Er DDoS-angrep på PayPal, Mastercard, Visa m.fl. ulovlig?

Inger Marie Sun­de, nå første­ama­nu­en­sis ved Politi­høy­sko­len, er ikke i tvil om at de som del­tar i aksjo­ne­ne mot Mas­ter­card, Pay­Pal og and­re insti­tu­sjo­ner som har stuk­ket kjep­per i hju­le­ne for Wikile­aks bry­ter norsk lov. “Det­te kom­mer under lov­giv­nin­gen om skade­verk”, sier hun til ITavi­sen.

Jeg får her leg­ge til at jeg ble kon­tak­tet av ITavi­sen om det­te spørs­må­let, og send­te dem vide­re til Inger Marie Sun­de for­di data­kri­mi­na­li­tet og straffe­rett ikke er noe jeg arbei­der sær­lig mye med. Når jeg ikke vil­le utta­le meg til avi­sen er det kan­skje litt ufint i etter­tid å kom­men­te­re på den­ne måten. Men det får våge seg.

Jeg er en smu­le over­ras­ket over at hun kan utta­le seg så sik­kert om det­te, og skul­le gjer­ne ha visst litt mer om grunn­la­get for det­te. Jeg synes den begrun­nel­sen som kom­mer fram i ITavi­sen er høyst dis­ku­ta­bel. Men først noen inn­le­den­de øvel­ser.

Slik spørs­må­let er stilt, og det som Inger Marie Sun­de gans­ke sik­kert har svart på, er om de kan straf­fes for det­te. “Ingen kan døm­mes uden efter Lov” står det i Grunn­lo­ven § 96. I prak­sis betyr det at ingen kan straf­fes uten etter lov. Det­te kra­vet om lov­hjem­mel, lega­li­tets­prin­sip­pet, gjel­der ikke for for eksem­pel erstat­ning.

For at man skal kun­ne straf­fes må man kun­ne for­ank­re det­te i en lov­be­stem­mel­se som sier at den aktu­el­le hand­lin­gen er straff­bar. Om vi skul­le mene at den bur­de være straff­bar er i den­ne sam­men­hen­gen uten betyd­ning. Fin­nes det ikke lov­hjem­mel må ved­kom­men­de fri­fin­nes. Om man i mor­gen ved­tar en lov­be­stem­mel­se som gjør hand­lin­gen straff­bar, så er det uten betyd­ning for hand­lin­ger fore­tatt i går. “Ingen Lov maa gives til­bage­vir­ken­de Kraft” sier Grunn­lo­ven § 97. Var hand­lin­gen ikke straff­bar på gjer­nings­tids­punk­tet vil man ikke kun­ne straf­fes selv om til­sva­ren­de hand­lin­ger sene­re blir gjort straff­ba­re. Som jeg skal kom­me til­ba­ke til, så er det i for­bin­del­se med den gene­rel­le revi­sjo­nen av straffe­lo­ven ved­tatt en bestem­mel­se som vil gjø­re det­te straff­bart. Men den har ikke trådt i kraft, og kan der­for ikke anven­des på de angrep som har pågått og som nå pågår.

Inger Marie Sun­de hen­vi­ser til bestem­mel­se­ne om skade­verk. Det må betyd straffe­lo­ven § 291, som lyder (førs­te ledd):

For skade­verk straf­fes den som rett­stri­dig øde­leg­ger, ska­der, gjør ubru­ke­lig eller for­spil­ler en gjen­stand som helt eller del­vis til­hø­rer en annen.”

Det sprin­gen­de punkt her er om de øde­leg­ger, ska­der, gjør ubru­ke­lig eller for­spil­ler en gjen­stand. Det er vans­ke­lig å si at den som hind­rer til­gang øde­leg­ger det man hind­rer til­gang til, selv om det fører til at gjen­stan­den, her data­sys­te­met, ikke kan nyt­tig­gjø­res så len­ge til­gang hind­res. Ved en blok­ka­de, f.eks. under en arbeids­kon­flikt, kan man ikke si at det utøves skade­verk ved at virk­som­he­ten blok­ke­res. Det kan føre til tap, men ingen gjen­stand ønde­leg­ges.

Det føl­ger av straffe­lo­ven § 6 at kraft også skal reg­nes som (løsøre)gjenstand. Men det er ikke aktu­elt her.

