Syklister meid ned av journalister

Vic­to­ria (6) meid ned av syk­list” skrev Aften­pos­ten 9.10.10, i en sak de had­de hen­tet fra sin sam­ar­beids­part­ner Aften­bla­det. En 6-åring som gikk i gang- og syk­kel­vei­en sam­men med sin far ble påkjørt av en ung syk­list, som i føl­ge avi­se­ne kom faren­de på syk­kel. I fort­set­tel­sen ser vi at avi­se­ne ser på det­te som et eksem­pel på råsyk­ling.

14. sep­tem­ber kun­ne Aften­pos­ten mel­de at en per­son var påkjørt av en syk­list i Mar­ka, i bak­ke­ne på vei ned mot Sogns­vann. Men NRK-Øst­lands­sen­din­gen syn­tes åpen­bart at det­te var for tamt og ikke tab­lo­id nok, så de klin­te til med at hun var Meid ned av syk­list i mar­ka.

Like før, den 10. sep­tem­ber, var Inger (83) meid ned av syk­list, den­ne gang da hun gikk av bus­sen på Sjø­lyst. Det var en over­iv­rig syk­list som mei­de hen­ne ned, om vi skal tro DittO­slo (nett­sted for lokal­avi­ser i Oslo).

Jeg skal ikke ta med fle­re sli­ke eksemp­ler, men for balan­sens skyld tar jeg med et fra Hauge­sunds avis som i 2008 kun­ne for­tel­le his­to­ri­en om syk­list som var Meid ned av bilist. Det var for­øv­rig nok et eksem­pel på en alvor­lig ulyk­ke for­år­sa­ket av en bilist som ikke over­holdt sin vike­plikt.

Når man vel­ger uttryk­ket meid ned, som sig­na­li­se­rer man at det­te var noe mer og noe ver­re enn et uhell. Van­lig­vis bru­kes det­te om til­fel­ler hvor noen har opp­trådt hen­syns­løst og der­med ska­det and­re, i alle fall er det slik ordet bru­kes når noen er meid ned av en bilist. Hva Eids­voll og Ullens­aker Blad tenk­te i for­hold til det­te da de skrev om en per­son som var Meid ned av ill­sint ku, er ikke så lett å få tak i. Men man kan lure på hvor­for jour­na­lis­ter synes å være så gla­de i å trek­ke fram akku­rat de orde­ne når det er syk­lis­ter som har kjørt på noen.

I den førs­te av de tre sake­ne gikk som nevnt lil­le Vic­to­ria i en gang- og syk­kelvei sam­men med sin far. Hvor­dan dis­se opp­før­te seg, skri­ver avi­se­ne ikke noe om. Man kan selv­føl­ge­lig ikke kland­re en 6-åring for at hun opp­fø­rer seg som et barn, men faren bur­de i alle fall vite at de ikke var på et for­tau. Det er kan­skje noe av pro­ble­met: Fot­gjen­ge­re opp­fø­rer seg som om de går på for­tau, og ikke i vei. Men det gjel­der ingen sær­li­ge reg­ler for syk­ling på gang- og syk­kel­vei­er. Reg­ler om syk­ling på for­tau gjel­der ikke her. En i alle fall med­vir­ken­de årsak til ulyk­ken kan ha vært at fot­gjen­ger­ne var uopp­merk­som­me og ikke tok til­strek­ke­lig hen­syn til at det også var en vei for syk­lis­ter, og en vei hvor man må for­ven­te at syk­lis­ter opp­fø­rer seg som syk­lis­ter. Det betyr bl.a. at de hol­der langt høy­ere fart en fot­gjen­ge­re.

Jeg vil her trek­ke inn en annen sak som også gjaldt barn påkjørt av syk­list, den­ne gang i Ber­gen. I føl­ge Ber­gens Tiden­de skjed­de ulyk­ken da “Celina Kvite­berg Hauke­land (7) og venn­in­nen lek­te på en gang- og syk­kel­sti som lig­ger et par hund­re meter fra fami­li­ens hus ved Ham­re bro”. I føl­ge BT stakk syk­lis­ten av etter ulyk­ken, noe som er like ynke­lig, feigt og for­kas­te­lig som når bilis­ter stik­ker av etter å ha kjørt på syk­lis­ter. Syk­lis­ten for­tje­ner all mulig pep­per for akku­rat det­te. Men hol­der vi oss til selve hen­del­ses­for­lø­pet står det at bar­na lek­te på gang- og syk­kel­vei­en. En syk­kel­vei er ikke en leke­plass for barn. Om for­eld­re­ne var klar over at bar­na bruk­te syk­kel­vei­en som leke­plass og om de syn­tes at det var OK, for­tel­ler avi­sen ikke noe om. Men had­de jeg vært en av for­eld­re­ne, Anne Marie Kvite­berg eller Tom­my Hauke­land, vil­le ikke jeg ha gått til avi­sen og blott­stilt min uan­svar­lig­het på den måten. Og had­de jeg vært jour­na­list vil­le jeg ikke ha vink­let en sak hvis barn som leker i en syk­kel­vei blir påkjørt av en syk­list.

