Skremmende kundebehandling fra Visa og Teller (Wikileaks)

Føl­je­ton­gen om Visa og Tel­lers blok­ke­ring av Wikile­aks og deres islands­ke sam­ar­beids­part­ner Data­cell, fort­set­ter. I et blogg­inn­legg i går og i Dagens Nærings­liv anty­det jeg at ute­steng­nin­gen av Wikile­aks kan­skje var lov­stri­dig. (En kort­ver­sjon av DN saken fin­nes på dagensit.no, men det står mer i papirutgaven.)

I dag er Tel­ler og Visa ute og ror — noe som sik­kert kan være vans­ke­lig nok når man har islen­din­ger på den and­re siden.

Tel­ler skrev, i føl­ge DN og infor­ma­sjon på Data­cells nett­si­der, at de var blitt pålagt fra Visa Euro­pa å sten­ge for å beskyt­te Visas vare­mer­ke. Men det benek­ter Visa Euro­pa over­for DN. Så kan man lure på hvem av dem man skal tro på.

En blok­ke­ring av kun­der, eller mid­ler­ti­dig sus­pen­sjon som de kal­ler det, er helt nor­mal pro­se­dy­re når de skal under­sø­kes om et bru­ker­sted opp­trer i hen­hold til Visas regel­verk, skri­ver infor­ma­sjons­sjef i Tel­ler, Anders Big­seth, til DN. Jeg vet san­ne­lig ikke om det er verst om han snak­ker sant eller om han lyver.

Hvis Data­cell kan­skje har brutt Visas vil­kår, så er det skrem­men­de hva som er nor­mal kunde­be­hand­ling om man skal tro Anders Big­seth. Da er det san­ne­lig risi­ka­belt å være et av Visas bru­ker­ste­der. Hvis å kut­te beat­lings­strøm­men to uker før jul er pro­se­dy­ren man føl­ger ovefor en nett­bu­tikk som kan­skje har gjort noen feil, da er Visa sær­de­les og helt unø­dig bru­ta­le over­for sine kun­der. Det som Data­cell har gjort, og som kan­skje er et brudd på Visas reg­ler, er at de har tatt imot dona­sjo­ner som de har betalt vide­re til Wikileaks.

Det er ikke noe svin­del eller noe som set­ter sys­te­met i fare, og det har ikke vært noen hem­me­lig­het at man har kun­net done­re til Wikile­aks via Data­cell. Det har alt­så ikke vært noen akutt fare som skul­le avver­ges. Visa og Tel­ler har hel­ler ikke sagt at Data­cell har brutt deres reg­ler, men at de skal under­sø­ke om de har gjort det. Ube­kref­tet mis­tan­ke, og vi stru­per penge­strøm­men! Slik skal ikke et beta­lings­sel­skap opptre.

Hvis vi nå skal tro på Visa og Tel­lers for­kla­ring, så var alt­så den­ne mis­tan­ken om de kan­skje had­de brutt bru­ker­vil­kå­re­ne noe som før­te til at Tel­ler kl. 22.20 vars­let om at de vil­le bli ute­stengt fra mid­natt. Visa og Tel­ler kan ikke over­før DN si hva slags brudd på reg­le­ne de skal ha gjort seg skyl­dig i, men viser til at de har over 1000 sider bru­ker­be­stem­mel­ser (jeg tvi­ler på at bru­ker­ste­det får disse).

Nå sit­ter de tyde­lig­vis å leter om Data­cell kan ha brutt en av dis­se bestem­mel­se­ne, omtrent som noen i Wash­ing­ton gra­ver i lov­giv­nin­gen for å se om Wikile­aks har gjort seg skyl­dig i noe ulov­lig. Sam­men­lig­nin­gen er selv­føl­ge­lig helt til­fel­dig, og skyl­des bare at det er to for­hold som fal­ler sam­men i tid — jeg vil ikke anty­de noen som helst sam­men­heng mel­lom behan­lin­gen av Wikile­aks i USA og nor­mal kunde­be­hand­ling hos Visa.

