Av barn, fulle folk og de som tror ingen lytter

Av barn og ful­le folk får vi høre sann­he­ten, sies det. Barn har ikke lært å for­stil­le seg, mens ful­le folk har mis­tet hem­nin­ge­ne og glem­mer å for­stil­le seg. Vi kan leg­ge til de som tror at ingen lyt­ter, og som der­for tror det ikke er nød­ven­dig å for­stil­le seg. Vi hus­ker Sve­ri­ges tid­li­ge­re nærings­mi­nis­ter Bjørn Rosen­gren som sa at “Nor­ge er den sis­te sov­jet­stat”. Fra årets valg i Stor­bri­tan­nia hus­ker vi at Geor­ge Brown bak­tal­te 66 år gam­le Gil­li­an Duf­fy — da han trod­de mik­ro­fo­nen var slått av. Nå er det ikke mik­ro­fo­ner poli­ti­ke­re og and­re fryk­ter, de fryk­ter Wikileaks.

Vi får høre sann­he­ten, sies det. Men er en sann­het med bety­de­li­ge modi­fi­ka­sjo­ner. Vi får nok sånn noen­lun­de vite hva dis­se fol­ke­ne egent­lig mener. Men vi er i modus kon­junk­tiv. Utsag­net sier noe om avsen­de­ren, ikke nød­ven­dig­vis noe om ver­den ellers. En ambas­sa­dørs vur­de­rin­ger er ambas­sa­dø­rens vur­de­rin­ger, ikke nød­ven­dig­vis en kor­rekt beskri­vel­se av verden.

Vi får vel tro at fak­tis­ke opp­lys­nin­ger stort sett er kor­rek­te, som f.eks. opp­lys­nin­gen om at Oslos fyl­kes­mann Hans Røs­jor­de skal ha til­budt den ame­ri­kans­ke ambas­sa­dø­ren hjelp ved å ta «dis­kret kon­takt» med plan- og bygings­eta­ten. Det er sik­kert også rik­tig at vak­te­ne ved atom­re­ak­to­ren i Hal­den ikke er bevæp­net. Det er også mye annet inter­es­sant som har kom­met fram gjen­nom Wikile­aks. The Tele­graphs lis­te over “Wikile­aks’ 10 grea­test sto­rieser ikke opp­da­tert med det aller sis­te, men er en påmin­nel­se om at det er langt mer enn tab­lo­id slad­der som har blitt kjent på den­ne måten.

Men når de kom­mer med sine vur­de­rin­ger, da er det nett­opp vur­de­rin­ger. Og da er det ingen grunn til å tro at vur­de­rin­ger bli bed­re bare for­di de er fore­tatt av en usansk diplomant.

Jeg er vel­dig glad for at sik­ker­he­ten ved atom­re­ak­to­ren “ikke er etter ame­ri­kansk stan­dard”, for vi vet at det er bevæ­pen­de vak­ter over alt. Det­te opp­sum­me­rer på man­ge måter USAs hold­ning til ver­den: Den skal enten være etter “ame­ri­kansk stan­dard” (som betyr usansk stan­dard, for Ame­ri­ka er mye mer enn USA), eller så er det får dår­lig. Evne til å for­stå at man and­re ste­der ten­ker og inn­ret­ter seg på and­re måter enn i USA er ikke noen frem­tre­den­de usansk egenskap.

At repre­sen­tan­ter for en admi­ni­stra­sjon som del­te ver­den inn i “de som er med oss og fien­der”, som aksep­te­rer tor­tur i sin hel­li­ge saks tje­nes­te, som bevisst  bry­ter men­neske­ret­tig­he­te­ne, som har løy­et over­for hele ver­den og satt i gang kri­ger med de sam­me løg­ne­ne som påskudd, kri­ti­se­rer oss for ikke bare å log­re, det er det all grunn til å være for­nøyd med.

Selv­føl­ge­lig er det inter­es­sant å få et usmin­ket bil­de av hva de mener.  De kan nok ha et poeng når de sier at nord­menn er selv­gode mora­lis­ter med lav arbeids­mo­ral. Og Gro Har­lem Brundt­lands utsagn om at “det er typisk norsk å være god” må være noe av det dum­mes­te en norsk poli­tisk leder har sagt offent­lig. Men vi tren­ger vel ikke uten­lands­ke diplo­ma­ter for å se dette.

Av barn og ful­le folk får vi vite sann­he­ten om hva barn og ful­le folk mener. Fra Wik­li­le­aks kan vi få vite sann­he­ten om hva en del diplo­ma­ter og poli­ti­ke­re egent­lig mener. Men usan­ske ambas­sa­dø­rer og Wikile­aks brin­ger oss ikke nær­me­re et svar på spørs­må­let om hvil­ken vir­ke­lig­het som er den virkelige.

Print Friendly, PDF & Email