Syklister meid ned av journalister

Vic­to­ria (6) meid ned av syk­list” skrev Aften­pos­ten 9.10.10, i en sak de had­de hen­tet fra sin sam­ar­beids­part­ner Aften­bla­det. En 6‑åring som gikk i gang- og syk­kel­vei­en sam­men med sin far ble påkjørt av en ung syk­list, som i føl­ge avi­se­ne kom faren­de på syk­kel. I fort­set­tel­sen ser vi at avi­se­ne ser på det­te som et eksem­pel på råsyk­ling.

14. sep­tem­ber kun­ne Aften­pos­ten mel­de at en per­son var påkjørt av en syk­list i Mar­ka, i bak­ke­ne på vei ned mot Sogns­vann. Men NRK-Øst­lands­sen­din­gen syn­tes åpen­bart at det­te var for tamt og ikke tab­lo­id nok, så de klin­te til med at hun var Meid ned av syk­list i mar­ka.

Like før, den 10. sep­tem­ber, var Inger (83) meid ned av syk­list, den­ne gang da hun gikk av bus­sen på Sjø­lyst. Det var en over­iv­rig syk­list som mei­de hen­ne ned, om vi skal tro DittO­slo (nett­sted for lokal­avi­ser i Oslo).

Con­ti­nue read­ing Syk­lis­ter meid ned av jour­na­lis­ter

To hyggelige sykkelnyheter

Det er ikke så ofte det gis mulig­he­ter til å mel­de om posi­ti­ve syk­kel­sa­ker i Nor­ge. Men noe synes å være i emning, og det er all grunn til å spre vide­re gode sykkelsaker.

Den førs­te er fra Dram­men. Dram­mens Tiden­de kun­ne tors­dag 7. okto­ber mel­de at det er pla­ner om inne­låst syk­kel­par­ke­ring på jern­bane­sta­sjo­nen. Det­te føy­er seg inn i som det tred­je pro­sjek­tet ved siden av de to jeg tid­li­ge­re har omtalt i Stav­an­ger og Asker.

Jeg påstår ikke på noen måte å ha over­sikt over hvil­ke sli­ke pro­sjek­ter det for tiden arbei­des med. Jeg har bare gre­pet tak i de jeg litt til­fel­dig har blitt opp­merk­som på. Det er lov å håpe at det er en rek­ke sli­ke pro­sjek­ter som jeg ikke har hørt om.

Den and­re nyhe­ten kom­mer fra Ber­gen. Ber­gen har også i 2010 klart å kom­me nes­ten på bun­nen i kårin­gen av Nor­ges syk­kel­byer — til og med dår­li­ge­re enn Oslo. Noen begyn­ner åpen­bart å se seg lei på det­te og tar ini­tia­tiv for at noe skal skje.

Ber­gens tiden­de mel­der at noen som kal­ler seg Grave­klub­ben har tatt ini­tia­tiv til å lage syk­kel­vei til Nord­nes. Bak det under­li­ge nav­net Grave­klub­ben skju­ler det seg eta­ter og bedrif­ter som har det til fel­les at de gra­ver i gate­ne: BKK Var­me AS, BKK Nett AS, Boss­Nett AS, Vann- og avløps­eta­ten i Ber­gen kom­mu­ne og Tele­nor. Grave­klub­ben sam­ord­ner grave­ar­bei­det for å redu­se­re ulem­pe­ne for bebo­ere, nærings­liv og trafikanter.

Jeg skrev nylig om Stat­oil og Aker Solu­tions i Stav­an­ger, som leg­ger for­hol­de­ne til ret­te for at ansat­te skal kun­ne syk­le. Og de ser selv­føl­ge­lig at det ikke nyt­ter med fin syk­kel­par­ke­ring og gar­de­robe­skap hvis det ikke er vei­er å syk­le på. I Ber­gen gjel­der ini­tia­ti­vet den­ne gang bed­ring for byen generelt.

Jeg kan i den­ne sam­men­heng nev­ne at man i Lon­don i som­mer åpnet de to førs­te Bar­clays Cycle Super­hig­hways. Her er det alt­så Bar­clays Bank som spon­ser prosjektet.

I Oslo er man i gang med en stor­stilt utbyg­ging i Bjør­vi­ka. Jeg skul­le gjer­ne ha sett litt kon­kur­ran­se mel­lom de bedrif­te­ne som skal inn her om å være den bes­te syk­kel­be­drif­ten. Kan­skje DnBNOR bur­de spon­se mosjo­nis­ter i sitt nye nær­om­rå­de, og ikke bare toppidrett?