Klagesang fra en myk sofa — Jan Arild Snoen hører opera

Jan Arild Sno­en har vært på ope­ra, og skri­ver i Miner­va at ope­ra er best i stua. Han står selv­sagt fritt til å mene hva han vil. At han ikke blir fasci­nert av ope­ra er en ærlig sak. Men smak og behag både kan og bør dis­ku­te­res, selv om alle suve­rent kan avgjø­re hva de selv liker og ikke liker.

Sno­en berøm­mer ope­ra­ens teks­tings­sys­tem, selv om det kon­fron­te­rer ham med det han ikke liker: Teks­ten. Han mis­li­ker tyde­lig­vis også at den gjen­tas. Man får inn­trykk av at Jan Arild Sno­en har gått til ope­ra­en for å opp­le­ve tekst­tea­ter med musikk til, ispedd noen flot­te arier. Da må det gå galt.

Con­ti­nue read­ing Klage­sang fra en myk sofa — Jan Arild Sno­en hører ope­ra

Politikere, menneskerettigheter og grunnlovsvern

Fre­dag avsa Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­dom­sto­len (EMD) en dom som sier at det er i strid med men­neske­ret­tig­he­te­ne å retur­ne­re asyl­sø­ke­re til Hel­las på grunn av den behand­ling de der blir utsatt for. Jeg har fore­lø­pig ikke lest dom­men, men det er ikke avgjø­ren­de for det jeg her skal ta opp.  I NRK Søn­dags­avi­sen i dag, 23. janu­ar, inter­vju­et man FrPs Per Wil­ly Amund­sen om den­ne saken.  Det­te var hva Per Wil­ly Amund­sen sa om Nor­ges for­hold til Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen og inter­na­sjo­na­le forpliktelser:

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­ke­re, men­neske­ret­tig­he­ter og grunn­lovs­vern

Blind klage på eksamenssensur?

Leder av Stu­dent­par­la­men­tet ved UiO, Aksel Braa­nen Ster­ri, vil ha blind saks­be­hand­ling ved kla­ge på eksa­mens­sen­sur, og mener at dagens ord­ning tru­er retts­sik­ker­he­ten. Det er Aften­pos­ten som har saken, men bare på papir. NRK Øst­lands­sen­din­gen refe­re­rer den på nett.

I dag får kla­ge­sen­so­rer vite resul­ta­tet fra ordi­nær sen­sur, og stu­den­ten kan begrun­ne sin kla­ge. Man får også vite nav­net på for­ri­ge sensor.

Her er jeg helt enig med Aksel Braa­nen Ster­ri. Dagens klage­ord­ning er strengt tatt ikke klage­ord­ning, men ny sensur.

Con­ti­nue read­ing Blind kla­ge på eksa­mens­sen­sur?

Halvdan Sivertsen, Høyre og “(Kj)ærlighetsvisa” — litt opphavsrett

Høy­res ord­fø­rer­kan­di­dat i Tromsø, Jens Johan Hjort, har laget sang basert på Halv­dan Sivert­sens “Kjær­lig­hets­visa”, og har kalt sin sang “Ærlig­hets­visa”. VG-nett har gjen­gitt teks­ten. Halv­dan Sivert­sen liker ikke Hjorts ver­sjon, og mener at de kren­ker hans ret­tig­he­ter som opp­havs­mann. Jens Johan Hjort mener at det er en lov­lig parodi.

Spørs­må­let jeg skal se på er om det er en kren­kel­se, eller om det er lov­lig å bru­ke en tekst slik Jens Johan Hjort gjør.

Som opp­havs­mann har Halv­dan Sivert­sen etter åvl § 2 ene­rett til å frem­stil­le eksemp­lar av ver­ket og å gjø­re det til­gjen­ge­lig for all­men­he­ten i opp­rin­ne­lig eller end­ret skik­kel­se. Det går en gren­se mot å ska­pe et nytt og selv­sten­dig verk basert på et eksis­te­ren­de verk. Det kan man fritt gjø­re etter åvl § 4, annet ledd. Man kan bli inspi­rert, hen­te ide­er, kunn­skap og mye annet fra and­re verk uten at det vil være en opp­havs­retts­kren­kel­se. Mel­lom dis­se er bear­bei­del­ser, hvor bear­bei­de­ren til­fø­rer egen ska­pen­de inn­sats, men hvor det fort­satt er sam­me ver­ket. Typis­ke eksemp­ler er over­set­tel­ser, film­a­ti­se­rin­ger av roma­ner, arran­ge­ment av musikk, m.m.

