Bank of America blokkerer overføringer til Wikileaks

The Kan­sas City Star mel­der at Bank of Ame­rica har stan­set over­fø­rin­ger til Wikile­aks (som jeg har blitt opp­merk­som på via twit­ter-mel­ding fra Wikile­aks). Presse­mel­ding fra ban­ken er refe­rert slik:

“Bank of Ame­rica joins in the actions pre­vious­ly announ­ced by Mas­ter­Card, Pay­Pal, Visa Euro­pe and others and will not process transac­tions of any type that we have rea­son to belie­ve are inten­ded for WikiLe­aks,” the bank said in a statement.

This deci­sion is based upon our rea­so­nab­le belief that WikiLe­aks may be enga­ged in acti­vities that are, among other things, incon­sis­tent with our inter­nal poli­cies for proces­sing payments.””

De slut­ter seg der­med til Pay­Pal, Mas­ter­Card og Visa som har latt seg utnyt­te som red­skap for reak­sjo­næ­re kref­ter i USA.

Det har gått ryk­ter om at nes­te pak­ke med “cab­les” fra WikiLe­aks vil gjel­de finans­in­sti­tu­sjo­ner, og Bank of Ame­rica har vært nevnt som en insti­tu­sjon som har lite å gle­de seg til når det­te kom­mer. Om det­te har påvir­ket Bank of Ame­ri­cas beslut­ning, skal jeg ikke spe­ku­le­re i. Men det er fris­ten­de å si at man får håpe at Bank of Ame­rica får skik­ke­lig juling.

For egen del har jeg ikke noen form for kon­takt med Bank of Ame­rica, og der­med hel­ler ingen kon­takt å bry­te. Det er let­te­re å boi­kot­te en bank enn et glo­balt kort­sel­skap. Jeg håper man­ge som støt­ter fri­het flyt­ter sine pen­ger fra Bank of Ame­rica til and­re banker.

Hel­dig­vis her det fort­satt mulig å sen­de pen­ger til Wikile­aks. Her kan du lese hvor­dan du kan over­fø­re pen­ger til Wikile­aks.