Anne B Ragdes dobbeltmoral — episode 2

I dag mor­ges la jeg ut en kom­men­tar om den dob­belt­mo­ral Anne B Rag­de viser i lør­da­gens sak i Dagens nærings­liv om pirat­ko­pie­ring av bøker. NRK Trøn­de­lag har fulgt opp, og Anne B Rag­de sva­rer. Jeg skrev ikke spe­si­elt pent om Anne B Rag­de, og i sitt svar viser hun på man­ge måter hvor­for. Hun sier bl.a:

– Nei, det­te er tatt helt ut av sin sam­men­heng, sier Anne B. Rag­de når hun blir kon­fron­tert med beskyld­nin­ger om dobbeltmoral.

– Jeg fikk vite det under inter­vju­et, av søn­nen min, at det­te var ulov­lig. Jeg er en per­son som kjø­per sykt mye cd’er, sik­kert to-tre i uka. Jeg kjen­ner ingen som kjø­per like mye musikk som meg.

Selv om det har vært mye opp­merk­som­het rundt ulov­lig ned­las­ting de sis­te åra, sier for­fat­te­ren at hun ikke skjøn­te at hun selv had­de nes­ten to tusen pirat­ko­pier­te låter.

– Jeg har vært imot ned­las­ting hele tiden.”

Jeg reg­ner med at Anne B Rag­de er såpass medie­vant at hun har sjek­ket sita­te­ne før inter­vju­et ble pub­li­sert. Jeg synes ikke det er spe­si­elt pent nå å leg­ge skyl­den på søn­nen. Hvor­dan hun kan si at hun ikke skjøn­te at det var ulov­lig, er vans­ke­lig å for­stå. Viss­te hun ikke at hun had­de den musik­ken? Eller mener hun vi skal tro at hun ikke før nå har skjønt at det er ulov­lig å las­te ned musikken?

Anne B Rag­de fortsetter:

Den pirat­ko­pier­te musik­ken skal være las­ta inn på Rag­des ipod. For­fat­te­ren sier hun fikk musikk­spil­le­ren for fle­re år siden, og at den nå lig­ger i et skap på hytta.

– Den lil­le ipod-skiten som lig­ger der er ikke repre­sen­ta­tiv for mitt for­hold til musikk­bran­sjen og pro­duk­te­ne de lager. Jeg beta­ler vir­ke­lig for musik­ken min, slår Rag­de fast.”

Hvis jeg skul­le ha lig­gen­de noen pirat­ko­pier­te utga­ver av Anne B Rag­des bøker, er det da greit at jeg sier jeg ikke vil lese dem og at de ikke er repre­sen­ta­ti­ve for mitt for­hold til bok­bran­sjen? Jeg kjø­per gans­ke man­ge bøker, så da er det kan­skje greit for Anne B Rag­de at jeg ikke beta­ler for hen­nes bøker så len­ge jeg beta­ler for man­ge andre?

Slik vil Anne B Rag­de gjø­re opp for sine synder:

Hun vil imid­ler­tid ikke beta­le for san­ge­ne, men hun skal fin­ne fram mp3-spil­le­ren når hun kom­mer til hyt­ta i romjula.

– Da blir det slet­ta umiddelbart.”

Så de som har øde­lagt Anne B Rag­des natte­søvn ved å ha pirat­ko­pi­er av hen­nes bøker kan slet­te dem, og da får Anne B Rag­de natte­søv­nen til­ba­ke? Hvis man bare slet­ter dem er det kan­skje ikke så far­lig med den halve mil­lio­nen hun mener å ha tapt?

Jeg synes løs­nin­gen er gans­ke enkel: Kjøp de 1800 musikk­spo­re­ne. Det vil kos­te ca 15.000 kr. Det har Anne B Rag­de råd til. Jeg tror ikke Anne B Rag­de vil­le ha aksep­tert at and­re pira­ter slip­per unna med å si at de skal slet­te filene.

Så får vi håpe at hun rei­ser til hyt­ta uten piratvesker.

PS:

Den “skit­fine” iPo­den som hun i føl­ge det­te inter­vju­et med VG fra 2005 var helt avhen­gig av, har nå blitt “den lil­le iPod-skit­ten” i 2010. Hvor hun had­de fått den musik­ken fra som hun hør­te på da iPo­den var “skit­fin” står det ikke noe om.

Inter­nett gir til­gang til man­ge hjel­pe­re. En takk til Knut Joha­nes­sen, kjent som @voxpopulinor på Twit­ter, for å ha fun­net fram til det­te gam­le VG-intervjuet.

Jeg føy­er også til len­ke til Dabgla­dets opp­slag om hvor­dan musi­ke­re har rea­gert. “-Rag­de er en tyv”.

Print Friendly, PDF & Email