Visa kan alt­så ikke si hva slags regel­brudd Data­cell kan ha gjort seg skyl­dig i. Men de går igjen­nom regel­ve­ket for å se om det kan være noe. Mens det­te skjer sten­ger man kun­den ute fra sys­te­met. Alt er i føl­ge Visa og Tel­ler nor­mal pro­se­dy­re. Som sagt, det er åpen­bart risi­ka­belt å være bru­ker­sted i Visa-systemet.

Visa viser også en røren­de omsorg for sine kun­der ved at de nå skal bru­ke bety­de­li­ge res­sur­ser på å vur­de­re om Data­cell opp­trer i sam­svar med islandsk lov. Jeg trod­de at et beta­lings­sel­skap over­lot til sine kun­der å fin­ne ut av det­te selv. Kan­skje had­de det vært bed­re om Visa redu­ser­te sine geby­rer frem­for å gjø­re sli­ke under­sø­kel­ser til en del av nor­mal kunde­be­hang­lings­pro­se­dy­re. Bare litt kin­kig at de ikke gjor­de det­te før avta­len ble inn­gått, og at de blok­ke­rer beta­lin­ger til Data­cell mens vur­de­rin­gen pågår. Men ingen skal si at de ikke tar sine kun­der på alvor!

En nor­mal kunde­be­hand­ling, som alt­så Visa og Tel­ler sier at det­te er hos dem, bur­de være at man sen­der et var­sel, kri­tis­ke spørs­mål og kan­skje kom­mer på et besøk. Men at et team på tre per­soner flyr fra Dan­mark og Nor­ge til Island for et enkelt bru­ker­sted er kan­skje å over­dri­ve noe. Bru­ker­ste­det blir fore­lagt ankla­ge­ne, de gis rime­lig tid til å sva­re og even­tu­elt til å ret­te opp feil. Først hvis alvor­li­ge brudd på vil­kå­re­ne ikke ret­tes opp bør sten­ging være aktu­elt. Og det kan uan­sett ikke være så pres­se­ren­de at det ikke kan gjø­res innen­for nor­mal arbeidstid.

Jeg tror selv­føl­ge­lig ikke på noe av det Visa og Tel­ler sier. Ingen seriø­se aktø­rer, som jeg antar at Visa og Tel­ler under nor­ma­le omsten­dig­he­ter er, behand­ler en kun­de på den­ne måten. Jeg tror ingen ting på at det­te er “nor­mal prosedyre”.

Hvis Visa had­de vært opp­tatt av å beskyt­te seg og sitt vare­mer­ke, så had­de de inn­le­det en dia­log med sin kun­de for even­tu­elt å ryd­de opp. De had­de gjort det på en måte som ikke før­te til mye offent­lig­het, og de had­de vært opp­tatt av at ver­ken Visa/Teller eller kun­den skul­le bli ska­de­li­den­de i den­ne prosessen.

Slik det­te har vært gjen­nom­ført kan det bare ha hatt én hen­sikt: Man har øns­ket å ska­de Wikile­aks, og har der­for angre­pet dens støtte­spil­ler. Visa og Tel­ler får nok ikke styr­ket sitt renom­mé gjen­nom dette.

Det er den førs­te ver­jo­nen er nok den mest tro­ver­di­ge: Tel­ler hand­let etter ord­re fra Visa Euro­pa, som hand­ler etter ord­re fra noen som har blitt vis­ket noen ord i øret fra USAn­ske myn­dig­he­ter. Men det vil de ikke innrømme.

Vel­ger vi å tro på Visa og Tel­ler koker det ned til det­te: Visa og Tel­ler har en dif­fus mis­tan­ke om at en kun­de kan­skje ikke opp­trer helt etter reg­le­ne. De kan ikke si hva de har gjort seg skyl­dig i eller hvil­ke reg­ler som even­tu­elt er brutt. Men mens de under­sø­ker nær­me­re blok­ke­rer de kun­dens inn­tek­ter. Det­te er nor­mal pro­se­dy­re, fort­satt i føl­ge Visa og Teller.

Det er vir­ke­lig skrem­men­de kundebehandling!

Print Friendly, PDF & Email