Det fin­nes retts­prak­sis som sier at å slet­te abon­nents­data er skade­verk (Rt-2004–94), og til­sva­ren­de at det er skade­verk å leg­ge inn en bak­dør i et data­sys­tem (Rt-2004–1619). Reson­ne­men­te­ne har vært at man har gjort end­rin­ger på lag­rings­me­die­ne, og at man der­med har ska­det gjen­stan­den. Det skal alt­så ikke stor fysisk end­ring til for at det skal kun­ne reg­nes som en ska­de, men jeg fin­ner ikke holde­punk­ter for å mene at noe som ikke med­fø­rer end­rin­ger av gjen­stan­den skal kun­ne reg­nes som ska­de på den­ne.

Jeg had­de for så vidt vur­dert bestem­mel­sen om skade­verk før jeg sa til ITavi­sen at jeg ikke vil­le kom­men­te­re saken. Jeg had­de kon­klu­dert med at den­ne ikke kun­ne kom­me til anven­del­se, men føl­ge meg ikke til­strek­ke­lig trygg på at det ikke kun­ne være and­re bestem­mel­ser, som jeg had­de over­sett. Min vur­de­ring er at gjel­den­de bestem­mel­se om skade­verk ikke kan ram­me dis­se for­hol­de­ne.

Straffe­lo­ven er under revi­sjon. Det er en omfat­ten­de pro­sess. Nye bestem­mel­ser er ved­tatt, men de har ennå ikke trådt i kraft. Det er blant annet ved­tatt en § 206. Fare for drifts­hind­ring, som lyder:

Med bot eller feng­sel inn­til 2 år straf­fes den som ved å over­fø­re, ska­de, slet­te, for­rin­ge, end­re, til­føye eller fjer­ne infor­ma­sjon ube­ret­ti­get vol­der fare for avbrudd eller vesent­lig hind­ring av drif­ten av et data­sys­tem.”

Det er ingen tvil om at man ved et DDoS-angrep over­fø­rer infor­ma­sjon og at det­te vol­der fare for avbrudd eller vesent­lig hind­ring av drif­ten. Fra den dato den­ne bestem­mel­sen trer i kraft vil sli­ke angrep være straff­ba­re. Det er så vidt jeg vet ikke fast­satt noen ikraft­tre­del­ses­dato for den­ne bestem­mel­sen.

Det frem­går klart av for­ar­bei­de­ne til den­ne bestem­mel­sen at den er ny i for­hold til gjel­den­de rett, alt­så at det ikke fin­nes bestem­mel­ser i dag som ram­mer det­te.

Som nevnt inn­led­nings­vis kre­ves til ikke på til­sva­ren­de måte lov­hjem­mel for å kun­ne idøm­me erstat­ning. Den som for­sett­lig eller uakt­somt påfø­rer en annen et øko­no­misk tap kan bli erstat­nings­an­svar­lig for det­te tapet. Når det, som her, drei­er seg om et rent for­mues­tap blir det en del vans­ke­li­ge vur­de­rin­ger. Men når hand­lin­ge­ne er utført i den hen­sikt å påfø­re noen et tap, da er det nok sann­syn­lig at man vil kun­ne hol­des ansvar­lig for tapet. Når noen i fel­les­skap påfø­rer noen and­re en (øko­no­misk) ska­de, vil skade­vol­der­ne bli soli­da­risk ansvar­lig for tapet. Det vil si at én enkelt per­son kan hol­des ansvar­lig for hele belø­pet. Det er det­te som gjør at Carl Lundström, som (sann­syn­lig­vis) er den enes­te av de døm­te som har pen­ger, risi­ke­rer å bli sit­ten­de med hele erstat­nings­an­sva­ret i Pirate Bay-saken.

Jeg vil ikke her nå mer inn i de erstat­nings­retts­li­ge spørs­må­le­ne, ut over å under­stre­ke at selv om de nep­pe kan straf­fes, så betyr det ikke at man også vil slip­pe unna et even­tu­elt erstat­nings­an­svar.

PS (til­føy­el­se):

I en twit­ter­dis­ku­sjon har det blitt spørs­mål om hvor­vidt det DDoS-angrep fører til end­rin­ger i sys­te­met på en slik måte at det kan reg­nes som en ska­de. Her er det bare å inn­røm­me at jeg ikke kjen­ner godt nok hva som rent tek­nisk skjer. I de to dom­me­ne som det er vist til har noen end­ret koden som er lag­ret i sys­te­met, hen­holds­vis ved å slet­te kunde­re­gis­ter og å leg­ge inn en bak­dør. Så langt jeg har for­stått det­te så leg­ger ikke angri­per­ne kode inn i sys­te­met eller slet­ter kode i sys­te­met.

