Tour de France 2011 — nå kan jeg begynne på vinlisten

I går ble start- og mål­by­ene for Tour de Fran­ce 2011 offent­lig­gjort. Der­med kan jeg begyn­ne å for­be­re­de “Les vins du Tour de Fran­ce 2011”, etter omtrent sam­me møns­ter som “Les vins du Tour de Fran­ce 2010”. Men det er bare start- og mål­by­ene som offent­lig­gjø­res nå, sam­men med et gans­ke så upre­sist kart over etap­pe­ne. Detal­je­ne om etap­pe­ne får vi ikke før i juni 2011.

Nes­te års TdF ser ut til å ha en meget inter­es­sant tra­sé. I Pyre­ne­ene skal ryt­ter­ne igjen over Tour­malet på en etap­pe som ender på Luz-Ardi­den, hvor Dag Otto Lau­rit­zen vant sin TdF-etap­pe i 1987. Det er mål­gang på Gali­bi­er i Alpe­ne, og om jeg har for­stått det rett skal man over den­ne top­pen en gang til på etap­pen til Alpe‑d’Huez.

Rent vin­mes­sig er nok ikke 2011-utga­ven av TdF blant de aller mest inter­es­san­te. Frank­ri­ke er det vik­tigs­te vin­pro­du­se­ren­de lan­det i ver­den (selv om Ita­lia pro­du­se­rer mer vin). Men ser en på kart over vin­om­rå­der, så ser en at man i de fles­te deler av Frank­ri­ke ikke pro­du­se­rer vin, i alle fall ikke en vin som det er inter­es­sant å sma­ke på og skri­ve om. Touren skal den­ne gan­gen ikke inn­om noen av de sto­re vin­om­rå­de­ne som Champag­ne, Bor­deaux, Bourgog­ne eller Alsa­ce. Vin­mes­sig er det ikke noe som kom­mer i nær­he­ten av fjor­årets etap­pe til Bor­deaux, og ikke minst tempo­etap­pen i Medoc.  Men vi skal nok fin­ne noe å ha i glas­set og kan­skje noe å ha ved siden av, også i 2011.

Det blir ingen pro­log i 2011. Førs­te etap­pe går fra Pas­sa­ge du Gois La Bar­re-de-Monts til Mont des Alou­et­tes Les Her­bi­ers . Her er vi litt sør og vest for de sto­re vin­om­rå­de­ne i den ned­re delen av Loire. Vi må lete etter vin fra Fiefs-Ven­dé­ens-Mare­uil..

And­re etap­pe er en kort lag­tem­po ved byen Les Ess­arts. Fort­satt er vi i det sam­me vin­om­rå­det, det vil si litt uten­for de kjen­te Loire-områ­de­ne. Kan­skje kan vi ta en lite avstik­ker øst­over til Sau­mur, mens syk­lis­te­ne syk­ler i ring.

Tred­je etappe går fra Olon­ne-sur-Mer til Redon. Her vil ryt­ter­ne krys­se den ytters­te delen av Loire, områ­det for Mus­ca­det. Det er en frisk som­me­vin som gans­ke sik­kert vil pas­se fint 4. juli.

Fjer­de etap­pe fra Lori­ent til Mûr-de-Bre­tag­ne og fem­te etap­pe fra Car­haix til Cap Fré­hel er beg­ge i Bre­tag­ne. Ber­tag­ne er ikke noe vin­om­rå­de. Av drik­ke for­bin­der jeg det mer med øl og cider. Men som en kel­tisk del av Frank­ri­ke, med et eget språk og en sær­egen kul­tur, skal vi nok fin­ne en del om Bre­tag­ne. Jeg ser alle­re­de nå at musi­ke­re Alan Sti­vell må med på en eller annen måte, selv om han ver­ken kan spi­ses eller drikkes.

