Samferdselsetaten forklarer .…

mrjor­gen las­tet opp bil­det til høy­re på Flickr med føl­gen­de kom­men­tar:

Casestudium: Problemløsing i Samferdselsetaten

Hmm, la oss se. Vi har alt­så pro­ble­mer med at biler par­ke­rer ulov­lig i syk­kel­fel­tet i Grøn­lands­lei­ret og ska­per tra­fikk­far­li­ge situa­sjo­ner for syk­lis­te­ne som må ut i kjøre­ba­nen. Hva skal vi gjø­re med det?

Eure­ka! Vi bare sli­per vekk syk­kel­felt-stri­pe­ne der hvor bile­ne par­ke­rer, så blir det lov­lig å ska­pe tra­fikk­far­li­ge situa­sjo­ner for syk­lis­te­ne som må ut i kjøre­ba­nen.”

Sam­ferd­sels­eta­ten sva­rer i kom­men­tar­fel­tet, og skri­ver føg­len­de:

Her er det en opp­rin­ne­lig feil­mer­king som nå er ret­tet opp. Syk­kel­fel­tet star­ter egent­lig ikke før det som nå vises på bil­det. Årsa­ken til det­te er beho­vet for vare­le­ve­ring. Det er skil­tet med par­ke­ring for­budt på strek­nin­gen, så all annen par­ke­ring enn vare­le­ve­ring er ikke lov­lig på den strek­nin­gen det vises til. Det er alt­så ikke rik­tig at mer­kin­gen er omgjort for å til­la­te par­ke­ring. Hil­sen oss i Sam­ferd­sels­eta­ten.”

Så er det ikke for å til­la­te par­ke­ring og syk­kel­felt var en feil­mer­king. Men det er egent­lig gans­ke uve­sent­lig. Det er gjort for å til­la­te at biler skal kun­ne stan­se. For syk­lis­ter som kom­mer når bilen står der er det gans­ke uin­ter­es­sant om den har par­kert eller stan­set for vare­le­ve­ring. Man må uan­sett rundt og ut i tra­fik­ken.

Det­te er et vel­kjent pro­blem. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert at man har til­latt noe slikt uten­for Ulle­vålsvn 15, og jeg har også påpekt at mer­kin­gen her er høyst uklar og dis­ku­ta­bel. I Ste­ners­gt har man også bare fjer­net syk­kel­fel­tet for å gi bile­ne mer plass. Uten­for en rør­leg­ger­bu­tikk i Geit­myrsvn 56 har man også gjort til­sva­ren­de. Og det fin­nes fle­re eksemp­ler.

Det Sam­ferd­sels­eta­ten med all mulig tyde­lig­het for­tel­ler oss i sitt svar er at de fort­satt ikke tar syk­kel på alvor, og at de prio­ri­te­rer biler frem­for syk­kel. Sli­ke “løs­nin­ger” er og blir uak­sep­tab­le. And­re byer kla­rer det, hva er galt med de som sit­ter og plan­leg­ger i Oslo?

Det­te bør gjen­tas fem gan­ger på hvert mor­gen­møte i Sam­ferd­sels­eta­ten: Syk­kel­vei­er må hen­ge sam­men! Der­et­ter bør de ut og syk­le i sine syk­kel­felt.

Så len­ge Sam­ferd­sels­eta­ten lager sli­ke tra­fikk­far­li­ge løs­nig­ner for syk­lis­ter og att­på til for­sva­rer dem, så viser de med all mulig tyde­lig­het at de fort­satt ikke skjøn­ner noen ting av syk­kel. Syk­kel­vei­er må hen­ge sam­men. Det er og blir uak­sep­ta­belt at man avbry­ter syk­kel­felt på den­ne måten. Inn­til fol­ke­ne i Sam­ferd­sels­eta­ten kla­rer å få det­te inn i hode­ne sine vil Oslo ikke kun­ne bli en by for syk­lis­ter.

Et PS: Jeg ser at NRK bru­ker bil­de av Geit­myrs­vei­en med rør­leg­ger­be­drif­ten i nr 56 som illust­ra­sjon i sin artik­kel Oslo ingen syk­kel­ho­ved­stad.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email
 • Takk skal du ha for både len­ke, bilde­lån og sitat, Olav! Det­te er jo selv­sagt i fullt sam­svar med hva jeg vil­le skre­vet selv, så der­for kryss­len­ker jeg hit fra bil­det mitt. (Til­fel­dig­he­te­ne skul­le til og med ha det til at jeg fak­tisk så ditt blogg­inn­legg før jeg sjek­ket Flickr-akti­vi­te­ten min i dag.)
  Venn­lig hil­sen Mr Jor­gen 🙂

 • Hei!