Hvis de had­de angre­pet sys­te­met fra utsi­den, brutt seg gjen­nom sik­ker­hets­sys­te­me­ne, da had­de inn­brud­det blitt ram­met av strl § 145. Men slik jeg har opp­fat­tet situa­sjo­nen har det­te ikke skjedd. Tar jeg feil på det­te ber jeg om at noen kan for­kla­re hvor­dan det­te skjer.

Jeg har opp­fat­tet det som skjer som en over­be­last­ning som får sys­te­met til å gå ned, men at sys­te­met i seg selv ikke er ska­det. Det er ikke mulig å star­te sys­te­met så len­ge angre­pet ved­va­rer. Men etter­på kan man star­te sys­te­met som nor­malt, og det vil fun­ge­re som før. At det kan kre­ve arbeid å ta noe tid å få sys­te­met i gang igjen betyr ikke nød­ven­dig­vis at sys­te­met som sådann er påført ska­de. Det er ut fra det­te jeg har lagt til grunn at sys­te­met ikke seg selv ikke er påført ska­de. Hvis det­te er feil så kan selv­føl­ge­lig kon­klu­sjo­ne­ne som er basert på den­ne vur­de­rin­gen av hva som fak­tisk skjer, også bli feil.

140 tegn i Twit­ter er for liten plass til å kun­ne avkla­re det­te. Der­for: Hvis noen mener at min for­stå­el­se av hva som fak­tisk skjer er feil, bruk kom­men­tar­fel­tet til å kor­ri­ge­re det­te.

PPS:

Det­te er også en opp­føl­ging av et spørs­mål på Twit­ter. Det fin­nes bestem­mel­ser som kan ram­me det å for­år­sa­ke en hen­del­se, uten at det er sagt noe om på hvil­ken måte hen­del­sen for­år­sa­kes. Et eksem­pel er strl § 148. Hvis man for­år­sa­ker ulyk­ke ved å angri­pe sys­tem for fly- eller jern­bane­kon­troll (som spørs­må­let gjaldt), vil man kun­ne straf­fes etter den­ne bestem­mel­sen. Men et angrep på beta­lings­sys­te­mer vil ikke omfat­tes av den­ne bestem­mel­sen.

Det kan godt hen­de at det fin­nes fle­re sli­ke bestem­mel­ser som i prak­sis kan ram­me DDoS-angrep mot vis­se sys­te­mer, uten at de ram­mer sli­ke angrep gene­relt. Det var nett­opp for­di jeg ikke har over­sikt over alle sli­ke bestem­mel­ser at jeg ikke had­de lyst til å utta­le med da de ring­te fra IT-avi­sen.

PPPS — lagt til 15.12.2010

Rea­dak­tør Tore Neset i itavisen.no og digi.no har gjort meg opp­merk­som på at digi.no omtal­te en slik sak i 2002. Saken er refe­rert i Lov & Data 72/2002 — Lov­data­ref LoD-2002–72-9 (bare til­gjen­ge­lig i abon­nent­tje­nes­ten). Dom­men er avsagt av Ringe­rike her­reds­rett 21. desem­ber 2001. I artik­ke­len i digi.no står det at saken vil bli anket, men jeg har ikke fun­net noen avgjø­rel­se fra lag­manns­rett. Så kan­skje ble den ikke anket. (Den var ikke retts­kraf­tig da den ble refe­rert i L&D).

To ung­dom­mer ble dømt for grovt skade­verk. Jeg gjen­gir føl­gen­de avsnitt fra doms­re­fe­ra­tet:

[C] har i ret­ten inn­røm­met at [C] den 2. mars 2000 kjør­te en såkalt smurf-kom­man­do eller et DOS-angrep mot Ring­Nett. Et slikt DOS-angrep (Deni­al of Ser­vice) inne­bæ­rer at en ved hjelp av and­re maski­ner som også er til­knyt­tet inter­nett, angri­per en bestemt maskin/server ved at det sen­des sto­re data­meng­der til den­ne ser­ve­ren. Det­te med­fø­rer en belast­ning for den angrep­ne ser­ve­ren. I til­fel­le den kon­stru­er­te tra­fik­ken mot ser­ve­ren er stor nok, kan det­te med­føre en over­be­last­ning.”

