Anonyme verk og opphavsrett

I dag avslø­rer lit­te­ra­tur­vi­ter Jan­ne Rygg hvem som har gitt ut bøker om det nors­ke poli­tis­ke mil­jø­et under pseu­do­ny­met Ano­nym. I føl­ge hen­ne er for­tat­te­ren John Olav Ege­land, men John Olav Ege­land benek­ter at det er ham.

Kan­skje har Dag­bla­dets poli­tis­ke redak­tør Marie Simon­sen den mest treff­sik­re kom­men­ta­ren når hun på Twit­ter skri­ver: “Jeg tror Jan­ne Rygg er kjøpt og betalt av Kag­ge.” I alle fall har de uten tvil fått mye gra­tis PR gjen­nom dis­se opp­sla­ge­ne. Det er i alle fall inter­es­sant å mer­ke seg at man­ge omta­ler det­te som “Konge­pud­del-trio­lo­gi­en”, mens det fak­tisk er fire bøker. Til­fel­dig­vis(?) glem­mer man den fjer­de boken, “Trond­prin­sen”, som ikke er gitt ut av Kagge.

Jeg skal ikke spe­ku­le­re i hvem for­fat­te­ren er, men benyt­ter anled­nin­gen til å se på noen opp­havs­retts­li­ge spørs­mål når for­fat­te­ren er ano­nym eller opp­trer under pseu­do­nym. Con­ti­nue read­ing Ano­ny­me verk og opp­havs­rett