  Bum­pet nett­opp til­fel­dig­vis inn­om blog­gen din, og til sam­men­lig­ning med Tromsø så er dere i alle fall pris­gitt _noen_ syk­kel­vei­er ;P

 • Sne­mann

  Jeg syk­ler hver dag for­bi rør­leg­ger­for­ret­nin­gen i Geit­myrs­vei­en (med gutt­un­gen i barne­sete — kan­skje full­sten­dig ufor­svar­lig, tatt i betrakt­ning syk­lis­te­nes risiko­eks­po­ne­ring i Oslo). Jeg tør hev­de: Det fore­går prak­tisk talt INGEN vare­le­ve­ring til den­ne rør­leg­ger­for­ret­nin­gen. Det som der­imot fore­går: Alle rør­leg­ger­ne til­knyt­tet for­ret­ning er inn­om for kaffe­slab­be­ras før og etter opp­drag. Da kan rør­leg­ger­bi­le­ne behen­dig par­ke­res rett uten­for døren, isten­for i en av side­ga­te­ne (da måt­te rør­leg­ger­ne even­tu­elt gå, gjen­tar , opp­til 20–30 meter. Gud for­by!) Sam­ferd­sels­eta­tens omsorg for rør­leg­ger­nes sosia­le fel­les­skap er vir­ke­lig røren­de.

 • Det er ikke en rute jeg syk­ler så ofte, så jeg har ikke over­sikt over tra­fik­ken. Men mye synes det ikke å være. Og det går an å par­ke­re i en side­gate og frak­te vare­ne på tral­le. De vare­ne som er så sto­re at de ikke får dem på tral­le kla­rer de hel­ler ikke å få opp trap­pa inn til butik­ken.

  For et par-og-tyve år siden, da barne­hage­dek­nin­gen var dår­lig og vi måt­te fin­ne dag­mam­ma­er, had­de vi i peri­oder dag­mam­ma på and­re siden av byen. Da hun var gam­mel nok til å sit­te i et barne­sete på syk­kel for­søk­te jeg å fin­ne syk­kel­ru­ter som jeg syn­tes var bruk­ba­re for å syk­le med barn. Men jeg måt­te gi opp. Jeg fant ingen for­svar­lig syk­kel­ru­ter. Så det end­te med at jeg kjør­te bil.

 • Sne­mann

  Jeg syk­let for­bi rør­leg­ger­for­ret­nin­gen både idag og igår ca. kl. 07.10. Som van­lig van­lig sto tre biler til­knyt­tet for­ret­nin­gen par­kert i “syk­kel­felt­hul­let”. INGEN akti­vi­tet til­knyt­tet bile­ne kun­ne obser­ve­res. Vare­le­ve­ring? Rent pølse­vev, selv­føl­ge­lig. Men kaf­fen smak­te sik­kert utmer­ket.

  Rent pølse­vev lig­ger med and­re ord til grunn for sam­ferd­sels­eta­tens tra­fikk­plan­leg­ging. En plan­leg­ging som tyde­lig­vis har som en pri­mær­hen­sikt å gjø­re syk­ling i Oslo så far­lig som mulig.

 • Bjørn Ander­sen

  Jeg send­te føl­gen­de til Tra­fikk­eta­ten i håp om at det kan ska­pe litt rør(e) hos våre kjæ­re gjen­ge­smø­re­re…

  «
  Jeg er syk­list i Oslo, og syk­ler dag­lig bl.a. syk­kel­fel­tet i Geit­myrs­vei­en mot sen­trum.
  Uten­for Geit­myrs­vei­en 56 er det et opp­hold i syk­kel­fel­tet, hvor det er skil­tet “par­ke­ring for­budt”.

  Hver gang jeg syk­ler her, ser jeg biler par­kert i strid med par­ke­rings­for­bu­det. Det­te med­fø­rer risi­ko for oss som syk­ler. Jeg er klar over at stans for av- og påles­sing er til­latt på ste­det.

