Anne B Ragdes dobbeltmoral — episode 2

I dag mor­ges la jeg ut en kom­men­tar om den dob­belt­mo­ral Anne B Rag­de viser i lør­da­gens sak i Dagens nærings­liv om pirat­ko­pie­ring av bøker. NRK Trøn­de­lag har fulgt opp, og Anne B Rag­de sva­rer. Jeg skrev ikke spe­si­elt pent om Anne B Rag­de, og i sitt svar viser hun på man­ge måter hvor­for. Hun sier bl.a:

– Nei, det­te er tatt helt ut av sin sam­men­heng, sier Anne B. Rag­de når hun blir kon­fron­tert med beskyld­nin­ger om dobbeltmoral.

– Jeg fikk vite det under inter­vju­et, av søn­nen min, at det­te var ulov­lig. Jeg er en per­son som kjø­per sykt mye cd’er, sik­kert to-tre i uka. Jeg kjen­ner ingen som kjø­per like mye musikk som meg.

Selv om det har vært mye opp­merk­som­het rundt ulov­lig ned­las­ting de sis­te åra, sier for­fat­te­ren at hun ikke skjøn­te at hun selv had­de nes­ten to tusen pirat­ko­pier­te låter.

– Jeg har vært imot ned­las­ting hele tiden.”

Jeg reg­ner med at Anne B Rag­de er såpass medie­vant at hun har sjek­ket sita­te­ne før inter­vju­et ble pub­li­sert. Jeg synes ikke det er spe­si­elt pent nå å leg­ge skyl­den på søn­nen. Hvor­dan hun kan si at hun ikke skjøn­te at det var ulov­lig, er vans­ke­lig å for­stå. Viss­te hun ikke at hun had­de den musik­ken? Eller mener hun vi skal tro at hun ikke før nå har skjønt at det er ulov­lig å las­te ned musikken?

Anne B Rag­de fort­set­ter: Con­ti­nue read­ing Anne B Rag­des dob­belt­mo­ral — epi­so­de 2

Anne B Ragdes dobbeltmoral

Dagens Nærings­liv (papir) har lør­dag 11. desem­ber en utmer­ket repor­ta­sje om ebø­ker og piratvirksomhet.

DN inter­vju­er den 19 år gam­le Chris­ti­an Bernt­sen, som med bil­de og under fullt navn skry­ter av sin ulov­li­ge virk­som­het. Had­de det vært noe tak i poli­ti­et vil­le de alle­re­de ha vært hjem­me hos ham og tatt beslag for å sik­re bevi­se­ne — men det er liten grunn til å tro at de har vært der.

Han synes å tro at han kan kom­me unna ved et ser­ver­ne er plas­sert i Litau­en. Det er selv­føl­ge­lig naivt tøv.

Han sier bl.a. det­te om hvor­for han dri­ver sin pirat­virk­som­het (selv om hoved­grun­nen synes å være at han øns­ker å bli en av de “sto­re gutta”):

Bøker er pri­set for høyt. En av grun­ne­ne til at pirat­ver­den er så stor, er at for­la­ge­ne tar syke pri­ser for noe som ikke len­ger er en fysisk bok engang.”

Han er ikke mer enn 19 år, og det er ikke uvan­lig at ung­dom­me­lig skrå­sik­ker­het er omvendt pro­por­sjo­nal med gra­den av innsikt.

Anne B Rag­de er også inter­vju­et. Vi kan bl.a. lese det­te: Con­ti­nue read­ing Anne B Rag­des dob­belt­mo­ral