Man må noen ganger tåle det man ikke aksepterer, eller gå ut av kjøkkenet.

If you can’t stand the heat, get out of the kitch­en”, sa Har­ry Tru­man. Ikke alle er eni­ge, og insis­te­rer på det ikke skal være varmt på et kjøk­ken. I det sis­te har den­ne dis­ku­sjo­nen duk­ket opp i for­bin­del­se med blog­ging, etter at rosa­b­log­ger nr  1, Voe, skrev at hun la ned sin blogg. Hun var blant annet lei av alle de neg­a­ti­ve til­bake­mel­din­ge­ne.

Man bør tåle neg­a­ti­ve kom­men­ta­rer når man for­tel­ler om livet sitt gjen­nom en blogg på den måten «Voe» har gjort, sier Hei­di Nord­by Lun­de, kjent som “Vampus”, til nrk.no. “Du skal ikke tåle ste­ken, selv om du er med på leken”, skrev Liv Skot­heim i Aften­pos­ten.

Man snak­ker for­bi hver­and­re og fyrer løs på hver­and­re fra hver sin skyt­ter­grav. Vi ser det sam­me hver gang noen adva­rer mot i seg selv grei opp­tre­den som kan føre til uøns­ke­de reak­sjo­ner og kon­se­kven­ser. Leder av vold- og sede­lig­hets­sek­sjo­nen i Oslo-poli­ti­et, Hanne Kris­tin Rohde, får kjeft når hun adva­rer mot vold­tekts­fare. Tor­bjørn Søls­nes skrev det­te:

Det er direk­te opp­rø­ren­de – ja, en falitt­er­klæ­ring for Nor­ge som en sivi­li­sert retts­stat – når sek­sjons­le­der i Oslo-poli­ti­et, Hanne Kris­tin Rohde, må gå ut i media og si “det er ikke trygt for kvin­ner å gå hjem fra byen ale­ne”, for­di man da risi­ke­rer å bli over­falt og vold­tatt. Hva slags sam­funn har vi fått, når lovens hånd­he­ver – den myn­dig­he­ten vi fri­vil­lig avgir vår per­son­li­ge fri­het til for fel­les beskyt­tel­se – kan gå ut og kapi­tu­le­re på veg­ne av halve befolk­nin­gen? Hva slags sam­funn er det vi øns­ker, når vi angri­per pro­ble­met med at det fin­nes noen – få – menn med sær­de­les avstum­pet respekt for livet og and­re men­nes­ker, på den­ne måten?”

Pene jen­ter bør kle seg ned på jobb skrev Elin Ørja­sæ­ter i Leder­boka, hode­je­ge­rens bes­te tips”, og fikk selv­føl­ge­lig mas­se kjeft. Som presse­men­nes­ke bur­de hun vel ha for­ut­sett at det var det­te media vil­le hen­ge seg opp i, og at res­ten av det hun had­de på hjer­tet vil­le druk­ne i en dis­ku­sjon om pene piker og mid­del­ald­ren­de menn. Man må kun­ne være den man er og kle seg som man selv øns­ker, var en type reak­sjon.

Vi kan ta med Muham­med-kari­ka­tu­re­ne. De som tryk­ket dis­se teg­nin­ge­ne måt­te vite, og viss­te at det vil­le føre til bråk.

Nå har spørs­må­let duk­ket opp kledd som en rosa blog­ger. Skal vi aksep­te­re sji­ka­ne og mob­bing på nett? Nei. Skjer det sji­ka­ne og mob­bing på nett, blant annet i form av kom­men­ta­rer på diver­se blog­ger? Ja. Bør den som kas­ter seg ut i blogg­sfæ­ren være for­be­redt på at det­te kan skje og være inn­stilt på å måt­te tåle uøns­ke­de reak­sjo­ner? Ja.

Det hand­ler om rea­li­tets­ori­en­te­ring og om å for­hol­de seg til ver­den slik den er, og ikke insis­te­re på at vi all­tid skal kun­ne opp­fø­re oss som om ver­den var slik vi synes den bur­de være. Vi kan tref­fe til­tak for å unn­gå det som vi ikke vil aksep­te­re eller vi kan for­be­re­de oss på å ta det som måt­te kom­me. Og vi kan gjø­re beg­ge deler.

