Man må noen ganger tåle det man ikke aksepterer, eller gå ut av kjøkkenet.

If you can’t stand the heat, get out of the kitch­en”, sa Har­ry Tru­man. Ikke alle er eni­ge, og insis­te­rer på det ikke skal være varmt på et kjøk­ken. I det sis­te har den­ne dis­ku­sjo­nen duk­ket opp i for­bin­del­se med blog­ging, etter at rosa­b­log­ger nr  1, Voe, skrev at hun la ned sin blogg. Hun var blant annet lei av alle de neg­a­ti­ve tilbakemeldingene.

Man bør tåle neg­a­ti­ve kom­men­ta­rer når man for­tel­ler om livet sitt gjen­nom en blogg på den måten «Voe» har gjort, sier Hei­di Nord­by Lun­de, kjent som “Vampus”, til nrk.no. “Du skal ikke tåle ste­ken, selv om du er med på leken”, skrev Liv Skot­heim i Aften­pos­ten.

Man snak­ker for­bi hver­and­re og fyrer løs på hver­and­re fra hver sin skyt­ter­grav. Vi ser det sam­me hver gang noen adva­rer mot i seg selv grei opp­tre­den som kan føre til uøns­ke­de reak­sjo­ner og kon­se­kven­ser. Leder av vold- og sede­lig­hets­sek­sjo­nen i Oslo-poli­ti­et, Hanne Kris­tin Rohde, får kjeft når hun adva­rer mot vold­tekts­fare. Tor­bjørn Søls­nes skrev det­te:

Con­ti­nue read­ing Man må noen gan­ger tåle det man ikke aksep­te­rer, eller gå ut av kjøk­ke­net.

Bing & Co er nå en del av Bing Hodneland

Fra 1. janu­ar 2011 opp­hør­te vårt sel­skap Bing & Co. Sel­ska­pet er med virk­ning fra den­ne dato fusjo­nert med advo­kat­fir­ma Hodne­land til Bing Hodne­land. Jon Bing og jeg vil fort­satt ha vår hoved­virk­som­het ved Sen­ter for retts­in­for­ma­tikk, men eks­ter­ne opp­drag bli kana­li­sert gjen­nom Bing Hodne­land.

Man kan lese mer om sam­men­slå­in­gen på nett­si­de­ne til Bing Hodne­land.