Teller har blitt politisk aktør mot ytringsfrihet — blokkerer Wikileaks

Vi har hørt om Visa, Mas­ter­Card, Pay­Pal og Bank of Ame­ri­cas kne­fall for USAs for­føl­gel­se av Wikile­aks. Nå skri­ver Dagens Nærings­liv at det norsk-dans­ke sel­ska­pet Tel­ler har meldt seg inn i skam­mens sel­skap og blok­ke­rer over­fø­rin­ger til Wikile­aks.

Tel­ler er et dat­ter­sel­skap av den dans­ke-nors­ke sel­ska­pet Nets, som ble dan­net gjen­nom en fusjon av Ban­ke­nes Beta­lings­sen­tral (BBS) og det dans­ke Penge­in­sti­tut­te­nes Beta­lis­sen­tral (PBS). Tel­ler hånd­te­rer kort­trans­ak­sjo­ner for Visa, Mas­ter­Card og Ame­ri­can Express.

Uan­sett hva man måt­te mene om Wikile­aks, så er det uhørt at et sel­skap som Tel­ler blok­ke­rer over­fø­rin­ger dit eller til and­re. Wikile­aks har ikke blitt dømt for noe, de har ikke en gang blitt til­talt for noe. Det sit­ter folk i USA og gra­ver i gam­le spion­lo­ver og annet for å fin­ne en krok de kan hen­ge Wikile­aks på, så langt uten hell. Det åpen­ba­re sva­ret fra Tel­ler bur­de ha vært at de ikke blok­ke­rer noe som helst før de even­tu­elt får en retts­av­gjø­rel­se som sier at de skal gjø­re det. Og for å blok­ke­re over­fø­rin­ger fra Nor­ge skal det være en norsk avgjø­rel­se. Hva de måt­te fin­ne på i USA er irre­le­vant.

Det åpen­ba­re sva­ret fra Tel­ler bør være at de ikke tar stil­ling til mot­ta­ker­nes virk­som­het så len­ge det ikke fore­lig­ger en retts­lig avgjø­rel­ser om at virk­som­he­ten skal blok­ke­res. Og det er vel typisk at sel­ska­pet ikke skri­ver noe om det­te på sine nett­si­der over aktu­elt.

Jeg skul­le gjer­ne vite hvil­ke and­re per­soner og orga­ni­sa­sjo­ner som Tel­ler på til­sva­ren­de måte over­fø­rer pen­ger til.

Jeg er dypt skuf­fet over Tel­ler og synes ledel­sen opp­trer prins­pp­løst og ynke­lig. Hvis dere vil si hva dere mener, så si det til ledel­sen. Her er de per­soner i ledel­sen som er nevnt på Tel­lers nett­si­der:

Peter Wirén
Chief Exe­cuti­ve Offi­cer
Tele­fon: + 47 22 92 84 50
Mobil: + 47 905 92 650
peter.wiren@teller.com

Dorthe Glen­høj
Vice Pre­si­dent Stra­te­gy
dorthe.glenhøj@teller.com

Jesper Hol­me
Vice Pre­si­dent Busi­ness Ana­ly­sis
Tele­fon: + 47 22 92 84 35
Mobil: + 47 90 85 21 96
jesper.holme@teller.com

Jens A. Nes
Vice Pre­si­dent Sales
Tele­fon: + 47 22 92 86 31
Mobil: + 47 900 99 901
jens.nes@teller.com

Jens A. Nes
Vice Pre­si­dent Sales
Tele­fon: + 47 22 92 86 31
Mobil: + 47 900 99 901
jens.nes@teller.com

Haa­kon Fred­rik­sen
Vice Pre­si­dent Risk Mana­ge­ment
Mobil: + 47 45 04 33 22
haakon.fredriksen@teller.com
Print Friendly, PDF & Email
 • Andreas

  Mail sendt.

 • Sus Scro­fa

  Noen momen­ter jeg håper du kan avkla­re.

  - Hvit­vas­kings­lo­ven ( http://www.lovdata.no/all/hl-20090306–011.html ) § 10 førs­te punkt­um, fast­slår at med mind­re man kan avkla­re en kunde­kon­troll, skal man ikke gjen­nom­føre en trans­ak­sjon. Jeg har gått ut fra at det er det­te er grun­nen til at gra­tis­pro­gram­vare­ut­vik­le­re har fått sper­ret kon­to­ene sine for uttak fra Pay­Pal (Pay­Pal har kon­se­sjon i et EØS-land) inn­til de kan doku­men­te­re at de er non­pro­fit-orga­ni­sa­sjo­ner med skatte­fri­tak. Det kan de typisk ikke, det er typisk hobby­inn­tekt uten regist­rert orga­ni­sa­sjon det er snakk om.

