Har ledelsen i Teller gått i dekning eller gått ned etter Wikileaks-skandalen?

Jeg for­søk­te å sen­de en e‑post til ledel­sen i Tel­ler hvor jeg ga uttrykk for hva jeg mener om at Tel­ler opp­trer som poli­tisk aktør og blok­ke­rer over­fø­rin­ger til en organ­sia­sjon USA ikke liker. Jeg bruk­te e‑postadressene som står på deres nett­si­der. Men alt kom i retur med mel­ding om at de ikke kun­ne leveres;

Mel­din­gen kom ikke frem til noen av eller alle mottakerne.

Emne: Tel­ler som poli­tisk aktør — Wikileaks

Sendt:      20.12.2010 07:35

Kan ikke nå føl­gen­de mottaker(e):

peter.wiren@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

dorthe.glenhøj@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

jesper.holme@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

jens.nes@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

kåre.regnarsson@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

haakon.fredriksen@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

Den siden det vises til i feil­mel­din­gen er bare en side ved UiO som gene­relt for­kla­rer hva som kan være grun­nen til en slik feil.

PS: Noen sier at det kan være et UiO-pro­blem og at de ikke har hatt pro­ble­mer med å sen­de på and­re måter. Jeg har for­søkt på nytt med adressene

pwire@teller.com
dglen@teller.com
jholm@teller.com
jnes@teller.com
kregn@teller.com
hfred@teller.com

De mel­din­ge­ne har i alle fall ikke kom­met i retur.

Print Friendly, PDF & Email