Syklister meid ned av journalister

Vic­to­ria (6) meid ned av syk­list” skrev Aften­pos­ten 9.10.10, i en sak de had­de hen­tet fra sin sam­ar­beids­part­ner Aften­bla­det. En 6‑åring som gikk i gang- og syk­kel­vei­en sam­men med sin far ble påkjørt av en ung syk­list, som i føl­ge avi­se­ne kom faren­de på syk­kel. I fort­set­tel­sen ser vi at avi­se­ne ser på det­te som et eksem­pel på råsyk­ling.

14. sep­tem­ber kun­ne Aften­pos­ten mel­de at en per­son var påkjørt av en syk­list i Mar­ka, i bak­ke­ne på vei ned mot Sogns­vann. Men NRK-Øst­lands­sen­din­gen syn­tes åpen­bart at det­te var for tamt og ikke tab­lo­id nok, så de klin­te til med at hun var Meid ned av syk­list i mar­ka.

Like før, den 10. sep­tem­ber, var Inger (83) meid ned av syk­list, den­ne gang da hun gikk av bus­sen på Sjø­lyst. Det var en over­iv­rig syk­list som mei­de hen­ne ned, om vi skal tro DittO­slo (nett­sted for lokal­avi­ser i Oslo).

Jeg skal ikke ta med fle­re sli­ke eksemp­ler, men for balan­sens skyld tar jeg med et fra Hauge­sunds avis som i 2008 kun­ne for­tel­le his­to­ri­en om syk­list som var Meid ned av bilist. Det var for­øv­rig nok et eksem­pel på en alvor­lig ulyk­ke for­år­sa­ket av en bilist som ikke over­holdt sin vikeplikt.

Når man vel­ger uttryk­ket meid ned, som sig­na­li­se­rer man at det­te var noe mer og noe ver­re enn et uhell. Van­lig­vis bru­kes det­te om til­fel­ler hvor noen har opp­trådt hen­syns­løst og der­med ska­det and­re, i alle fall er det slik ordet bru­kes når noen er meid ned av en bilist. Hva Eids­voll og Ullens­aker Blad tenk­te i for­hold til det­te da de skrev om en per­son som var Meid ned av ill­sint ku, er ikke så lett å få tak i. Men man kan lure på hvor­for jour­na­lis­ter synes å være så gla­de i å trek­ke fram akku­rat de orde­ne når det er syk­lis­ter som har kjørt på noen.

I den førs­te av de tre sake­ne gikk som nevnt lil­le Vic­to­ria i en gang- og syk­kelvei sam­men med sin far. Hvor­dan dis­se opp­før­te seg, skri­ver avi­se­ne ikke noe om. Man kan selv­føl­ge­lig ikke kland­re en 6‑åring for at hun opp­fø­rer seg som et barn, men faren bur­de i alle fall vite at de ikke var på et for­tau. Det er kan­skje noe av pro­ble­met: Fot­gjen­ge­re opp­fø­rer seg som om de går på for­tau, og ikke i vei. Men det gjel­der ingen sær­li­ge reg­ler for syk­ling på gang- og syk­kel­vei­er. Reg­ler om syk­ling på for­tau gjel­der ikke her. En i alle fall med­vir­ken­de årsak til ulyk­ken kan ha vært at fot­gjen­ger­ne var uopp­merk­som­me og ikke tok til­strek­ke­lig hen­syn til at det også var en vei for syk­lis­ter, og en vei hvor man må for­ven­te at syk­lis­ter opp­fø­rer seg som syk­lis­ter. Det betyr bl.a. at de hol­der langt høy­ere fart en fotgjengere.