  - Det er typisk slik at lov­ver­ket påleg­ger finans­in­sti­tu­sjo­nen ansva­ret for å ikke bare over­hol­de regel­ver­ket, men også sik­re at man kan fast­slå at regel­ver­ket er over­holdt. Så også etter den­ne loven, jf. § 23. Betyr det­te at Tel­ler — gitt mel­din­gen fra VISA — ikke har lov til å gjen­nom­føre trans­ak­sjo­nen før de har posi­tivt for­vis­set seg om at Data­cell (som er det islands­ke data­sik­rings­sel­ska­pet som er blok­kert) er uten­for mis­tan­ke?

  Er det­te egent­lig noe ver­re enn da UK bruk­te de sam­me love­ne (kor­ri­ger meg hvis jeg tar feil) for å stop­pe samt­li­ge beta­lin­ger til Island?

 • Ano­ny­mous

  Jeg må ta det for­be­hold at jeg ikke har en vel­dig inn­gå­en­de kunn­skap om hvit­vas­kings­reg­le­ne. Men kunde­kon­troll gjel­der når man etab­le­rer kunde­for­hold til en bank eller annen insti­tu­sjon som omfat­tes av reg­le­ne, even­tu­elt ved trans­ak­sjon hvis det ikke er etab­lert et kunde­for­hold.

  Hvis jeg vil åpne kon­to i en bank skal de fore­ta kunde­kon­troll, og de skal nek­te å åpne kon­to hvis det­te ikke kan gjen­nom­fø­res. Det sam­me skal skje hvis jeg kom­mer med et stør­re beløp i kon­tan­ter som jeg øns­ker å over­fø­re. Det skal ikke være mulig å opp­ret­te ano­ny­me kon­ti eller kon­ti i fals­ke navn.

  Hvis man har mis­tan­ke om at en trans­ak­sjon er en hvit­vas­kings­trans­ak­sjon skal det rap­por­te­res. Nor­malt vil trans­ak­sjo­nen bli gjen­nom­ført etter at den er rap­por­tert, med mind­re Øko­krim sier at den skal stan­ses. (Øko­krim gjør stort sett ingen ting med sli­ke mel­din­ger, til finans­in­sti­tu­sjo­ne­nes sto­re frust­ra­sjon.)

  Ban­ker har ikke noen plikt etter dis­se reg­le­ne til å kon­trol­le­re den pen­ge­ne sen­des til. Hvis mitt kunde­for­hold til min bank er etab­lert og iden­ti­tets­kon­troll er fore­tatt, er det ikke ban­kens opp­ga­ve å sen­su­re­re hvem jeg beta­ler til.

  Hva som lig­ger bak at man ikke kan ta ut pen­ger fra Pay­Pal, kjen­ner jeg ikke til. Men anta­ge­lig har de ikke fore­tatt god nok kunde­kon­troll ved etab­le­ring av kunde­for­hol­det, og vil der­for ikke kun­ne beta­le ut før det­te er kon­trol­lert. Hvis pro­gram­vare­ut­vik­le­re har etab­lert kon­ti hos Pay­Pal hvor man har brukt et navn som ikke er fore­tak, ikke regist­rert orga­ni­sa­sjon og ikke per­son, vil de anta­ge­lig ha pro­ble­mer. Hvis de har kon­to i eget navn eller har et sel­skap (enkelt­manns­fore­tak) bør det ikke være noe pro­blem.

  Jeg har ikke sett at noen har påstått — i alle fall ikke begrun­net — at Wikile­aks dri­ver hvit­vas­king av pen­ger.

 • Pingback: Hva om norske aviser ble blokkert av Teller? « the textopia blog()

 • Sus Scro­fa

  > Jeg har ikke sett at noen har påstått — i alle fall ikke begrun­net — at Wikile­aks dri­ver hvit­vas­king av pen­ger.

  Nei, men fra ‘over the­re’ er det påstått at deres virk­som­het er like­stilt med ter­ro­ris­me, og ter­ror­fi­nan­sie­ring er omfat­tet av sam­me regel­verk.

  Jeg skul­le nes­ten tro at du er i en posi­sjon der du kan få kon­se­sjons­gi­ven­de myn­dig­het i tale?

 • Abon­ne­ment

  Nets Hol­ding AS, som eier Tel­ler, har dansk styre­for­mann og norsk nest­le­der. Den nors­ke neste­le­de­ren er admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Spare­bank1-grup­pen og heter Ter­je Vare­berg. Man kan sen­de ham en sms — han har mobil­num­mer 911 00 448

 • Erling Grøn­bæk

  Det er en under­lig omvendt opfat­tel­se af ver­den, der kom­mer til udtryk kære Olav Tor­vund. WikiLe­aks er ikke syn­onymt med ytrings­fri­hed. WikiLe­aks er en orga­ni­sa­tion som “stjæ­ler” for­tro­li­ge oplys­nin­ger og data, for her­ef­ter at offent­lig­gø­re dis­se, imod eje­re­ne af dis­se data’s øns­ke. Der er tale om tyve­ri efter­fulgt af hæle­ri i sam­ar­bej­de med vis­se dele af pres­sen. Du kan sik­kert oprem­se en mæng­de love og para­graf­fer, som Tel­ler ikke over­hol­der i den­ne for­bin­del­se, og som kom­mer WikiLe­aks til gode, men at dæk­ke sig bag dis­se, med Din juri­dis­ke ind­sigt og intel­li­gens !? Det­te er at undra­ge sig ansva­ret for at tage stil­ling imod ter­ro­ris­me. Og her, kjæ­re Olav, fin­der vi ynke­ligt nok man­ge­len på prin­cip. -og det er jeg skuf­fet over…
  Mvh. Erling Grøn­bæk, Ski­ve, Dan­mark

