Veiledninger i å lytte til “klassisk” musikk 1 — Musikkhistoriske oversikter

Det er fullt mulig å nyte vak­re klan­ger og fine melo­di­er i musik­ken, akku­rat som man kan nyte fine far­ger og moti­ver i bil­led­kuns­ten. Vi kan like et bygg­verk eller ikke, uten å kun­ne noe om arki­tek­tur. Det er fullt mulig å nyte alt det­te uten å ha kunn­ska­per om his­to­rie, struk­tu­rer og tek­ni­ka­li­te­ter. Om man synes at man ikke kan så mye om det­te, så skal ikke det hind­re en i å nyte musikk, bil­led­kunst, osv.

Men den som har kunn­skap og inn­sikt har et langt stør­re utbyt­te. Man kan for­stå og opp­le­ve dyb­den der det er en dyb­de — og gjen­nom­skue tom­he­ten der det ikke er noe under den gla­ser­te over­fla­ten. Den som kan noe om arki­tek­tur for­står for­står byg­gets kon­struk­sjon, han ser ikke bare over­fla­ten. Slik er det selv­føl­ge­lig også med musikk. Men om man øns­ker å bli guidet inn i og gjen­nom den “klas­sis­ke” musik­ken, er det ikke så lett å fin­ne gode veivisere.

Con­ti­nue read­ing Vei­led­nin­ger i å lyt­te til “klas­sisk” musikk 1 — Musikk­his­to­ris­ke over­sik­ter