Hva slags stra­te­gi vi vel­ger kom­mer an på hvor alvor­li­ge kon­se­kven­se­ne er og hvor mye vi må ofre for å unn­gå dem. Vi kan gjer­ne mene at alle bør kun­ne være tryg­ge når de går beru­set og ale­ne hjem i mør­ke bak­ga­ter og på ensom­me sti­er. Men det er ikke dumt å ta hen­syn til at ver­den dess­ver­re ikke er slik, og unn­gå risiko­si­tua­sjo­ner. And­re gan­ger tar vi hel­ler det som måt­te kom­me, frem­for f.eks. å la seg kneb­le og utset­te seg selv for selv­sen­sur. Vi hyl­ler Liu Xia­o­bo, Aung San Suu Kyi og Juli­an Assan­ge som står opp for det de tror på, selv om pri­sen kan bli meget høy.

Man­ge kom­men­ta­rer man kan få på blog­ger og i and­re nett­fora har en form og et inn­hold som vi ikke bør aksep­te­re. Men det betyr ikke at vi kan late som om de ikke eksis­te­rer og insis­te­re på at vi må kun­ne opp­tre som om de ikke gjør det. Den som beve­ger seg ut i vir­ke­lig­he­ten med det utgangs­punkt at ver­den er slik man synes den bur­de være og opp­fø­rer seg der­et­ter, kan få en hard hard med­fart. Den som går inn i bokse­rin­gen kan ikke kla­ge over at mot­stan­de­ren slår.

Man kan og bør tref­fe til­tak for å avver­ge de mest uøns­ke­de kom­men­ta­re­ne på net­tet, og sam­ti­dig arbei­de for det gans­ke lang­sik­ti­ge og kan­skje uto­pis­ke mål at alle skal til­eg­ne seg almin­ne­lig folke­skikk. Anne Viken har nylig sagt at hun ikke len­ger vil aksep­te­re kom­men­ta­rer på sin blogg som ikke er skre­vet under fullt navn. En del nett­avi­ser har skjer­pet kon­trol­len med hvem som ytrer seg på deres debatt­si­der for å unn­gå at det blir rene søp­pel­dis­ku­sjo­ner, eller sna­re­re som et for­søk på å ryd­de opp i søp­pel­dis­ku­sjo­ne­ne.

En må reg­ne med å få kom­men­ta­rer på det man skri­ver om. Den som skri­ver om seg og sin per­son må reg­ne med at det også vil være det­te som and­re vil kom­men­te­re — og at det ikke bare vil være posi­ti­ve kom­men­ta­rer. Jeg er lite utle­ve­ren­de når det gjel­der meg som per­son, og er der­med også stort sett for­skå­net for kom­men­ta­rer om det­te. Men jeg slip­per ikke gjen­nom kom­men­ta­rer som jeg ikke har god­kjent eller som ikke kom­mer fra per­soner jeg har god­kjent. Jeg lar Akis­met ta seg av spam og set­ter stort sett alle som har sak­li­ge kom­men­ta­rer (som slett ikke behø­ver å bety at jeg er enig i dem) på en “white­list”, slik at det ikke blir så mye å redi­ge­re.

Man behø­ver ikke like det som skjer og må gjer­ne mene at man­ge går langt ut over hva som er aksep­ta­belt. Men vi må for­hol­de oss til ver­den slik den fak­tisk er. En skik­ke­lig sjø­mann ber ikke om med­vind, han lærer seg å sei­le.

Print Friendly, PDF & Email
 • Mortl

  Glim­ren­de skre­vet!

  Jeg må nok øve meg på å skri­ve leng­re teks­ter for å kom­me opp på ditt nivå. Ali­ke­vell synes jeg du også kun­ne nevnt at det er natur­lig å unn­gå det man ikke liker, og at nok er nok. Jeg kan over­le­ve at folk gene­relt ikke leng­re har like mye respekt for hver­and­re og for fel­les­ska­pet, men jeg tren­ger ikke aksep­te­re det innerst inne. Så om Voe føler at det­te har gått for langt, og at hun tren­ger litt “ferie” fra all opp­merk­som­he­ten, er jo det­te en for­nuf­tig løs­ning. En time­out fra ver­den, det er noe vi alle tren­ger.

  Som du sier, and I quo­te; “Den som går inn i bokse­rin­gen kan ikke kla­ge over at mot­stan­de­ren slår.”
  Da sva­rer jeg: “Det er lov å kas­te inn det hvi­te hånd­kle, når du er lei av å få bank!”

