Anne B Ragdes dobbeltmoral

Dagens Nærings­liv (papir) har lør­dag 11. desem­ber en utmer­ket repor­ta­sje om ebø­ker og piratvirksomhet.

DN inter­vju­er den 19 år gam­le Chris­ti­an Bernt­sen, som med bil­de og under fullt navn skry­ter av sin ulov­li­ge virk­som­het. Had­de det vært noe tak i poli­ti­et vil­le de alle­re­de ha vært hjem­me hos ham og tatt beslag for å sik­re bevi­se­ne — men det er liten grunn til å tro at de har vært der.

Han synes å tro at han kan kom­me unna ved et ser­ver­ne er plas­sert i Litau­en. Det er selv­føl­ge­lig naivt tøv.

Han sier bl.a. det­te om hvor­for han dri­ver sin pirat­virk­som­het (selv om hoved­grun­nen synes å være at han øns­ker å bli en av de “sto­re gutta”):

Bøker er pri­set for høyt. En av grun­ne­ne til at pirat­ver­den er så stor, er at for­la­ge­ne tar syke pri­ser for noe som ikke len­ger er en fysisk bok engang.”

Han er ikke mer enn 19 år, og det er ikke uvan­lig at ung­dom­me­lig skrå­sik­ker­het er omvendt pro­por­sjo­nal med gra­den av innsikt.

Anne B Rag­de er også inter­vju­et. Vi kan bl.a. lese det­te: Con­ti­nue read­ing Anne B Rag­des dob­belt­mo­ral

Seterpartiet og opphavsretten

Seter­par­ti­et har vir­ke­lig klart å dum­me seg ut på man­ge måter i det sis­te. Sist da de skul­le for­bed­re sin ima­ge med ny og mer tids­rik­tig logo. Det kan­skje enda ver­re for det nors­ke agrar­par­ti­et å avslø­re mang­len­de plante­kunn­skap enn mang­len­de inn­sikt i opp­havs­rett. Men det er opp­havs­ret­ten jeg skal kom­men­te­re her.

Etter først å ha hev­det at logo­en var laget av SPs pro­duk­sjons­le­der Rag­ne Bor­ge Lys­aker, måt­te par­ti­et inn­røm­me at de had­de fun­net bil­det på net­tet. Det lig­ger på Photobucket.com. Vi kan mer­ke oss at bil­det har fil­nav­net leafclover.jpg. Foto­gra­fen impo­ne­rer hel­ler ikke med sine plante­kunn­ska­per, og det var vel dumt av Seter­par­ti­et å sto­le på at moti­vet fak­tisk var det som foto­gra­fen indi­ker­te gjen­nom filnavnet.

Om ret­tig­he­ter sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Tor­vild Sve­en til Nett­avi­sen:

Vi har ikke vært i kon­takt med noen foto­graf. I pro­ses­sen har vi også prøvd å se på de ste­de­ne som har brukt den van­li­ge bilde­ut­ga­ven som lig­ger på nett, og der ser vi ikke noe om opp­hav eller ret­tig­he­ter til bil­det. Så hvem foto­gra­fen er, det vet vi ikke.” Con­ti­nue read­ing Seter­par­ti­et og opp­havs­ret­ten

Fredsprisen, ytrings- og informasjonsfrihet, Wikileaks

I dag deles i prin­sip­pet Nobels freds­pris ut til Liu Xia­o­bo. Liu Xia­o­bo sit­ter fengs­let i Kina. Han får ikke være til ste­de for å mot­ta pri­sen og ingen and­re kom­mer til å ta den imot på hans veg­ne. Der­for deles pri­sen bare i prin­sip­pet ut.

I ves­ten synes vi det er for­fer­de­lig at han som bare vil ha ytrings­fri­het og demo­kra­ti sper­res inne på den­ne måten. I Kina betrak­tes han som kri­mi­nell. Mens utde­lin­gen skjer sit­ter grunn­leg­gere­ne av Wikile­aks, Juli­an Assan­ge, fengs­let i Eng­land. Han er fengs­let for påståt­te sek­su­el­le over­grep. Men USA vil også ha ham utle­vert, og det er ikke på grunn av de påståt­te overgrepene.