Jeg vil her trek­ke inn en annen sak som også gjaldt barn påkjørt av syk­list, den­ne gang i Ber­gen. I føl­ge Ber­gens Tiden­de skjed­de ulyk­ken da “Celina Kvite­berg Hauke­land (7) og venn­in­nen lek­te på en gang- og syk­kel­sti som lig­ger et par hund­re meter fra fami­li­ens hus ved Ham­re bro”. I føl­ge BT stakk syk­lis­ten av etter ulyk­ken, noe som er like ynke­lig, feigt og for­kas­te­lig som når bilis­ter stik­ker av etter å ha kjørt på syk­lis­ter. Syk­lis­ten for­tje­ner all mulig pep­per for akku­rat det­te. Men hol­der vi oss til selve hen­del­ses­for­lø­pet står det at bar­na lek­te på gang- og syk­kel­vei­en. En syk­kel­vei er ikke en leke­plass for barn. Om for­eld­re­ne var klar over at bar­na bruk­te syk­kel­vei­en som leke­plass og om de syn­tes at det var OK, for­tel­ler avi­sen ikke noe om. Men had­de jeg vært en av for­eld­re­ne, Anne Marie Kvite­berg eller Tom­my Hauke­land, vil­le ikke jeg ha gått til avi­sen og blott­stilt min uan­svar­lig­het på den måten. Og had­de jeg vært jour­na­list vil­le jeg ikke ha vink­let en sak hvis barn som leker i en syk­kel­vei blir påkjørt av en syklist.

Inger på 83 gikk som nevnt av bus­sen ved Sjø­lyst. I den saken kan vi lese at holde­plas­sen er lagt midt i syk­kel­fel­tet. Leg­ger man en buss­holde­plass slik at pas­sa­sje­re­ne går rett ut i det som kan­skje er Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei — opp­til 3.200 syk­lis­ter i døg­net bru­ker den­ne i føl­ge Aften­pos­ten — da skal man vel helst være glad for at det ikke er fle­re sli­ke ulyk­ker. For trans­port­syk­lis­ter, som det er man­ge av på den strek­nin­gen, er ikke far­ten til­pas­set at det plut­se­lig kom­mer fot­gjen­ge­re eller and­re inn i syk­kel­vei­en — kan­skje uten at de ser seg for. Man går ikke rett ut i Sjø­lyst­vei­en, og det bur­de være like selv­sagt at man ikke går rett ut i sykkelveien.

Saken hand­ler først og fremst om dår­lig til­rette­leg­ging. Inger sier hun mener at det er risiko­sport å beve­ge seg i syk­kel­fel­tet, noe hun nok har helt rett i, og fortsetter:

– Det er helt idio­tisk å ha en buss­holde­plass hvor pas­sa­sje­re­ne må pas­se­re syk­kel­fel­tet. Det­te er livs­far­lig og vel­dig dår­lig plan­leg­ging fra kom­mu­nens side, påpe­ker 83-åringen.”

Hun har hel rett her også. Men hvor­for må jour­na­lis­ten skri­ve inn en stikk­tit­tel om “ego­is­tis­ke råkjø­re­re”, som ikke en gang har dek­ning i teks­ten? De som syk­ler her i kan­skje 40 km/t er langt mind­re ego­is­tis­ke og mye mind­re råkjø­re­re enn de som i dob­belt så stor fart sit­ter i hver sin plass­kre­ven­de blikk­boks på Sjø­lyst­vei­en. Det er der man sær­lig fin­ner ego­is­te­ne og råkjørerne.

Det kan godt hen­de at de involver­te syk­lis­ter i de nevn­te sake­ne for­tje­ner kri­tikk, og jeg for­sva­rer ikke dem som syk­ler hensynsløst.Men jeg mis­li­ker sterkt medias demo­ni­se­ring av syklister.

Når syk­lis­ter blir påkjørt av bilis­ter er man ras­ke til å unn­skyl­de bilis­ten f.eks. ved å si at syk­lis­ten kom i høye has­tig­het, gjer­ne basert på mis­vi­sen­de infor­ma­sjon fra poli­ti­et. Hvis en syk­list har kjørt på en fot­gjen­ger blir det straks til at fot­gjen­ge­ren er meid ned av en hen­syns­løs råsyk­list, uten at det sies noe om hvor­dan fot­gjen­ge­ren opp­tråd­te. Etter å ha lest kri­tisk en del sli­ke saker tror jeg ver­ken på poli­ti eller pres­se når de omta­ler syklister.

Hvor­for må så man­ge jour­na­lis­ter bru­talt og hen­syns­løst meie ned syk­lis­ter så snart de får en sjanse?

Print Friendly, PDF & Email