Sjet­te etap­pe fra Dinan til Lisieux går inn i Nor­man­die. Hel­ler ikke det­te er et vin­om­rå­de. Men det­te er cal­va­dos-land, så her må de bli noe av det edle eple­brenne­vi­net. Dess­uten er Nor­man­die det vik­tigs­te områ­det for melke­pro­duk­sjon, og der­med oste­pro­duk­sjon i Frank­ri­ke. Camem­bert er en av oste­ne som kom­mer herfra.

Syv­en­de etap­pe star­ter i Le Mans. Hel­dig­vis skal ikke syk­lis­te­ne bli væren­de her og syk­le rundt og rundt på en bane i 24 timer.  På turen til Châte­auroux krys­ser ryt­ter­ne igjen Loire, den­ne gan­gen litt høy­ere oppe. Her er det fle­re vin­om­rå­der, så vi må ha mer detal­jer om etap­pen for å vel­ge viner her.  I den­ne delen av Loire er det også vans­ke­li­ge å unn­gå et slotts­be­søk eller to — og da ten­ker jeg på ordent­li­ge slott, ikke vingårder.

Åtten­de etap­pe fra Aigu­ran­de til Super-Bes­se Sancy tar oss inn i Auverg­ne. Her pro­du­se­res det klas­si­fi­ser­te viner som jeg fore­lø­pig ikke vet noe om. Det kan bli et inter­es­sant bekjentskap.

Nien­de etap­pe fra Issoire til Saint-Flour star­ter i Auverg­ne. Etap­pen går stort sett i Parc des Vol­cans D’Au­verg­ne, og her kan det nok være vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant vin. Men mye av det flaske­vann som drik­kes i Frank­ri­ke, og som etter min smak er bed­re enn jåle­vann som Evi­an og Vit­tel, kom­mer fra Auvergne.

Tien­de etap­pe star­ter i Auril­lac og slut­ter i Carmaux. Carmaux lig­ger like nord for en Tour de Fran­ce-kjen­ning: Albi. Om etap­pen går rundt eller gjen­nom vin­om­rå­de­ne Vins-d’En­tray­gues-et-du-Fel, Vins-d’Esta­ing eller Mar­cil­lac (som vi også var inn­om i 2010), ser vi ikke før mer detal­jer­te beskri­vel­ser blir offent­lig­gjort. Etap­pen stop­per like før vi kom­mer inn i vin­om­rå­det Gail­lac, som vi også var inn­om i 2010.

11. etap­pe går fra Blaye-les-Mines til Lavaur. Blaye-les-Mines lig­ger litt syd-vest for Carmaux, og der­med litt nær­me­re vin­mar­ke­ne i Gaillac.

12. etap­pe fra Cug­naux til Luz-Ardi­den. Ryt­ter­ne skal over Tour­malet på vei­en til Luz-Ardi­den, så det­te blir konge­etap­pen i Pyre­ne­ene. Etap­pen blir ikke mind­re inter­es­sant av at det var opp til Luz-Ardi­den at Dag Otto Lau­rit­zen vant sin etap­pe i 1987, som Nor­ges førs­te etappe­vin­ner i TdF. Men vin­mes­sig er etap­pen gans­ke uin­ter­es­sant. Vi får kan­skje pluk­ke med oss litt vin fra noen av områ­de­ne vest for Tou­lou­se, selv om etap­pen ikke er inn­om dem.

13. etap­pe går fra Pau til Lour­des. Det­te må bli en ny smak på Juran­conog en avslut­ning med hel­lig vann fra Lour­des. Når vi star­ter fra Pau bør vi vel hol­de oss til den tør­re vinen. Å star­te dagen med en søt des­sert­vin er ikke det som fris­ter aller mest — selv om vinen er vel­dig god.

14. etap­pe fra Saint-Gau­dens til Plateau de Beil­le er nok hel­ler ingen stor vin­e­tap­pe. Hva vi skal fin­ne på den­ne dagen, vet jeg ikke. Men inter­es­sant vin fin­ner vi nok ikke langs den etappen.