USA har ambi­sjo­ner om å ta ledel­sen i kam­pen for infor­ma­sjons­fri­het og et fritt internett.USAs uten­riks­mi­nis­ter, Hilla­ry Clin­ton sa bl.a. det­te i en tale i Wash­ing­ton: Con­ti­nue read­ing Freds­pri­sen, ytrings- og infor­ma­sjons­fri­het, Wikile­aks

Er DDoS-angrep på PayPal, Mastercard, Visa m.fl. ulovlig?

Inger Marie Sun­de, nå første­ama­nu­en­sis ved Politi­høy­sko­len, er ikke i tvil om at de som del­tar i aksjo­ne­ne mot Mas­ter­card, Pay­Pal og and­re insti­tu­sjo­ner som har stuk­ket kjep­per i hju­le­ne for Wikile­aks bry­ter norsk lov. “Det­te kom­mer under lov­giv­nin­gen om skade­verk”, sier hun til ITavi­sen.

Jeg får her leg­ge til at jeg ble kon­tak­tet av ITavi­sen om det­te spørs­må­let, og send­te dem vide­re til Inger Marie Sun­de for­di data­kri­mi­na­li­tet og straffe­rett ikke er noe jeg arbei­der sær­lig mye med. Når jeg ikke vil­le utta­le meg til avi­sen er det kan­skje litt ufint i etter­tid å kom­men­te­re på den­ne måten. Men det får våge seg. Con­ti­nue read­ing Er DDoS-angrep på Pay­Pal, Mas­ter­card, Visa m.fl. ulov­lig?

Julemusikk

Det er ikke nes­te som­mer, men i julen vi syn­ger gam­le san­ger om igjen. Jul er tra­di­sjon. Jeg hen­ter fram gam­mel jule­pynt og gam­le jule­pla­ter. Men en tra­di­sjon skal hele tiden for­nyes, så det blir noen nye jule­pla­ter (og litt ny jule­pynt) hvert år.

Den tra­di­sjo­nel­le jule­mu­sik­ken er enkel og er spilt inn man­ge gan­ger. Der­for er den så vans­ke­lig. Den fin­nes i et utall av inn­spil­lin­ger. Det er et stort mar­ked og man­ge vil ha sin bit av det­te. Plate­kom­pa­ni­et had­de 383 jule­pla­ter på sine nett­si­der sist jeg sjek­ket. Det er ikke lett å lage en ny og inter­es­sant inn­spil­ling av “Gla­de Jul” eller “Litt­le Drum­mer Boy”. Enten må man gjø­re det bed­re enn det er gjort før, eller man må fin­ne på nytt. Men det mes­te blir “me too” inn­spil­lin­ger.  Jeg er ærlig talt ikke så vel­dig inter­es­sert i å høre Chris­ter Sjö­gren eller Kurt Nil­sen syn­ge dis­se san­ge­ne (jada, de er beg­ge ute med jule­pla­te i år). Noen nye san­ger blir jule­klas­si­ke­re, men de fles­te blir fort glemt. Det er de gam­le san­ge­ne som syn­ges om igjen.

Den som spil­ler inn “O hel­ga natt” må fin­ne seg i å bli målt mot Jus­si Björ­ling og det er ikke man­ge som tåler den sam­men­lig­nin­gen. Det er vans­ke­lig å “for­bed­re” den­ne musik­ken, enten man for­sø­ker seg med bass og trom­mer i en rock­ete ver­sjon, eller man har stort orkes­ter og en flott oper­san­ger. De fles­te fei­ler. Pop­s­an­ge­re fal­ler nes­ten uten unn­tak rett gjen­nom når de for­sø­ker seg på det tra­di­sjo­nel­le reper­toa­ret. Men man kan selv­føl­ge­lig gjø­re det på en helt annen måte, som The Source, som har spilt den inn for solo tuba. Man kan like en så spe­si­ell ver­sjon eller la det være. Men den blir i alle fall ikke målt mot Jus­si Björ­ling. Con­ti­nue read­ing Jule­mu­sikk