 • Ano­ny­mous

  Wikile­aks gjør ikke annet enn det alle redak­sjo­ner gjør. Det har ikke stjå­let noe. Men de mot­tar for­tro­li­ge og hem­me­li­ge doku­men­ter. Dis­se blir vur­dert redak­sjo­nelt. I “Cable­gate” har Wikile­aks sam­ar­bei­det med noen av ver­dens bes­te redak­sjo­ner, som New York Times, The Guar­di­an og Der Spie­gel for å vur­de­re inn­hol­det. De sit­ter visst­nok med ca 250.000 doku­men­ter, men det er ikke mer ca 1800 doku­men­ter som så langt er offent­lig­gjort. Man vur­de­rer vik­tig­het av at sake­ne blir kjent, fare for per­soner (navn blir ofte slet­tet) osv. Til tross for man­ge påstan­der, så har ingen kun­net påvi­se at noen har blitt drept eller ska­det eller på annen måte kom­met i fare som føl­ge av det som har vært offent­lig­gjort gjen­nom Wikile­aks. Men man­ge løg­ner og for­bry­tel­ser fra myn­dig­he­ter har blitt avslørt, se The Tele­graphs lis­te over “Wikile­aks’ 10 grea­test sto­ries” for en lis­te over noen av dis­se http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/8070253/Wikileaks-10-greatest-stories.html Mulig­he­te­ne til å avslø­re myn­dig­he­ters og and­res løg­ner har så abso­lutt med ytrings­fri­het å gjø­re.

  Hvor­for du trek­ker inn ter­ro­ris­me for­står jeg ikke. Å avslø­re løg­ner har ikke noe med ter­ro­ris­me å gjø­re.

  Men den aktu­el­le sak hand­ler ikke om hva man mener om det Wikile­aks gjør. Det er et spørs­mål om Visa skal opp­tre som poli­tisk aktør og blok­ke­re penge­over­fø­rin­ger til en orga­ni­sa­sjon som ver­ken er til­talt eller dømt for noen ulov­lig virk­som­het. Det skal Visa ikke gjø­re.

 • Hvor­dan dis­se doku­men­te­ne har hav­net i Wikile­aks hen­der er et vesent­lig spørs­mål. Kan man bevi­se at Wikile­aks har benyt­tet ulov­li­ge mid­ler eller meto­der for å til­eg­ne seg til­gang til doku­men­te­ne, så kan man selv­sagt for­føl­ge det­te. Uten dom er man dog uskyl­dig inn­til det mot­sat­te er bevist, og da luk­ter det surt når man ser at Wikile­aks orga­ni­sa­sjon, dis­tri­bu­sjons­ap­pa­rat og øko­no­mi angri­pes fra man­ge hold sam­ti­dig.

  …og å til­ta­le Olav med fra­sen “kjæ­re Olav” er bare som tatt ut av en lære­bok av Berit Ås fra 1979.

 • Så når under­sø­ken­de jour­na­lis­tikk blir for ube­ha­ge­lig, så like­stil­ler man det bare med ter­ro­ris­me, og fri­vil­li­ge dona­sjo­ner til sådan virk­som­het like­stil­les med ter­ror­fi­nan­sie­ring? Litt som å erklæ­re unn­taks­til­stand for­di vi har noen lover som det ikke pas­ser oss å over­hol­de akku­rat nå. Har noen av dere gitt pen­ger til Wikile­aks, og har dere fått FBI på døren enda?

  Kan­skje jeg skal sen­de et tips til VISA om at min arges­te kon­kur­rent muli­gens finan­sie­rer Wikile­aks/Al-Quai­da, for å få ordre­be­ta­lin­ge­ne deres til å stop­pe opp nå i jule­stria? Det later jo ikke til at bevis er det som er det aller vik­tigs­te å få frem i lyset…

 • Ano­ny­mous

  Til Erlings for­svar så få jeg si at jeg kjen­ner ham og at han er bror til min svi­ger­in­ne, Så jeg synes ikke en fami­liær form er hers­ker­tek­nikk i det­te til­fel­let.

 • Haha­ha, store­brort­enden­ser da! 🙂

 • Sus Scro­fa

  Alt­så, per­son­lig er jeg selv­sagt enig med deg. Og jeg synes noen kan tuk­te Tel­ler til å sva­re på hvor­vidt de vil klip­pe led­nin­gen til Dags­avi­sen, Jour­na­lis­ten og Poli­ti­ken (som alle spei­ler Wikile­aks).