 • Ano­ny­mous

  Selv­føl­ge­lig kan man trek­ke seg til­ba­ke. Det er en helt grei løs­ning hvis man har fått nok eller har gått lei. Selv har jeg slut­tet å lese og del­ta i nett­avi­sers nett­de­bat­ter, for­di jeg syn­tes det var alt for mye usak­lig støy.

  Men synes man at det man står for og gjør er vik­tig, da er det fint at noen vel­ger å ta det som kom­mer.

 • EwB

  Godt for­mu­lert inn­legg om hva man må for­ven­te når man vel­ger å pub­li­se­re per­son­lig infor­ma­sjon på blog­ger. Ikke at det er greit, men at det skjer.

  Ellers er http://www.cleanternet.org/ på hva man­ge, dess­ver­re, mener man bør gjø­re med inter­nett.

 • Minh_153

  Med gjen­nom­snitt­lig 70.000 lese­re hver dag, så kom­mer det selv­føl­ge­lig mye bru­ta­le kri­tikk av ano­ny­me per­soner som ikke kjen­ner hu engang. Nes­ten hver dag i over et år har Emi­lie måt­te gå gjen­nom det­te og da er det lett å skjøn­ne at ikke vil blog­ge mer, det er helt unød­ven­dig å utset­te en jen­te for så dritt, som for eksem­pel

  ” Håper at du får HIV og dør”,
  ” Jeg spyr hver gang jeg ser det styg­ge try­ne ditt på tv-en å i bla­der der du ikke en gang hører hjem­me i.”
  ”asså fy faen, du er en dritt unge voe, gå og fuck deg sjøl -.-”

  ”Jeg håper du vir­ke­lig en eller annen gang skjøn­ner selv at ditt liv er faen ikke noe bed­re enn and­re sine liv du skry­ter å pla­ger and­re med å si ” å jeg er bare en nor­mal per­son blah blah bla ” du er faen ikke nor­mal du er bare enn selv­opp­tatt dritt unge som trur du er noe ! !”

  det er all­tid neg­a­ti­ve kom­men­ta­rer i inn­leg­ge­ne hu leg­ger ut i blog­gen sin, sist­nevn­te kom­men­tar er et vel­dig godt eksem­pel på det jeg mener med bru­tal kri­tikk av ano­ny­me per­soner som ikke kjen­ner hu.

 • Ano­ny­mous

  Sli­ke kom­men­ta­rer er ikke aksep­tab­le, men det er dess­ver­re slikt man må reg­ne med. At hun ikke vil mer har jeg ingen pro­ble­mer med å skjøn­ne. Men skal du bret­te ut livet ditt på nett det­te noe man må være for­be­redt på. Tåler man det ikke bør man ikke stik­ke seg fram på den måten.

 • Isa­bel­le

  Dår­lig gjort at folk øde­leg­ger for noe folk har kom­met langt med!

 • What­sin­my­heart

  Helt enig i det du skri­ver. Når du leg­ger ut hele livet ditt på nett så må man nes­ten reg­ne med å få sån­ne kom­men­ta­rer. Men ja, det går også litt for langt når folk skal dri­ve å kal­le hen­ne for ”hore”. Hun er en gans­ke uskyl­dig jen­te, som skri­ver om ting i livet sitt, hvor­for skal folk begyn­ne å kal­le hen­ne for sånt? Jeg syns også noen gan­ger at hun kan­skje leker for vok­sen, når det gjel­der språ­ket og utse­ende­mes­sig, Og det vir­ker også som det er moren som skri­ver for hen­ne, for det er alt­for ann­der­le­des til at en 14 åring skal skri­ve. men det­te er helt annen sak.. Men jeg skjøn­ner ikke hvor­for det skal bli så mye støy ut av den­ne saken..hun er bare en blog­ger som vi har fått opp på topp­lis­ta.

 • What­sin­my­heart

  Helt enig i det du skri­ver. Når du leg­ger ut hele livet ditt på nett så må man nes­ten reg­ne med å få sån­ne kom­men­ta­rer. Men ja, det går også litt for langt når folk skal dri­ve å kal­le hen­ne for ”hore”. Hun er en gans­ke uskyl­dig jen­te, som skri­ver om ting i livet sitt, hvor­for skal folk begyn­ne å kal­le hen­ne for sånt? Jeg syns også noen gan­ger at hun kan­skje leker for vok­sen, når det gjel­der språ­ket og utse­ende­mes­sig, Og det vir­ker også som det er moren som skri­ver for hen­ne, for det er alt­for ann­der­le­des til at en 14 åring skal skri­ve. men det­te er helt annen sak.. Men jeg skjøn­ner ikke hvor­for det skal bli så mye støy ut av den­ne saken..hun er bare en blog­ger som vi har fått opp på topp­lis­ta.

