Seterpartiet og opphavsretten

Seter­par­ti­et har vir­ke­lig klart å dum­me seg ut på man­ge måter i det sis­te. Sist da de skul­le for­bed­re sin ima­ge med ny og mer tids­rik­tig logo. Det kan­skje enda ver­re for det nors­ke agrar­par­ti­et å avslø­re mang­len­de plante­kunn­skap enn mang­len­de inn­sikt i opp­havs­rett. Men det er opp­havs­ret­ten jeg skal kom­men­te­re her.

Etter først å ha hev­det at logo­en var laget av SPs pro­duk­sjons­le­der Rag­ne Bor­ge Lys­aker, måt­te par­ti­et inn­røm­me at de had­de fun­net bil­det på net­tet. Det lig­ger på Photobucket.com. Vi kan mer­ke oss at bil­det har fil­nav­net leafclover.jpg. Foto­gra­fen impo­ne­rer hel­ler ikke med sine plante­kunn­ska­per, og det var vel dumt av Seter­par­ti­et å sto­le på at moti­vet fak­tisk var det som foto­gra­fen indi­ker­te gjen­nom filnavnet.

Om ret­tig­he­ter sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Tor­vild Sve­en til Nett­avi­sen:

Vi har ikke vært i kon­takt med noen foto­graf. I pro­ses­sen har vi også prøvd å se på de ste­de­ne som har brukt den van­li­ge bilde­ut­ga­ven som lig­ger på nett, og der ser vi ikke noe om opp­hav eller ret­tig­he­ter til bil­det. Så hvem foto­gra­fen er, det vet vi ikke.”

Om de fryk­ter noe krav fra foto­gra­fen fort­set­ter kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Sveen:

Det føl­ger jo rett og slett av fil­de­ling, når det lig­ger ute til fri benyt­tel­se på fle­re bilde­ba­ser så er det jo slik at det kan bru­kes fritt, så jeg er ikke bekym­ret for det.”

Et poli­tisk par­ti som til og med sit­ter i regje­ring bør ikke bom­me så grun­dig og vise at de mang­ler ele­men­tæ­re kunn­ska­per om lov­giv­ning som ved­tas bl.a. av Seter­par­ti­ets poli­ti­ke­re. Og en kom­mu­ni­ka­sjons­sjef med så lite inn­sikt i ele­men­tær opp­havs­rett mang­ler nød­ven­di­ge kva­li­fi­ka­sjo­ner for en slik stilling.

Det er ele­men­tært at bil­der man fin­ner på net­tet ikke fritt kan benyt­tes til hva som helst, like lite som et bil­de fra en bok ikke kan benyt­tes fritt. Man må ha opp­havs­man­nens, i det­te til­fel­let foto­gra­fens, sam­tyk­ke. Opp­havs­man­nen kan gi slikt sam­tyk­ke, for eksem­pel ved å benyt­te en Crea­ti­ve Com­mons lisens. Når det ikke står at slikt sam­tyk­ke gis, da må man gå ut fra at bil­det ikke kan benyt­tes. Så mye bør enhver som arbei­der med medi­er og kom­mu­ni­ka­sjon vite.

En kom­mu­ni­ka­sjons­sjef må også vite at “fil­de­ling” ofte er gjort til­gjen­ge­lig uten opp­havs­man­nens samtykke.

På photobucket.com står det ikke noe om sam­tyk­ke til bruk av bil­de­ne. Neders på siden står © 2010 Photo­buck­et Cor­po­ra­tion. All rights reserved. Tar man seg bry­et med å lese vil­kå­re­ne for bruk av Phot­buck­et, så står det i pkt 6.3 og 6.4:

o   6.3 The Photo­buck­et Ser­vices con­tain Con­tent of Photo­buck­et (“Photo­buck­et Con­tent”). Photo­buck­et Con­tent is pro­tected by copy­right, trade­mark, patent, tra­de secret and other laws, and Photo­buck­et owns and retains all rights in the Photo­buck­et Con­tent and the Photo­buck­et Ser­vices. Photo­buck­et here­by grants you a limi­ted, revo­cable, non­sub­li­cen­sab­le licen­se to repro­du­ce and dis­play the Photo­buck­et Con­tent (exclu­ding any soft­ware code) sole­ly for your per­so­nal use in con­nec­tion with viewing the Site and using the Photo­buck­et Services.

o   6.4 The Photo­buck­et Ser­vices con­tain Con­tent of Users and other Photo­buck­et licen­sors. Except as pro­vi­ded wit­hin this Agreement, you may not copy, modi­fy, trans­late, pub­lish, broad­cast, trans­mit, dis­tri­bute, per­form, dis­play, or sell any Con­tent appea­ring on or through the Photo­buck­et Services.

Nå vet jeg ikke om det er på den­ne siden eller et annet sted SP har fun­net bil­det. Om jeg har for­stått det rett var det her foto­gra­fen gjor­de bil­det til­gjen­ge­lig. Det ute­luk­ker ikke at det kan ha duk­ket opp på and­re ste­der, som SP kan ha hen­tet bil­det fra — men da har det antag­lig blitt gjort til­gjen­ge­lig i strid med vilkårene.

SP har ikke gjort noe for å fin­ne ut hvem foto­gra­fen er. Det viser ikke sær­lig stor respekt for foto­gra­fen, for å si det vel­dig for­sik­tig. Etter ånds­verk­lo­ven § 3 har man plikt til å navn­gi opp­havs­man­nen. At man ikke viss­te hvem opp­havs­man­nen var er ingen unn­skyld­ning når man fak­tisk ikke har lov til å bru­ke bil­det. Og etter åvl § 39b må man ha sam­tyk­ke for å kun­ne end­re verket.

Mitt råd til foto­gra­fen er at han bør sen­de en reg­ning til SP.

Vi som nå gjen­gir de to ver­sjo­ner av bil­det i omta­le av den­ne saken vil kun­ne gjø­re det. Det­te føl­ger av åvl § 23a:

§ 23a. Offent­lig­gjort kunst­verk og offent­lig­gjort foto­gra­fisk verk kan gjen­gis i aviser, tids­skrif­ter og kring­kas­ting ved omta­le av dags­hen­ding. Det­te gjel­der like­vel ikke verk som er skapt med hen­blikk på gjen­gi­vel­se i aviser, tids­skrif­ter eller kring­kas­ting. Opp­havs­man­nen har krav på veder­lag med mind­re det gjel­der dags­hen­ding knyt­tet til det ver­ket som gjengis.

Her er dags­hen­din­gen knyt­tet til selve ver­ket, og da behø­ver vi hel­ler ikke beta­le vederlag.

VG har kom­met SP til unset­ning og har utlyst kon­kur­ran­se for å lage ny logo. Der er det man­ge krea­ti­ve forslag!

Print Friendly, PDF & Email