15. etap­pe fra Limoux til Montpel­li­er er en av de mer inter­es­san­te vin­e­tap­per. Lan­gue­doc-Rou­sil­lon er det områ­de i ver­den med størst vin­pro­duk­sjon.  Her kan vi star­te med tra­di­sjo­nell mus­se­ren­de Blan­quet­te de Limoux, og så går det stort sett gjen­nom for­skjel­li­ge vin­om­rå­der hele vei­en til Montpel­li­er. Det har skjed­de mye spen­nen­de i det­te områ­det de sene­re åre­ne. Kva­li­te­ten er hevet vesent­lig, og man kan stort sett glem­me det man tid­li­ge­re har lært om kje­de­lig bord­vin av dår­lig kva­li­tet fra det­te områ­det. Men jeg må ha litt mer detal­jer før jeg kan vel­ge ut hvil­ke vin­om­rå­der som skal med. Her er nok pro­ble­met at det er alt for mye å ta av.

16. etap­pe går fra Saint-Paul-Trois-Châteaux til Gap. Saint-Paul-Trois-Châteaux lig­ger i vin­om­rå­det Coteaux-du-Tri­cas­tin i Rhô­ne. Etap­pen fort­set­ter øst­over, og turen må gå gjen­nom fle­re av vin­om­rå­de­ne i den­ne delen av Rhô­ne-dalen. Men hvil­ke det blir vet vi ikke før vi har fått fle­re detal­jer om etappen.

17. etap­pe fra Gap til Pine­rolo. Her krys­ser vi gren­sen til Ita­lia og hav­ner i Pie­mon­te, et av de bes­te vin­om­rå­de­ne i Ita­lia. Vi kom­mer nok ikke til de aller mest inter­es­san­te dele­ne av Peimon­te, da måt­te vi ha fort­satt et styk­ke len­ger øst­over. Men det må nok bli Ita­li­ensk vin den­ne dagen. Viner fra det for meg til nå ukjen­te vin­om­rå­det Pine­role­se, kan­skje også Valusa, bør bli dagens vin.

18. etap­pe sta­rer der gårs­da­gens etap­pe end­te, i Pine­rolo. Det­te er en av de sto­re Alpe-etap­pe­ne, men mål­gang på  Gali­bi­er. Andy Schleck uttal­te under pre­sen­ta­sjo­nen at han mener Tour de Fran­ce 2011 vil bli avgjort på den­ne etap­pen. Men igjen er det pro­ble­met med kom­bi­na­sjo­nen fjell­e­tap­per og vin. Så vi må anta­ge­lig­vis ta med oss vin fra Italia.

Til tross for Andy Schlecks utta­lel­se, så kan nok en del kom­me til å end­re seg på 19. etap­pe. Det kom­mer an på dif­fe­ran­se­ne etter Gali­bi­er. Etap­pen star­ter i Moda­ne. Ryt­ter­ne skal nok en gang over Gali­bi­er, slik at det blir noe lig­nen­de fjor­året hvor syk­lis­te­ne skul­le over Tour­malet to gan­ger. Men i 2011 ender det hele på Alpe‑d’Huez. Så det blir nok ikke noen repri­se på Thor Hus­hovds sprint­po­eng i mål etter først å ha pas­sert et mons­ter­fjell. Men vin er det ikke så lett å fin­ne langs den­ne etappen.

20. etap­pe er tem­po i Gre­nob­le. Hel­ler ikke det­te er noen vin­by. Er det fort­satt åpent i sam­men­dra­get, så avgjø­res det her.

21. og sis­te etap­pe er grei nok. Den star­ter i Cré­teil, en av for­ste­de­ne til Paris, og den ender tra­di­sjo­nen tro på Champs-Élysé­es. Her blir det champagne.

[2011-TdF-xlinks]

[TdF-his­to­rie]

Print Friendly, PDF & Email