Samferdselsetaten forklarer .…

mrjor­gen las­tet opp bil­det til høy­re på Flickr med føl­gen­de kommentar:

Casestudium: Problemløsing i Samferdselsetaten

Hmm, la oss se. Vi har alt­så pro­ble­mer med at biler par­ke­rer ulov­lig i syk­kel­fel­tet i Grøn­lands­lei­ret og ska­per tra­fikk­far­li­ge situa­sjo­ner for syk­lis­te­ne som må ut i kjøre­ba­nen. Hva skal vi gjø­re med det?

Eure­ka! Vi bare sli­per vekk syk­kel­felt-stri­pe­ne der hvor bile­ne par­ke­rer, så blir det lov­lig å ska­pe tra­fikk­far­li­ge situa­sjo­ner for syk­lis­te­ne som må ut i kjørebanen.”

Sam­ferd­sels­eta­ten sva­rer i kom­men­tar­fel­tet, og skri­ver føglende:

Her er det en opp­rin­ne­lig feil­mer­king som nå er ret­tet opp. Syk­kel­fel­tet star­ter egent­lig ikke før det som nå vises på bil­det. Årsa­ken til det­te er beho­vet for vare­le­ve­ring. Det er skil­tet med par­ke­ring for­budt på strek­nin­gen, så all annen par­ke­ring enn vare­le­ve­ring er ikke lov­lig på den strek­nin­gen det vises til. Det er alt­så ikke rik­tig at mer­kin­gen er omgjort for å til­la­te par­ke­ring. Hil­sen oss i Samferdselsetaten.”

Så er det ikke for å til­la­te par­ke­ring og syk­kel­felt var en feil­mer­king. Men det er egent­lig gans­ke uve­sent­lig. Det er gjort for å til­la­te at biler skal kun­ne stan­se. For syk­lis­ter som kom­mer når bilen står der er det gans­ke uin­ter­es­sant om den har par­kert eller stan­set for vare­le­ve­ring. Man må uan­sett rundt og ut i trafikken.

Det­te er et vel­kjent pro­blem. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert at man har til­latt noe slikt uten­for Ulle­vålsvn 15, og jeg har også påpekt at mer­kin­gen her er høyst uklar og dis­ku­ta­bel. I Ste­ners­gt har man også bare fjer­net syk­kel­fel­tet for å gi bile­ne mer plass. Uten­for en rør­leg­ger­bu­tikk i Geit­myrsvn 56 har man også gjort til­sva­ren­de. Og det fin­nes fle­re eksempler.

Det Sam­ferd­sels­eta­ten med all mulig tyde­lig­het for­tel­ler oss i sitt svar er at de fort­satt ikke tar syk­kel på alvor, og at de prio­ri­te­rer biler frem­for syk­kel. Sli­ke “løs­nin­ger” er og blir uak­sep­tab­le. And­re byer kla­rer det, hva er galt med de som sit­ter og plan­leg­ger i Oslo?

Det­te bør gjen­tas fem gan­ger på hvert mor­gen­møte i Sam­ferd­sels­eta­ten: Syk­kel­vei­er må hen­ge sam­men! Der­et­ter bør de ut og syk­le i sine sykkelfelt.

Så len­ge Sam­ferd­sels­eta­ten lager sli­ke tra­fikk­far­li­ge løs­nig­ner for syk­lis­ter og att­på til for­sva­rer dem, så viser de med all mulig tyde­lig­het at de fort­satt ikke skjøn­ner noen ting av syk­kel. Syk­kel­vei­er må hen­ge sam­men. Det er og blir uak­sep­ta­belt at man avbry­ter syk­kel­felt på den­ne måten. Inn­til fol­ke­ne i Sam­ferd­sels­eta­ten kla­rer å få det­te inn i hode­ne sine vil Oslo ikke kun­ne bli en by for syklister.

Et PS: Jeg ser at NRK bru­ker bil­de av Geit­myrs­vei­en med rør­leg­ger­be­drif­ten i nr 56 som illust­ra­sjon i sin artik­kel Oslo ingen syk­kel­ho­ved­stad.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email