Ut i fra bevis­fø­rin­gen under hoved­for­hand­lin­gen fin­ner ret­ten det hevet over enhver rime­lig tvil at [C] ved å sen­de et DOS-angrep som nevnt, for­år­sa­ket at Ring­Netts maski­ner eller rou­te­re ble over­be­las­tet tors­dag 2. mars 2000 mel­lom kl. 17.50 og kl. 18.25, slik at Ring­Netts kun­der ble stå­en­de uten inter­nett­for­bin­del­se i den­ne peri­oden.”

Ret­ten fin­ner at [C]s hand­ling den 2. mars 2000, ram­mes av det objek­ti­ve gjer­nings­inn­hol­det i skade­verks­be­stem­mel­sen i straffe­lo­ven § 291. DOS-angre­pet må anses som en retts­stri­dig hand­ling. Ved at Ring­Netts maski­ner eller rou­te­re ble over­be­las­tet slik at kun­de­ne ble stå­en­de uten inter­nett­for­bin­del­se, har [B] ‘gjort ubru­ke­lig en gjen­stand som til­hø­rer en annen’.”

Det fore­lig­ger med and­re ord en dom hvor en per­son ble dømt. Men spørs­må­let er hvor stor vekt man skal leg­ge på en enkelt­stå­en­de dom, avsagt av en dom­mer­full­mek­tig. Det var (er) ikke uvan­lig at sli­ke saker er dår­lig pro­se­dert, ved at man ikke evner å få fram hva som egent­lig skjer. Drøf­tel­sen av lov­an­ven­del­sen i den­ne dom­men er på ingen måte over­be­vi­sen­de.

Print Friendly, PDF & Email
 • Hei!
  Fint at du har lagt ut et utfyl­len­de svar. Det­te bur­de jeg natur­lig­vis ha hatt før jeg ring­te Sun­de. Men pytt, bed­re sent enn ald­ri. Artik­ke­len (http://www.itavisen.no/858001/lovlig-eller-ulovlig) er nå opp­da­tert med hen­vis­ning til ditt blogg­inn­legg. Tør jeg håpe på et par (om enn for­sik­ti­ge) utta­lel­ser nes­te gang jeg rin­ger?

 • (kom til å sta­ve nav­net mitt feil. Tore er kor­rekt)

 • Geir-Arne

  Hei,

  Du har for­stått angre­pet slik det utført i dis­se til­fel­le­ne helt rik­tig. I hvert fall slik det er beskre­vet gjen­nom­ført i de kil­de­ne jeg har lest.

  I dis­ku­sjo­nen på IT-Avi­sen ble det sam­men­lik­net med at 500 men­nes­ker stil­ler seg kon­ti­nu­er­lig i kø i en butikk slik at ingen and­re får hand­let. Den er enkel, men gans­ke tref­fen­de.

  Jeg reg­ner med det er for­stå­e­el­sen av den­ne fak­tis­ke biten Sun­de har bom­met på, det vir­ker mer­ke­lig ellers at hun skul­le utta­le seg bas­tant.

  Man kun­ne jo håpet hun var blitt noe mer ydmyk når det gjel­der egne tek­nis­ke kunn­ska­per etter å ha blitt offer for direk­te lat­ter­lig­gjø­ring i enkel­te mil­jø­er, nett­opp på grnn av mang­len­de fak­tis­ke kun­ska­per om IT, da hun job­bet med DVD-Jon saken.

  Med mind­re hun har noen argu­men­ter i ermet jeg ikke ser, ser det dess­ver­re ut til at hun fort­satt har det med å utta­le seg litt for bas­tant om ting hun ikke har til­strek­ke­lig greie på.

  Det enes­te tvil­som­me punk­tet i mine øyne da jeg les­te artik­ke­len, var om påstan­den er rik­tig angå­en­de Pay­Pal-siden. Pay­Pal kan sann­syn­lig­vis ha lidd et tap ved angre­pet for­di trans­ak­sjo­ner ikke lot seg gjen­nom­føre. Det­te redu­se­rer jo nyt­te av tin­gen, og så vidt jeg vet var bla. nyt­te av tin­gen et tema i Dam-dom­men, uten at jeg har satt meg inn i hver­ken den eller § 291.