Inger på 83 gikk som nevnt av bus­sen ved Sjø­lyst. I den saken kan vi lese at holde­plas­sen er lagt midt i syk­kel­fel­tet. Leg­ger man en buss­holde­plass slik at pas­sa­sje­re­ne går rett ut i det som kan­skje er Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei — opp­til 3.200 syk­lis­ter i døg­net bru­ker den­ne i føl­ge Aften­pos­ten — da skal man vel helst være glad for at det ikke er fle­re sli­ke ulyk­ker. For trans­port­syk­lis­ter, som det er man­ge av på den strek­nin­gen, er ikke far­ten til­pas­set at det plut­se­lig kom­mer fot­gjen­ge­re eller and­re inn i syk­kel­vei­en — kan­skje uten at de ser seg for. Man går ikke rett ut i Sjø­lyst­vei­en, og det bur­de være like selv­sagt at man ikke går rett ut i syk­kel­vei­en.

Saken hand­ler først og fremst om dår­lig til­rette­leg­ging. Inger sier hun mener at det er risiko­sport å beve­ge seg i syk­kel­fel­tet, noe hun nok har helt rett i, og fort­set­ter:

– Det er helt idio­tisk å ha en buss­holde­plass hvor pas­sa­sje­re­ne må pas­se­re syk­kel­fel­tet. Det­te er livs­far­lig og vel­dig dår­lig plan­leg­ging fra kom­mu­nens side, påpe­ker 83-årin­gen.”

Hun har hel rett her også. Men hvor­for må jour­na­lis­ten skri­ve inn en stikk­tit­tel om “ego­is­tis­ke råkjø­re­re”, som ikke en gang har dek­ning i teks­ten? De som syk­ler her i kan­skje 40 km/t er langt mind­re ego­is­tis­ke og mye mind­re råkjø­re­re enn de som i dob­belt så stor fart sit­ter i hver sin plass­kre­ven­de blikk­boks på Sjø­lyst­vei­en. Det er der man sær­lig fin­ner ego­is­te­ne og råkjø­rer­ne.

Det kan godt hen­de at de involver­te syk­lis­ter i de nevn­te sake­ne for­tje­ner kri­tikk, og jeg for­sva­rer ikke dem som syk­ler hensynsløst.Men jeg mis­li­ker sterkt medias demo­ni­se­ring av syk­lis­ter.

Når syk­lis­ter blir påkjørt av bilis­ter er man ras­ke til å unn­skyl­de bilis­ten f.eks. ved å si at syk­lis­ten kom i høye has­tig­het, gjer­ne basert på mis­vi­sen­de infor­ma­sjon fra poli­ti­et. Hvis en syk­list har kjørt på en fot­gjen­ger blir det straks til at fot­gjen­ge­ren er meid ned av en hen­syns­løs råsyk­list, uten at det sies noe om hvor­dan fot­gjen­ge­ren opp­tråd­te. Etter å ha lest kri­tisk en del sli­ke saker tror jeg ver­ken på poli­ti eller pres­se når de omta­ler syk­lis­ter.

Hvor­for må så man­ge jour­na­lis­ter bru­talt og hen­syns­løst meie ned syk­lis­ter så snart de får en sjan­se?

Print Friendly, PDF & Email
 • Tim K

  Det er nå ikke bare ned­meing av små­jen­ter syk­lis­ter dri­ver med; nå har de jag­gu star­tet med helt ordi­nær kri­mi­na­li­tet midt på nat­ten og!

  http://www.aftenbladet.no/lokalt/nordfylket/1273977/Syklist_stjal_gitar_midt_paa_natten.html

  Hvor vil det­te ende?

 • Eks­tra ille er det selv­føl­ge­lig at de stje­ler gita­rer, og at de så behand­ler den så dår­lig at den blir fun­net i bypar­ken. Jeg håper det var en dår­lig gitar.

