Sykkel er medisin!

At syk­ling (og annen fysisk akti­vi­tet) har posi­tiv helse­ef­fekt er vel­kjent. Men det kan også være behandling.

I for­ri­ge uke begyn­te et kne å krang­le. Det gjor­de litt vondt etter løping 4x4 inter­vall på trede­møl­le tors­dag kveld. Fre­dag var det hel­ler ikke bra, men ikke ver­re enn at jeg had­de tro på en ny tre­nings­økt lør­dag. Slik skul­le det ikke bli. Lør­dag var det blitt mye ver­re og jeg hal­tet rundt med vondt ben.

Det er greit å få under­søkt slikt raskt. Kan­skje kan det behand­les. Men det vik­tigs­te er egent­lig å få vite hva man kan gjø­re og hva man bør la være. Jeg øns­ker ikke å set­te meg ned og bli sit­ten­de til det blir bra. Men jeg vil selv­føl­ge­lig ikke gjø­re noe som gjør at det blir verre.

De rela­tivt får gan­ge­ne jeg har fått under­søkt uli­ke for­mer for belast­nings­ska­der har jeg gått til NIMI som i alle fall var Norsk Idretts­me­di­sinsk Insti­tutt. Nå er det kan­skje bare for­kor­tel­sen igjen av det nav­net, men kom­pe­tan­sen er der — hvil­ket selv­følg­leig er det vik­tigs­te. De er spe­sia­lis­ter på det­te, og har dess­uten kort vente­tid. Jeg ring­te man­dag og fikk time tirs­dag. Til gjen­gjeld kos­ter det en god del mer enn å gå til fast­le­gen, men jeg synes det er verdt prisen.

Jeg liker å få beskje­den om at det­te sann­syn­lig­vis vil kun­ne bli bra med tre­ning, i alle fall så len­ge tre­nin­gen ikke er for kre­ven­de på den ene eller and­re måten. I til­legg til et par and­re enk­le øvel­ser, så skul­le tre­nin­gen den­ne gang bestå av 20 min­uter på syk­kel hver dag. Det kan selv­føl­ge­lig godt være syk­ling på en ergo­me­ter­syk­kel, man behø­ver ikke gi seg i kast med vin­ter-Nor­ge på syk­kel. Og det skal være lett syk­ling. Styrke­tråkk er ikke noe jeg bør prø­ve meg på akku­rat nå.

Så “medi­si­nen” for å behand­le et krang­le­te kne er sykkel!

Print Friendly, PDF & Email