re å hånd­heve sys­te­met over­for leve­ran­dø­rer uten­for EU. Man får inn­trykk av at det er basert på fri­vil­lig­het. De sto­re leve­ran­dø­re­ne vil vel regist­re­re seg, med mind­re de ser at det gir dem dår­li­ge­re kon­kur­ranse­vil­kår enn de som ikke regist­re­rer seg og beta­ler moms. Men kjø­per man et pro­gram fra et lite sel­skap — kan­skje et enmanns­sel­skap — i f.eks. USA, så vil nep­pe de for­stå pro­blem­stil­lin­gen om moms-regist­re­ring i Nor­ge.

For den som ikke vil har vi nep­pe noen tvangs­mid­ler. Sel­ge­re i USA er under­lagt USAnsk lov. Så vidt jeg vet har det vært retts­sa­ker i USA om inn­kre­ving av sales-tax (USA har ikke moms) ved salg til and­re del­sta­ter. Resul­ta­tet var — om min hukom­mel­se er til å sto­le på — at man ikke ble ansett plik­tig til å kre­ve inn avgif­ter for and­re del­sta­ter. Da vil man nok ikke kom­me langt med et pålegg om at de skal kre­ve inn moms for Nor­ge.

Print Friendly, PDF & Email
 • Knut Heg­na

  I den­ne debat­ten hører det også med at viten­ska­pe­li­ge tids­skrif­ter i papir­form kjøpt fra utlan­det er moms­frie, mens de sam­me i e-form er moms­be­lagt.

  Det­te er et stort pro­blem for biblio­te­ke­nes bud­sjet­ter som gjer­ne vil til­by tids­skrif­te­ne på skrive­bor­det til folk.

  Argu­men­ta­sjo­nen fra myn­dig­he­te­ne er at e-tids­skrif­ter er tje­nes­ter. Svært mer­ke­lig.

 • Inter­net Tax Free­dom Act ble under­teg­net i 1998 som gjor­de det ulov­lig å inn­kre­ve moms uten­for kjø­pe­rens hjem­stat ved kjøp på inter­nett.

  Som jeg skrev på Nye­Me­nin­ger for­le­den, vil nok svært få uten­lands­ke fir­ma­er bli med på den­ne ord­nin­gen, som gjør den ubru­ke­lig. De har gitt blaf­fen i EUs sys­tem alle­re­de i noen år nå.

 • Nest etter hunde­skat­ten, er vel det­te det nær­mes­te en kom­mer en full­sten­dig fri­vil­lig avgift. Vil ikke den­ne avgif­ten bare bli inn­krevd hvis både kjø­per fri­vil­lig vel­ger å opp­gi Nor­ge som bosted, og sel­ger fri­vil­lig vel­ger å la seg MVA-regist­re­re? Når det ikke er en fysisk vare som skal leve­res på døra kan jo kjø­per opp­gi Swa­si­land som adres­se. Så len­ge det ikke er for­budt å over­fø­re pen­ger til uten­lands­ke kon­ti, kan ikke Fyl­kes­skatte­kon­to­re­ne kon­trol­le­re at en trans­ak­sjon har gått til en digi­tal tje­nes­te i utlan­det.

 • Jeg tror den enes­te måten det­te skul­le kun­ne fun­ge­re noen­lun­de på, er om Nor­ge kun­ne hek­te seg på EU-ord­nin­gen. Da er plus­te­lig hele byrå­kra­ti­et borte.

  Du anty­der at det nep­pe er mulig.

  Jeg bru­ker endel ame­ri­kans­ke nettje­nes­ter, og ser at noen kre­ver inn moms og and­re gjør det ikke. Jeg er alt­så innen­for EU. Jeg vil tro at det blir fær­re som vil plun­dre med norsk byrå­kra­ti i til­legg til EU.

  Et annet pro­blem er å avgjø­re og kon­trol­le­re hvor moms skal beta­les. Jeg rei­ser endel mel­lom Nor­ge og Frank­ri­ke. Skal iPo­den min sjek­kes på inn- og utfart for om jeg har las­tet ned musikk?

 • Geir

  Tor­vund: Et pro­blem som hel­ler ikke du løser er hva som vil­le ha vært noen for­nuf­ti­ge vari­ge avgrens­nings­kri­te­ri­er for hva en ebok er til for­skjell fra f.eks en nett­side, et nyhets­brev, en muli­me­dia-cd rom, en dvd, en musikk cd osv. Jeg siden det bes­te for­sla­get jeg har sett så langt er para­lell­ut­ga­ve mis­ten­ker at avgrens­nings­pro­ble­ma­tik­ken fak­tisk er reell.

 • Pingback: Bak jarnteppet at Tarjei Vågstøl()

 • Det er mye jeg ikke løser. Med et avgrens­nings­kri­te­ri­um er i alle fall at det bare er aktu­elt å kre­ve moms for noe man fak­tisk beta­ler for.

  Det er man­ge grense­pro­ble­mer. Aviser (papir) er fri­tatt for moms, uke­bla­der er det ikke. Noter er moms­be­lat­gt — hvor mye noter kan det være i en bok før de blir moms­plik­tig? Det blir mer med digi­ta­le pro­duk­ter.

 • Det­te er en inter­es­sant pro­blem­stil­ling. Logikk er en ting og mulig­he­ter for å hånd­heve nye krea­ti­ve avgif­ter en annen. En sak er hvil­ke sank­sjons­mu­lig­he­ter nors­ke myn­dig­he­ter har over­for dem som ikke vil kre­ve inn norsk moms, men en helt annen sak er hvor­dan nors­ke myn­dig­he­ter skal kun­ne hind­re at vi alle blir digi­ta­le ame­ri­ka­ne­re, kine­se­re eller kan­skje korea­ne­re?
  iTu­nes kre­ver jo bare en ame­ri­kansk adres­se, og til den kom­mer det ingen doku­men­ter. Der­med kan vi alle hand­le digi­ta­le tje­nes­ter på sam­me vil­kår som ame­ri­ka­ne­re.
  Jeg tror moms på musikk, film og bøker fra utlan­det, vil ska­pe lan­dets størs­te vok­sen­opp­læ­rings­pro­sjekt. De fles­te vil på kort tid fin­ne ut hvor­dan de skal slip­pe å beta­le mom­sen, og da er det ikke len­ge til de fles­te også vet hva en prox­yser­ver er.
  Når skal vi få poli­ti­ke­re som skjøn­ner spille­reg­le­ne i det digi­ta­le nett­sam­fun­net?

 • Pingback: El-bil, ebøker, mva-fritak og EU/EØS | Olav Torvunds blogg()