  Men det er selv­sagt svææææært vik­tig for saken at det var en syk­list som stjal den. Det had­de vær­te mye .…… ja mye hva da? .… om det had­de vært en bilist eller en fot­gjen­ger. Helst bur­de han ha kom­met på hest: “Gib­son-gitar stjå­let av gall­op­pe­ren­de gang­ster” had­de vært litt mer sti­lig.

 • Fred­rik

  Kun­ne fort blitt en del av den lan­ge lis­ten over ned­mei­en­de syk­lis­ter her om dagen. I et for­søk på å være lov­ly­dig, fulg­te jeg syk­kel­fel­tet i Mark­vei­en — det som til­la­ter syk­ling mot kjø­rert­nin­gen uten å ty til for­tau­et (hvor jeg mener syk­lis­ter ikke har noe å gjø­re).

  Dess­ver­re ser det­te syk­kel­fel­tet ut til å ha blitt et utvi­det for­tau. Minst én butikk fyl­ler hele for­tau­et, så fot­gjen­ge­re blir tvun­get ut i syk­kel­fel­tet. I til­legg er det første­val­get til de fles­te som navi­ge­rer Mark­vei­en med barne­vogn.

  Ved å til­pas­se far­ten og syk­lin­gen til at alle and­re enn syk­lis­ter for­syn­te seg godt av syk­kel­fel­tet, opp­sto det ingen stør­re fra­ma­tikk, Rik­tig galt holdt det først på å gå da jeg møt­te to menn som var ute og gikk sam­men med søn­nen til en av dem. Far flyt­tet seg da han så meg; en manø­ver som både ga meg mer rom (rik­tig­nok uten at noen av dem folot syk­kel­fel­tet) og skjer­met søn­nen. Dess­ver­re had­de ikke søn­nen san­sen for å gå bak far og gikk der­for len­ger ut i syk­kel­fel­tet — og rett foran meg. Som sagt had­de jeg alle­re­de tatt hen­syn til at syk­kel­fel­tet ikke ble over­latt til syk­lis­te­ne, og både gut­ten og jeg slapp unna med et lite støkk.

  …men jeg had­de nok uan­sett unn­gått “meid ned” om jeg had­de blitt nødt til å skri­ve om saken da jeg kom på jobb.

  Hil­sen syk­list og jour­na­list

 • Anne

  Jeg ble som fot­gjen­ger selv påkjørt av en syk­list for­ri­ge uke. Situa­sjo­nen opp­stod etter at jeg som en av fle­re treng­te meg ut av en over­fylt buss på ring 2. Vel nede på for­tau­et hør­te jeg et hyl, men jeg klar­te ikke å loka­li­se­re hvor det kom fra. Før jeg rakk å snu meg ble jeg truf­fet av en syk­list, hun ram­let og syk­ke­len traff en mur. Det gikk bra med oss beg­ge, men syk­lis­ten mis­tet ringe­klok­ka si. På den­ne vei­en var det ikke syk­kel­felt, og på for­tau­et var det man­ge buss­pas­sa­sje­rer.

  Syk­lis­ten kjef­tet på meg med det sam­me og påpek­te at jeg måt­te se meg for og pas­se meg for hen­ne, hun had­de jo ropt! Idio­tisk og ego­is­tisk, mener jeg! Min mening var da og er fort­satt; Hvis hun så meg og rakk å hyle så må hun også ha hatt tid til å brem­se opp, i det mins­te sak­ket far­ten? På et for­tau skal syk­lis­ter opp­tre akt­somt og anpas­se far­ten etter for­hol­de­ne, akku­rat som and­re som føl­ger veg­tra­fikk­lo­ven.

  Hun var tyde­lig opp­gitt over at hun ble utsatt for hind­re på for­tau­et, og hun had­de tyde­lig­vis skif­tet fra å kjø­re på bil­vei til for­tau pga biler som skvi­set hen­ne av vei­en. For­står at det er frust­re­ren­de å bli skvi­set av biler, men det syns jeg ikke hun kan være frust­rert over så len­ge hun tar Ole Brumm-vari­an­ten; Ja takk til både høy has­tig­het og for­kjørs­rett hvor enn hun befin­ner seg. Jeg for­ven­ter at hun tar et av føl­gen­de valg: Skal hun syk­le på for­tau­et så får hun anpas­se far­ten og kjø­re rolig der det er folk­somt. Skal hun tråk­ke på alt hun orker og fort­set­te den­ne arro­gan­te inn­stil­lin­gen sin så får hun bru­ke bil­vei­en!

