Næringslivet ute og sykler

Jeg har ikke tenkt på det før nå, men ute og syk­le er posi­tivt og det er slik uttryk­ket er brukt her. Jeg vet ikke hvor­for uttryk­ket “ute og syk­le” har fått neg­a­tiv valør.

Dagens glad­ny­he­ter, om vi slip­per Freds­pri­sen et øye­blikk, kom­mer fra Stavangerkanten.

I Aften­bla­det i går kun­ne vi bl.a. lese det­te om Stat­oil:

Når Stat­oil skal flyt­te 1100 ansat­te til et nybygg ved golf­ba­nen på Forus, vil olje­sel­ska­pet ha egen ned­kjø­ring med varme­kab­ler for tohjul­in­ge­ne. 63 pro­sent får gar­de­robe­plass — men sel­ska­pet spør: Hvor blir det av syk­kel­sti­ene rundt bygget?”

Stat­oil viser til tid­li­ge­re erfaringer:

- Vi har tatt kraf­tig i, for vi har gode erfa­rin­ger. Ikke før vi var fer­dig med å byg­ge gode syk­kel­for­hold på Forus vest og Forus øst, var alt i bruk og det ble vente­lis­ter på skap.”

I dag kun­ne vi, fort­satt i Aften­bla­det, lese om Aker Solu­tions:

Aker Solu­tions sat­ser også sterkt på syk­len­de ansat­te når kon­ser­net flyt­ter fra seks-sju kon­tor­ste­der i Stav­an­ger og inn i nybygg i Jåt­t­åvå­gen i 2012.

Har en plan

De plan­leg­ger:

  • 1000 syk­kel­par­ke­rings­plas­ser innen­dørs og gar­de­ro­be­ka­pa­si­tet nok til alle som tren­ger det.
  • Par­ke­rings­plass til pri­vat­bi­ler blir et kna­pp­hets­gode. Byg­get har 2200 kon­tor­ar­beids­plas­ser og bare 500 p‑plasser. Dek­nings­gra­den blir der­med 23 pro­sent, nes­ten en hal­ve­ring fra for­hol­de­ne ved Akers kon­tor­bygg i dag.
  • Bedrif­ten vil inspi­se­re syk­kel­ru­ter fram til ansat­tes byde­ler på Nord-Jæren.
  • Gjø­re en reise­vane­un­der­sø­kel­se i okto­ber og en etter inn­flyt­ting i 2012.
  • Lage ord­ning med behovs­prøvd for­de­ling av p‑plasser, der noen for­de­les dag for dag ved spe­si­el­le behov.
  • Vur­de­rer bil­pool­ord­ning for at folk enkelt skal kun­ne rei­se på møter i regionen.
  • Job­be for båt­for­bin­del­se Jørpeland-Jåttåvågen.
  • Mulig orga­ni­se­ring av sam­kjø­ring til jobb, eller opp­ford­re til «park and ride»: Par­ke­re bilen et sted og ta kol­lek­tivt til Jåttåvågen.”

Jeg håper at det­te ikke er ene­stå­en­de eksemp­ler. Hvor­dan leg­ges det f.eks. til ret­te for syk­lis­ter i Barco­de-pro­jek­tet i Oslo?

Print Friendly, PDF & Email