Anne B Ragdes dobbeltmoral

Dagens Nærings­liv (papir) har lør­dag 11. desem­ber en utmer­ket repor­ta­sje om ebø­ker og piratvirksomhet.

DN inter­vju­er den 19 år gam­le Chris­ti­an Bernt­sen, som med bil­de og under fullt navn skry­ter av sin ulov­li­ge virk­som­het. Had­de det vært noe tak i poli­ti­et vil­le de alle­re­de ha vært hjem­me hos ham og tatt beslag for å sik­re bevi­se­ne — men det er liten grunn til å tro at de har vært der.

Han synes å tro at han kan kom­me unna ved et ser­ver­ne er plas­sert i Litau­en. Det er selv­føl­ge­lig naivt tøv.

Han sier bl.a. det­te om hvor­for han dri­ver sin pirat­virk­som­het (selv om hoved­grun­nen synes å være at han øns­ker å bli en av de “sto­re gutta”):

Bøker er pri­set for høyt. En av grun­ne­ne til at pirat­ver­den er så stor, er at for­la­ge­ne tar syke pri­ser for noe som ikke len­ger er en fysisk bok engang.”

Han er ikke mer enn 19 år, og det er ikke uvan­lig at ung­dom­me­lig skrå­sik­ker­het er omvendt pro­por­sjo­nal med gra­den av innsikt.

Anne B Rag­de er også inter­vju­et. Vi kan bl.a. lese dette:

Det skrem­mer vet­tet av meg. Jeg vil ikke vite det. Jeg mis­te nattesøvnen. (…)

– Jeg har reg­net ut at jeg har tapt en halv mil­lion kro­ner på pirat­bø­ker, kan­skje mer. De som sel­ger mest bøker er de blir pirat­ko­piert oftest, sier hun.

I avsky for pirat­mar­ke­det sa for­fat­te­ren nei til at hen­nes nyes­te roman skul­le utgis som lyd­bok i Nor­ge, et popu­lært for­mat i pirat­nett­ver­ke­ne. Hun sa også nei til papir­ut­ga­ver på rus­sisk og kinesisk.

– Jeg tåler ikke  tan­ken på at noen stje­ler noe. Jeg ser nors­ke musi­ke­re som må leve av kon­ser­ter. For­fat­te­re kan ikke hol­de kon­ser­ter. Vi har ikke noe annet å leve av enn det fysis­ke pro­duk­tet. Hvs det blir borte slut­ter jeg å skrive.

Hun er uenig i at for­fat­te­re som har solgt bøker for mil­lio­ner, man tåle litt piratsvinn.

– Det er man­ge som tje­ner mye pen­ger uten at de begyn­ner å gi bort ting til folk på gaten, sier Ragde.”

Artik­ke­len avslut­tes med følgende:

For­fat­te­ren gjen­tar at hun avskyr pirat­virk­som­het, som hun mener er tyve­ri. Men kjø­per ikke Rag­de sine ves­ker i piratmarkedet?

–  Pirat­ko­pier­te ves­ker? Ja, det gjør jeg, sier Rag­de og begyn­ner å ram­se opp alle ekte vare­ne hun også eier, der­iblant bilen.

– Du har jo den gam­le pirat­ko­pier­te mp3-sam­lin­gen, sier Jo Rag­de [søn­nen].

– Vi kopier­te først 1500 san­ger fra ett sted og 300 fra et annet. Så fikk du en base med vel­dig mye rart, sier Jo Ragde.

– Ja. Det var mye rart på den iPo­den, sier moren.

– Det­te har du sam­vit­tig­het til?

– Vel­dig godt spørs­mål, sier Anne B. Ragde.

– Jeg føler bare at de ekte Pra­da-ves­ke­ne, de har en så kuns­tig høy pris.”

Man skul­le tro at en for­fat­ter hvis inn­tekt er helt avhen­gig av at hen­nes ret­tig­he­ter blir respek­tert, også respek­te­rer and­res ret­tig­he­ter. I alle fall at de ikke går så høyt på banen med sin dobbeltmoral.

Nå skal det sies at jeg ikke er spe­si­elt over­ras­ket over at nett­opp Anne B Rag­de gjør det­te. Hun har ald­ri vært blant mine favo­rit­ter. Førs­te gang jeg mer­ket meg nav­net Anne B Rag­de var da hun holdt noen mor­gen­kå­se­ri­er hvor hun blott­stil­te seg som en selv­rett­fer­dig ego­ist som var sær­de­les lite inter­es­sert i å ta hen­syn til and­re eller respek­te­re deres ret­tig­he­ter. Jeg tror det er enes­te gang jeg har hørt sli­ke kåse­ri­er hvor det som ble sit­ten­de igjen var inn­tryk­ket av kåsø­ren som en used­van­lig usym­pa­tisk per­son. You never get a second chan­ce to make a good first impression.

Men når Anne B Rag­de har blott­stilt sin dob­belt­mo­ral og dum­met seg ut på den måten hun gjør i Dagens Nærings­liv, da har hun bare en ting å gjø­re: Kjøp de 1.800 musikk­spo­re­ne som dere las­tet ned til iPo­den, slik at musi­ke­re og kom­po­nis­ter får sin rett­mes­si­ge royal­ty. Brenn pirat­ves­ke­ne. Og kom med en bekla­gel­se over­for alle de hvis ret­tig­he­ter Anne B Rag­de har krenket.

PS:

NRK Trøn­de­lag har fulgt opp den­ne saken, og har bl.a. spurt Anne B Rag­de (og meg). Jeg har skre­vet en kom­men­tar til det­te som et nytt inn­legg .

Print Friendly, PDF & Email