 • Jeg for­sva­rer på ingen måte alt det dum­me en del syk­lis­ter gjør. Selv liker jeg ikke å syk­le på for­tau­et, og mener at rege­len om at man kan syk­le på for­tau­et er gans­ke håp­løs — men det er et resul­tat av mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­kel.

  Men når syk­lis­ter syk­ler på for­tau­et skal det skje på fot­gjen­ge­res pre­mis­ser.

 • Olav, jeg for­står ikke ditt for­svar for syk­lis­ter som kjø­rer ned fot­gjen­ge­re. Uan­sett hvor­dan man vrir og ven­der på det, er det uan­svar­lig å hol­de høy fart der det er fare for å ska­de and­re. Det gjel­der bilis­ter og syk­lis­ter. Det er ingen men­neske­rett å hol­de høy fart på syk­kel når man skal pas­se­re folk som går av en buss eller barn som leker på en syk­kel­vei — det viser bare en mang­len­de vur­de­rings­evne.

 • Ano­ny­mous

  Jeg for­sva­rer ikke syk­lis­ter som kjø­rer ned fot­gjen­ge­re. Men jeg kri­ti­se­rer medias (og poli­ti­ets) demo­ni­se­ring av syk­lis­ter. Ulyk­ker som i alle fall i stor grad skyl­des uan­svar­lig opp­tre­den fra fot­gjen­ge­re og/eller dår­lig til­rette­leg­ging er ikke noe som bare kan las­tes syk­lis­te­ne.

  Gang- og syk­kel­vei er ikke leke­plass for barn. Det bør alle ansvar­li­ge for­eld­re med et mini­mum av omløp i hodet for­stå. Gang- og syk­kel­vei­er er laget for at syk­lis­ter skal kun­ne hol­de en fart på ca 20 km/t. Hvis man leker der, kan­skje på et over­sikt­lig sted, er risi­ko­en for uhell stor, akku­rat som den er om man leker på annen vei. På syk­kel­vei vil ulyk­ker hel­dig­vis ikke ha så alvor­li­ge kon­se­kven­ser. Men en bruk­ket arm kan være ille nok, selv om det går over. I den kon­kre­te saken mener jeg at for­eld­re­ne bærer en stor del av ansva­ret.

  Fot­gjen­ge­re som går rett ut i en syk­kel­vei uten å se seg for, løper også en bety­de­lig risi­ko, akku­rat som når de går rett ut i en annen vei uten å se seg for. Dess­ver­re er buss­holde­plas­ser langs syk­kel­vei­er i Nor­ge anlagt på helt idio­tis­ke måter. Det er ikke noe som vars­ler de som går av bus­sen at de går rett ut i en tra­fik­kert syk­kel­vei. Veg­di­rek­to­ra­tet tar ikke syk­kel seriøst, slik at man ald­ri skil­ter langs syk­kel­vei­er. Det er ikke noe som vars­ler syk­lis­ten om at man kom­mer til en buss­holde­plass med fare for at fot­gjen­ge­re kan kom­me ut i syk­kel­vei­en uten å se seg for. Når man lager sli­ke idiot­løs­nin­ger leg­ger man dess­ver­re til ret­te for ulyk­ker.

  Hvor­dan had­de over­skrif­te­ne sett ut om leken­de barn i vei­en var blitt påkjørt av en bil? Eller hvis en gam­mel dame som går rett ut vei­en fra en buss­holde­plass uten å se seg for, og som så blir påkjørt av en bil? Vi kan reg­ne med at utfal­let i dis­se til­fel­le­ne vil­le ha blitt langt mer alvor­lig. VI had­de nok fått med det tra­gis­ke i ulyk­ken, men også at bilis­ten i liten grad kan las­tes i den kon­kre­te situa­sjo­nen — omtrent som når poli­ti­et unn­skyl­der bilis­ter som kjø­rer på syk­lis­ter selv om bilis­ten ikke over­hol­der sin vike­plikt.

  De ulyk­ke­ne som skjer på sli­ke ste­der er ikke noe som bare kan las­tes syk­lis­te­ne, slik poli­ti­et og media har en tendens til å gjø­re. Fak­tisk må fot­gjen­ge­re også for­stå at syk­kel­vei, også gang- og syk­kel­vei, er kjøre­bane og må opp­tre der­et­ter. Men først og fremst må for­hol­de­ne leg­ges til ret­te slik at den­ne type situa­sjo­ner ikke opp­står.