  Men det gir mening at det må ha være gjort en ska­de på noe for at straffe­bu­det skal være opp­fylt.

 • Jeg gir gjer­ne kom­men­ta­rer når jeg synes jeg har grunn­lag for å kom­men­te­re. Men to kate­go­ri­er som vi kan låne fra en annen del av jusen er det som kal­les posi­tiv og neg­a­tiv tro­ver­dig­het. Med posi­tiv tro­ver­dig­het mens at de opp­lys­nin­ger som står er kor­rek­te, med neg­a­tiv tro­ver­dig­het at ikke noe mang­ler — alt­så at de er full­sten­di­ge. I den­ne saken men­te jeg at jeg mang­let neg­a­tiv tro­ver­dig­het. Jeg kjen­te noen bestem­mel­ser som jeg men­te ikke kun­ne anven­des, men var usik­ker på om det kun­ne være noe annet som ram­met. Da har jeg ikke lyst til å gi kom­men­ta­rer som even­tu­elt viser at jeg mang­ler over­sikt og har over­sett vesent­li­ge bestem­mel­ser. Men når jeg så hva Inger Marie Sun­de anfør­te ble jeg over­ras­ket over at hun kun­ne utta­le seg så bas­tant på det grunn­la­get.

 • Takk for utfyl­len­de kom­men­tar. Det er ikke avgjø­ren­de i for­hold til § 291 om man lider tap eller ikke. Det er ikke nød­ven­dig at det er lidt et tap, men om det er litt et tap så er det hel­ler ikke til­strek­ke­lig (men kan være et moment ved even­tu­ell straff­ut­må­ling). Jeg synes den­ne aksjons­for­men har mer til fel­les med blok­ka­de enn skade­verk, og jeg er ikke kjent med noen gjel­den­de straffe­be­stem­mel­ser som ram­mer det­te.

  Jeg mener at det­te er noe som bør være ulov­lig og straff­bart. Aksjo­ner for å ska­de en annens virk­som­het øko­no­misk bør ikke være til­latt. Men spørs­må­let er om det fak­tisk er straff­bart, ikke hva jeg eller and­re måt­te mene om at det burd evæ­re det.

  Som nevnt er en bestem­mel­se som vil ram­me det­te ved­tatt, men ikke satt i kraft. Den pågå­en­de revi­sjo­nen av straffe­lo­ven er en vel­dig omfat­ten­de pro­sess og det er mye som må være på plass før den kan set­tes i kraft. Men det er nep­pe noe i vei­en for at den­ne enkelt­be­stem­mel­sen set­tes i kraft tid­li­ge­re enn res­ten, om man skul­le se et behov for å kun­ne ram­me den­ne type hand­lin­ger.

  Eksemp­let om de som står i kø min­ner meg om en ikke-vol­de­lig aksjon som jeg had­de stor sans for. Det var en aksjon for en del år siden (jeg hus­ker ikke når) for å bed­re behand­lin­gen av hjem­løse i Chi­ca­go. Man for­søk­te å fin­ne noe som vil­le ram­me sam­fun­net, uten bruk av vold og uten å ty til ulov­lig­he­ter. Man valg­te O’Hare fly­plass. Så var det å fin­ne aksjons­form. Hvor­dan ram­mer man en sivil fly­plass uten makt­bruk og uten å ty til ulov­lig­he­ter? Sva­ret var toa­let­te­ne. De hjem­løse har god tid, så man plas­ser­te en på hvert toa­lett på fly­plas­sen, og der ble de. Så i prak­sis ble alle toa­let­ter satt ut av drift for­di de all­tid var opp­tatt. Det tok ikke lang tid før myn­dig­he­te­ne var vil­li­ge til å for­hand­le. Aksjo­nen er visst­nok kjent som “The great O’Hare shit in”.

 • Jan Hen­rik­sen

  Vel Et DDOS angrep vil være det sam­me som om du sam­let et stort antall ven­ner og det betyr stort 500+ og alle skrev for­ek­sem­pel inn itavisen.no og las­tet siden i si 10 vin­du­er av gan­gen. I et DDOS er det­te gjort med kode det vil si. At et stør­re antall maski­ner står og fore­spør gitt side sin web ser­ver om å las­te opp siden. Poen­get er at den får så man­ge fore­spøs­ler om det­te at den kne­ler.

  Skjek­ker til­ba­ke her imor­gen så spør om du lurer på noe med ddos.

