Samferdselsetaten forklarer .…

mrjor­gen las­tet opp bil­det til høy­re på Flickr med føl­gen­de kommentar:

Casestudium: Problemløsing i Samferdselsetaten

Hmm, la oss se. Vi har alt­så pro­ble­mer med at biler par­ke­rer ulov­lig i syk­kel­fel­tet i Grøn­lands­lei­ret og ska­per tra­fikk­far­li­ge situa­sjo­ner for syk­lis­te­ne som må ut i kjøre­ba­nen. Hva skal vi gjø­re med det?

Eure­ka! Vi bare sli­per vekk syk­kel­felt-stri­pe­ne der hvor bile­ne par­ke­rer, så blir det lov­lig å ska­pe tra­fikk­far­li­ge situa­sjo­ner for syk­lis­te­ne som må ut i kjørebanen.”

Sam­ferd­sels­eta­ten sva­rer i kom­men­tar­fel­tet, og skri­ver føglende:

Her er det en opp­rin­ne­lig feil­mer­king som nå er ret­tet opp. Syk­kel­fel­tet star­ter egent­lig ikke før det som nå vises på bil­det. Årsa­ken til det­te er beho­vet for vare­le­ve­ring. Det er skil­tet med par­ke­ring for­budt på strek­nin­gen, så all annen par­ke­ring enn vare­le­ve­ring er ikke lov­lig på den strek­nin­gen det vises til. Det er alt­så ikke rik­tig at mer­kin­gen er omgjort for å til­la­te par­ke­ring. Hil­sen oss i Samferdselsetaten.”

Con­ti­nue read­ing Sam­ferd­sels­eta­ten for­kla­rer .…