Con­ti­nue read­ing Halv­dan Sivert­sen, Høy­re og “(Kj)ærlighetsvisa” — litt opp­havs­rett

Oslo og Universitetet i Oslo — på 75-årsdagen for åpningen av Blindern campus

I dag, 18. janu­ar 2011, er det 75 år siden Blin­dern-anleg­get offi­si­elt ble åpnet av kong Haa­kon VII. Man kan lese litt mer om det­te på Mor­ten Dæh­lens blogg. Han skri­ve rom det­te og trek­ker lin­jer fram til det nye prakt­byg­get som vil åpnes offi­si­elt på UiOs 200-års­dag, 2. sep­tem­ber 2011, det nye infor­ma­tikk­byg­get. Som insti­tutt­le­der ved Insti­tutt for infor­ma­tikk er det ikke akku­rat over­ras­ken­de at Mor­ten Dæh­len trek­ker lin­jen mel­lom dis­se to begivenheter.

Con­ti­nue read­ing Oslo og Uni­ver­si­te­tet i Oslo — på 75-års­da­gen for åpnin­gen av Blin­dern cam­pus

Når døde Karl XII? Eller moro med kalendere.

Den svens­ke kri­ger­kon­gen Karl XII døde i Nor­ge i 1718. Men på hvil­ken dato? Da han døde had­de man i Nor­ge tatt i bruk Den gre­go­ri­ans­ke kalen­der, og dato­en i var Nor­ge den 11. desem­ber. I Sve­ri­ge var Den juli­ans­ke kalen­der fort­satt i bruk, og etter den kalen­de­ren var det den 30. novem­ber. Når en svensk kon­ge dør i Nor­ge, skal man da reg­ne døds­da­gen etter svensk eller norsk kalender?

Con­ti­nue read­ing Når døde Karl XII? Eller moro med kalen­de­re.

Lytte til “klassisk” musikk 2 — opera del 1.

Ope­ra blir sta­dig mer popu­lært. Vårt nye, flot­te opera­bygg i Oslo har bidratt til en sterkt øken­de inter­es­se i Nor­ge, men vi er her i en inter­na­sjo­nal trend. I den­ne førs­te delen om ope­ra tar jeg for meg over­sik­ter over opera­his­to­ri­en. Jeg skal kom­me til­ba­ke til enkel­te kom­po­nis­ter og enkeltoperaer.

Det er man­ge for­dom­mer mot ope­ra, og jeg har hatt man­ge av dem: Hylen­de damer med hjelm på hodet som får glass til å knu­ses, usann­syn­lig fjol­le­te his­to­ri­er, osv. Mitt stan­dard­spørs­mål til folk som mål­bæ­rer sli­ke for­dom­mer mot ope­ra er om de har sett en ope­ra — og da mener jeg om de har sett en ope­ra live. De fles­te har ikke det, og mitt svar er da at de ikke har noe grunn­lag for å mene noe om det­te, akku­rat som jeg selv ikke had­de noe grunn­lag for mine menin­ger da jeg var bærer av sli­ke fordommer.

Con­ti­nue read­ing Lyt­te til “klas­sisk” musikk 2 — ope­ra del 1.

Stortingspensjonene, Talleraas, Stangeland og de andre

I dag falt dom­men i saken om stor­tings­pen­sjo­ne­ne. Anders Tal­le­raas ble dømt til seks måne­der og Mag­nus Stange­land til 60 dagers feng­sel for grovt uakt­somt bedra­ge­ri. For de som vil lese hele dom­men, så fin­nes den her.