 • Lars Skjøn­berg

  Er det ikke for­budt å inn­gå i et kri­mi­nelt for­bund ? Eller gjel­der det­te bare ter­ror ? I såfall vil det å inn­gå avta­le om å ram­me noen med et angrep være ulov­lig i seg selv.

  I mot­satt fall kan jeg se hvor­dan det kan være ulov­lig hvis man set­ter opp et bot nett for å utfø­re angre­pet, da også opp­ret­tel­sen av bot net­tet vil være ulov­lig.

  Hvis man der­imot bare avta­ler seg imel­lom om å gå inn på en hjem­me­side akku­rat sam­ti­dig og er man­ge nok per­soner (noe jeg tror er vans­ke­lig i prak­sis) så vil man jo ald­ri kun­ne bevi­se hvem som er med på angre­pet og hvem som til­fel­dig­vis bare besøk­te hjem­me­si­den akku­rat da.

  Så fin­nes det jo en annen form for angrep der man sen­der pak­ker som man vet firew­al­len vil si nei til og der­med får man firew­al­len til å gå ned iste­den for den baken­for­lig­gen­de web­ser­ve­ren. Da er det ikke så lett å påbe­ro­pe seg uskyl­dig­het len­ger.

 • Hvis det skal kun­ne kal­les “kri­mi­nelt for­bund” må de gå sam­men om å gjø­re noe som er straff­bart. Hvis hand­lin­gen i seg selv for tiden ikke er straff­bar vil man hel­ler ikke kun­ne ram­me opp­ford­ring til hand­lin­gen, for­be­re­del­se, osv.

 • I lov­teks­ten du site­rer, står det “gjør ubru­ke­lig”. Ett DDoS angrep gjør jo noe ubru­ke­lig. Men med “ubru­ke­lig” betyr det jo ikke at man ikke kan fik­se det igjen?

  Ett DDoS angrep kan i man­ge til­fel­ler bli så alvor­lig at sys­te­met må fik­ses på selv etter at angre­pet er fer­dig. Det­te for­di antal­let pro­ses­ser har blitt enormt, pro­ses­ser heb­ger og/eller logger/disker er ful­le.

  Sys­te­met er alt­så “ubru­ke­lig” i man­ge til­fel­ler selv etter at angre­pet er fer­dig. Man kan vel av den grunn ikke gene­ra­li­se­re om DDoS er lov­lig eller ikke, for­di DDoS ikke er en gene­risk hand­ling, men utspil­ler seg for­skjel­lig fra angrep til angrep, og fra sys­tem til sys­tem.

  En blok­ka­de er over når fol­ke­ne for­la­ter områ­det, men ett DDoS kan man bru­ke lang tid på å få til­ba­ke sta­bi­li­tet fra etter at angre­pet er over. Det er ingen eksakt viten­skap, og i ver­ste fall kan helt enk­le angrep på webap­pli­ka­sjo­ner også kor­rup­te­re data i data­ba­ser m.m.

 • Jeg vil ikke gå inn i en dis­ku­sjon om hva som fak­tisk skjer og ikke, får det kjen­ner jeg ikke godt nok. Og jeg kan min­ne om at grun­nen til at jeg i utgangs­punk­tet ikke vil­le kom­men­te­re spørs­må­let er at jeg anser det som usik­kert. Men valg­te å kom­men­te­re for­di jeg rea­ger­te på Inger Marie Sun­des skrå­sik­ker­het. Jeg ute­luk­ker ikke at det kan ram­mes, men det er i alle fall dis­ku­ta­belt og langt fra sik­kert.

  Man kan imid­ler­tid dis­ku­te­re hva som lig­ger i å “gjø­re det ubru­ke­lig”. Hvis det kan restar­tes og kom­me til­ba­ke i nor­mal drift når angre­pet er over er det ikke åpen­bart at de fysis­ke gjen­stan­der kan anses for å blitt gjort ubru­ke­li­ge. Men noe sik­kert svar på det­te har jeg ikke.

  Etter en blok­ka­de er det slett ikke sik­kert at pro­ble­me­ne er over når folk har for­latt områ­det. Det kom­mer an på virk­som­he­ten som blok­ke­res. Ting kan ha hopet seg opp, kan befin­ne seg på feil sted, osv, slik at det vil ta en del tid og kre­ve en god del arbeid før man er til­ba­ke i nor­mal drift.