  Jeg håper der­for at Tra­fikk­eta­ten kan bidra til at det­te par­ke­rings­for­bu­det respek­te­res.

  Tusen takk for hjel­pen!

  Venn­lig hil­sen
  »

 • Sne­mann

  Ja, lyk­ke til Bjørn.

  Idag mor­ges sto det intet mind­re enn fem biler par­kert foran den aktu­el­le for­ret­nin­gen. Da ble også deler av syk­kel­fel­tet — i til­legg til “vare­lan­gings­so­nen” — tatt i bruk til par­ke­ring.

  Det er helt opp­lagt at sam­fer­del­se­myn­dig­he­ten og poli­ti­et still­tien­de aksep­te­rer den­ne prak­si­sen, på sam­me måten som de aksep­te­rer prak­si­sen at biler — ved møten­de bil­tra­fikk — kjø­rer med det ene hjul­pa­ret på for­tau­et gjen­nom grav­lun­den som lig­ger på den and­re siden av Kirke­vei­en. (Fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter bør her pas­se seg, ellers hav­ner de fort blant de fast­bo­en­de i Nord­re grav­lund.)

  En slik still­tien­de aksept av brudd på vei­tra­fikk­lo­ven må da være å anse som tje­neste­for­søm­mel­se, even­tu­elt ufor­stand i tje­nes­ten. Eta­te­ne, poli­ti og sam­ferd­sels­eta­ten, og dens ansvar­li­ge bur­de stilt straffe­retts­lig til ansvar for den­ne unn­fal­len­he­ten.

 • Sne­mann

  Ny beste­no­te­ring for høs­ten: 6 biler par­kert foran den aktu­el­le for­ret­nin­gen idag mor­ges.

  San­ne­lig godt at vi har syk­kel­felt ellers er det helt umu­lig å få par­kert!

 • Bjørn Ander­sen

  Tra­fikk­eta­ten sva­rer:
  “Takk for din hen­ven­del­se.
  Det blir gjen­nom­ført fle­re kon­trol­ler dag­lig i det­te områ­de. I og med at det er virk­som­he­ter på ste­det som har behov for å få varer, må man påreg­ne at det vil kun­ne stå kjøre­tøy hen­satt på ste­det som dri­ver med av og påles­sing.”

  Mer enn det får de vel ikke den­ne eta­ten gjort så len­ge skil­tin­gen er som den er…

 • Mathias

  Akku­rat det sam­me har skjedd på Galge­berg. Eller, ret­te­re sagt, der har de fjer­net syk­kel­sti­en mel­lom buss­holde­plas­sen og bom­men slik at biler som ven­ter på at bom­men skal åpne seg skal kun­ne stå der. For Tra­fikk­eta­ten har i sin geni­a­li­tet bestemt seg for at det ikke len­ger kun er bus­sen som har lov til å kjø­re der, men det er bare bus­sen og enkel­te and­re biler som kan åpne den. Der­med må bile­ne ven­te — og det må de jo ha plass til!

  Det er mind­re enn ett år til kom­mune­val­get. På tide å kas­te Jøran “Slipp bilen frem” Kall­myr ut fra Råd­hu­set for godt!!!

 • Mathias

  Ret­tel­se — det er poli­ti­et som har fjer­net for­bu­det, med den begrun­nel­sen at de ikke har kapa­si­tet til å sik­re at det over­le­ves. Tenk om de had­de benyt­tet seg av den sam­me argu­men­ta­sjo­nen i and­re saker — vi får ikke stop­pet nar­ko­tika­sal­get så vi får bare til­la­te det, vi får ikke stop­pet vold­tekt av kvin­ner så vi får bare til­la­te det — alle ser hvor absurd det­te er. Men å utset­te syk­lis­ter for fare, det er visst helt greit med en slik begrun­nel­se.

  Hva med for eksem­pel å set­te opp et kame­ra? Tror nok poli­ti­et kun­ne finan­siert man­ge jule­bord med det.

 • Det sier mye om poli­ti­ets hold­nin­ger til syk­kel og syk­lis­ter at de tar seg tid til å aksjo­ne­re mot syk­lis­ter, men fjer­ner til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Om jeg har for­stått det rett var det også poli­ti­et som fjer­net syk­kel­vel­te­ne langs Oslo spekt­rum. Det viser nok en gang at poli­ti­et er en syk­kel­fi­ent­lig etat.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslo — den delte (sykkel)byen()