Seterpartiet og opphavsretten

Seter­par­ti­et har vir­ke­lig klart å dum­me seg ut på man­ge måter i det sis­te. Sist da de skul­le for­bed­re sin ima­ge med ny og mer tids­rik­tig logo. Det kan­skje enda ver­re for det nors­ke agrar­par­ti­et å avslø­re mang­len­de plante­kunn­skap enn mang­len­de inn­sikt i opp­havs­rett. Men det er opp­havs­ret­ten jeg skal kom­men­te­re her.

Etter først å ha hev­det at logo­en var laget av SPs pro­duk­sjons­le­der Rag­ne Bor­ge Lys­aker, måt­te par­ti­et inn­røm­me at de had­de fun­net bil­det på net­tet. Det lig­ger på Photobucket.com. Vi kan mer­ke oss at bil­det har fil­nav­net leafclover.jpg. Foto­gra­fen impo­ne­rer hel­ler ikke med sine plante­kunn­ska­per, og det var vel dumt av Seter­par­ti­et å sto­le på at moti­vet fak­tisk var det som foto­gra­fen indi­ker­te gjen­nom filnavnet.

Om ret­tig­he­ter sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Tor­vild Sve­en til Nett­avi­sen:

Vi har ikke vært i kon­takt med noen foto­graf. I pro­ses­sen har vi også prøvd å se på de ste­de­ne som har brukt den van­li­ge bilde­ut­ga­ven som lig­ger på nett, og der ser vi ikke noe om opp­hav eller ret­tig­he­ter til bil­det. Så hvem foto­gra­fen er, det vet vi ikke.” Con­ti­nue read­ing Seter­par­ti­et og opp­havs­ret­ten