 • Med alle slags forbhold om at jeg ikke kjen­ner de vari­an­ter av DDoS-kode som er brukt de sis­te dage­ne så kan man i prin­sip­pet like­stil­le den­ne typen angrep med en aksjon hvor et stort antall men­nes­ker bru­ker tele­fo­nen og rin­ger til de virk­som­he­ter en aksjo­ne­rer mot. Eller for den saks skyld at en skri­ver en flom av brev.

  Ja, aksjo­nis­te­ne bin­der opp sto­re res­sur­ser. Om sam­fun­net skal gjø­re enkel­te aksjons­for­mer av den­ne typen straff­ba­re er kan­skje et spørs­mål om ytrings­fri­het?

  For de virk­som­he­te­ne som ram­mes av en DDoS-aksjon er det fullt mulig å avdem­pe aksjo­nens effekt med tek­nis­ke til­tak. Det er også mulig å gå ut med sak­lig infor­ma­sjon om hvor stor del av sel­ska­pe­nes tje­nes­ter som fak­tisk ram­mes.

  Når det er sagt så fin­nes det for­mer for DDoS-angrep som går ut over den enk­le og prin­si­pi­el­le beskri­vel­sen som er nevnt over, og som kan ten­kes å være i strid med and­re straffe­bud. Det vil si at i prin­sip­pet er det fullt mulig å aksjo­ne­re med et stort antall ulov­li­ge hand­lin­ger. (Men da er det nok snakk om noe helt annet enn skade­verk.)

 • Mikael J

  Hei­s­ann, vil­le bare kom­men­te­re om DDOS og hva som skjer, et DDOS angrep er ikke noe annet enn at du besø­ker en web­side. Trik­set er at når man besø­ker en side fle­re hund­re gan­ger fra fle­re hund­re PC’er blir ser­ve­ren over­be­las­tet.

  Det blir nevnt over at det kan få lang­va­ri­ge føl­ger for sys­te­met, det kan det ikke. Ryd­ding av log­ger over på for eksem­pel en eks­tern HDD er ikke vans­ke­lig, og alle pro­ses­se­ne som blir skapt blir jo avslut­tet ved hjelp av en reboot.

  Ingen ska­de­lig kode blir brukt under et rent DDOS angrep, om fol­ke­ne fra ano­ny­mous har brukt virus / pene­trert brann­mu­re­ne til beta­lings­si­de­ne er jo en helt annen sak.

 • Sdf

  Hva med “ddos” angrep som ikke har til hen­sikt å ska­de sys­te­me­ne? Det skjer jo til sta­dig­het over sosia­le medi­er at en link blir popu­lær eller lin­kes av per­soner med vel­dig man­ge lese­re, og føl­ge­ne er at den aktu­el­le siden går ned. Hvor­dan skil­le det­te fra ulov­li­ge ddos angrep som vil være omfat­tet av den nye loven? Hvor ansvar­lig vil leve­ran­dø­ren av tje­nes­ten være for å hol­de den tek­nis­ke biten i orden i for­hold til kapa­si­tet?

 • Ano­ny­mous

  Det er all­tid et krav om skyld for at man skal kun­ne straf­fes. At noen har for liten kapa­si­tet til å hånd­te­re tra­fik­ken er ikke et angrep fra de som prø­ver å benyt­te tje­nes­ten. Det er ikke et angrep når bestil­lings­sys­te­mer bry­ter sam­men for­di alt for man­ge prø­ver å kjø­pe bil­lett til den sam­me kon­ser­ten.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Høyesterett har talt: Blogger er ikke offentlige()

 • Sun­de repre­sen­te­rer jo påtale­myn­dig­he­ten som åpen­bart vil straf­fe det­te, og selv om de skal være objek­tiv tror jeg nep­pe hun er det i det­te til­fel­let.
  Vil ikke det fak­tum at den nye straffe­lo­ven tar sik­te på å regu­le­re det­te, i seg selv kan­skje peke på at gjel­den­de lov ikke omfat­ter sli­ke hand­lin­ger?
  Alter­na­tivt kun­ne man straffe­for­fulgt etter § 145 for inn­brudd på ser­ver­ne som blir brukt i ddos, men det­te igjen er et inter­na­sjo­nalt spørs­mål for ser­ver­ne kan være hvor som helst (de har jo hack­et seg inn på ser­ver­ne).