Et litt lettere nytt år

Jeg går inn i 2011 8–10 kg let­te­re og i langt bed­re form enn jeg gikk inn i 2010 og har i løpet av året gått ned to buk­se­stør­rel­ser. Det er en god følel­se, selv om jeg fort­satt har mye å gå på. Blir resul­ta­tet for 2011 omtrent som for 2010, vil jeg være sånn noen­lun­de der jeg bør være.

Ved inn­gan­gen til 2011 får vi også ser­vert den rene gave­pak­ken fra The Guar­di­an, som bl.a. sier at man bør tre­ne, men ikke for mye. Mode­rat over­vekt er bra (men jeg må nok et styk­ke len­ger ned før jeg hav­ner i kate­go­ri­en “mode­rat”). Og noe av det bes­te man kan gjø­re for sin men­ta­le helse er å spil­le et instru­ment — det kan også fore­byg­ge og mot­vir­ke alders­de­mens. I New York Times for­tel­ler Oli­ver Saks om hvor­dan hjer­nen utvik­les ved f.eks. å lære å spil­le et instru­ment, også når man har kom­met opp i 50–60 års alder. Oli­ver Saks er pro­fes­sor i nev­ro­lo­gi og psy­kia­tri ved Colum­bia Uni­ver­sity, og er Colum­bias førs­te “Uni­ver­sity Artist” — hva nå det måt­te bety. Han har bl.a. skre­vet Musi­cop­hi­lia: Tales of Music and the Brain og i år The Mind’s Eye. Han er med and­re ord ingen van­lig avissynser.

Legg det­te til at syk­ling til job­ben kan gi 8 eks­tra leve­år med god livs­kva­li­tet, og vi har man­ge eksemp­ler på at en viss fysisk og men­tal akti­vi­tet gjør oss godt.

8–10 kg i løpet av et år er ikke spe­si­elt mye. Man hav­ner ikke på uke­blad­for­si­de­ne med et slikt resul­tat — men der har jeg hel­ler ikke noe øns­ke om å være. Man­ge av oss har hatt en lang­va­rig trend i feil ret­ning — det vil si en vekt­kur­ve som har pekt opp­over. Om jeg selv had­de sånn omtrent rik­tig vekt da jeg var 25, og siden har lagt på meg en kg pr år, da har jeg endt med 30 kg over­vekt. Det er vel ikke så vel­dig langt unna sann­he­ten om vi går til vekt­mes­sig topp­nivå (og form­mes­sig bunnivå), selv om utvik­lin­gen ikke har vært helt line­ær. Con­ti­nue read­ing Et litt let­te­re nytt år