Først en ansvars­fra­skri­vel­se: Jeg arbei­der ikke med trygde­rett, skatte­rett eller straffe­rett. Så i den­ne saken er jeg en syn­ser, om enn kan­skje en litt kva­li­fi­sert syn­ser. Jeg er ikke ekspert.

Jeg har fulgt den­ne saken siden Riks­re­vi­sjo­nens rap­port ble kjent. Og jeg har len­ge før det ment at poli­ti­ker­ne bl.a. har gitt seg selv alt for gode pen­sjons­ord­nin­ger. Spørs­må­let er ikke om den er for god eller dår­lig iso­lert sett, men om at de lager en ord­ning for seg selv som er bed­re enn det de mener er godt nok for and­re. Det låter litt hult når Per Kris­ti­an Foss, Siv Jen­sen og Mar­tin Kol­berg viser til at det nå er end­ret, for det måt­te en skan­da­le til før end­rin­gen kom. SV har tid­li­ge­re fore­slått end­rin­ger, men har blitt ned­stemt av de som nå viser til at det er ryd­det opp. Det poli­ti­ker­ne bestem­mer at må være godt nok for and­re, det må også være godt nok for dem. Det gjel­der pen­sjon, skatt, kost- og diett­godt­gjø­rel­se, osv. Stor­tings­re­pre­sen­tan­ter har i alle fall hatt kost- og diett­godt­gjø­rel­se på rei­ser som er 50% over det and­re i sta­ten får, og så vidt jeg vet har de det fort­satt. Det er selv­føl­ge­lig ingen rime­lig grunn til at de skal spi­se og bo bed­re enn stats­an­sat­te på tjenestereise.

Con­ti­nue read­ing Stor­tings­pen­sjo­ne­ne, Tal­le­raas, Stange­land og de and­re

Man må noen ganger tåle det man ikke aksepterer, eller gå ut av kjøkkenet.

If you can’t stand the heat, get out of the kitch­en”, sa Har­ry Tru­man. Ikke alle er eni­ge, og insis­te­rer på det ikke skal være varmt på et kjøk­ken. I det sis­te har den­ne dis­ku­sjo­nen duk­ket opp i for­bin­del­se med blog­ging, etter at rosa­b­log­ger nr  1, Voe, skrev at hun la ned sin blogg. Hun var blant annet lei av alle de neg­a­ti­ve tilbakemeldingene.

Man bør tåle neg­a­ti­ve kom­men­ta­rer når man for­tel­ler om livet sitt gjen­nom en blogg på den måten «Voe» har gjort, sier Hei­di Nord­by Lun­de, kjent som “Vampus”, til nrk.no. “Du skal ikke tåle ste­ken, selv om du er med på leken”, skrev Liv Skot­heim i Aften­pos­ten.

Man snak­ker for­bi hver­and­re og fyrer løs på hver­and­re fra hver sin skyt­ter­grav. Vi ser det sam­me hver gang noen adva­rer mot i seg selv grei opp­tre­den som kan føre til uøns­ke­de reak­sjo­ner og kon­se­kven­ser. Leder av vold- og sede­lig­hets­sek­sjo­nen i Oslo-poli­ti­et, Hanne Kris­tin Rohde, får kjeft når hun adva­rer mot vold­tekts­fare. Tor­bjørn Søls­nes skrev det­te:

Con­ti­nue read­ing Man må noen gan­ger tåle det man ikke aksep­te­rer, eller gå ut av kjøk­ke­net.

Bing & Co er nå en del av Bing Hodneland

Fra 1. janu­ar 2011 opp­hør­te vårt sel­skap Bing & Co. Sel­ska­pet er med virk­ning fra den­ne dato fusjo­nert med advo­kat­fir­ma Hodne­land til Bing Hodne­land. Jon Bing og jeg vil fort­satt ha vår hoved­virk­som­het ved Sen­ter for retts­in­for­ma­tikk, men eks­ter­ne opp­drag bli kana­li­sert gjen­nom Bing Hodne­land.

Man kan lese mer om sam­men­slå­in­gen på nett­si­de­ne til Bing Hodne­land.