 • Tux

  Når en fot­ball­spil­ler går ut på banen må man for­ven­te piping og buing fra mot­stan­der­la­gets sup­por­te­re, og det gjel­der også unge spil­le­re. Man kan sim­pelt­hen ikke for­ven­te at mot­par­tens sup­por­te­re jub­ler når man lager mål mot laget deres.

  Det sam­me er til­fel­let med blog­ging — man har til­hen­ge­re, og man har mot­stan­de­re. Fei­len med den­ne “mob­be-dis­ku­sjo­nen” er at den har blitt satt i gang som føl­ge av en per­son som i lik­het med Ole Brumm vil ha beg­ge deler — både gra­tis reklame­pro­duk­ter og inn­tek­ter en minste­pen­sjo­nist bare kan drøm­me om, samt kun posi­ti­ve kom­men­ta­rer i til­legg. Det blir som om Way­ne Roo­ney skul­le for­ven­te at Ever­ton-sup­por­ter­ne jub­let når han lager mål for Uni­ted. Uten å vil­le tråk­ke på noen, blir per­soner med så høye krav beskre­vet som bort­skjem­te, og det er ikke uten grunn.

  Vil man tje­ne sto­re pen­ger ved å gå ut i offent­lig­he­tens søke­lys i så stor grad som enkel­te gjør, må man sim­pelt­hen reg­ne med at ikke alle kom­mer med rosen­røde kom­men­ta­rer, sær­lig når man skri­ver en over­fla­disk blogg om skjønn­hets­pro­duk­ter mens jen­ter som føler seg mob­bet som føl­ge av skjønn­hets­pres­set, får sto­re pro­ble­mer — å dø av anorexia er ingen spøk. Men dis­se jen­te­ne er det tydeig­vis greit å mob­be — ved å skri­ve plat­te rosa­b­log­ger som opp­rett­hol­der slan­ke- og skjønn­hets­pres­set bidrar man til mob­bin­gen selv om man ikke mob­ber direk­te — de som står rundt og bare ser på at en stak­kar blir mob­bet, bidrar til det­te.

  Så hvor­for er det ingen som i den­ne dis­ku­sjo­nen tar opp i hvil­ken grad “rosa­b­log­ger­ne” selv — indi­rek­te — mob­ber and­re?

 • Macho­mann

  og poen­get med å skri­ve det­te var hva? tem­me­lig obvious at hun ikke tål­te “the heat” noe hun sier selv.…

 • Ano­ny­mous

  For meg er Voe bare et eksem­pel og jeg har ingen mening om hva hun bur­de eller ikke bur­de ha gjort. Men det var hen­nes ned­leg­ging av blog­gen som utløs­te dis­ku­sjo­nen den­ne gan­gen. Mitt inn­legg er først og fremst en kom­men­tar til kom­men­ta­re­ne fra Hei­di Nord­by Lun­de (“Vampus”) og Liv Skot­heim.

 • Hotrod­ny

  Åja…du ten­ker på Jante­lo­ven? 😀

  Slapp av, slik har det vært i alle tider 🙂

 • kjell007

  Alle har for­skjel­li­ge menin­ger om ting(heldigvis) og når du er så( kal­ler det dum) og abso­lutt må leg­ge ut all mulig inn­fo om deg selv så må du reg­ne med både posi­ti­ve og neg­a­ti­ve komen­ta­rer

 • Iamm

  Nå må du for guds skyld ikke sam­men­lig­ne fot­ball med den­ne type mob­bing!!

 • CiKey

  Jeg er vel­dig enig i det du skri­ver, men hvis jeg bare skal bru­ke VOE som eksem­pel så var jo de styg­ge kom­men­ta­re­ne bare en av grun­ne­ne til at hun la ned bloggen…hovedgrunnen var jo mest at hun føl­te at hun ikke had­de tid til blog­gen sam­men med res­ten av tin­ge­ne hun had­de på fri­ti­den.

 • Kris­ti­ne

  Jeg tror ikke hun leg­ger ned blog­gen bare pga styg­ge kom­men­ta­rer.. Hun har sko­le og fri­tid å ta vare på… Når folk for­ven­ter minst 3 inn­legg hver dag, så er det klart at det tar kref­ter fra deg.. Hjel­per sik­kert ikke med styg­ge kom­men­ta­rer hel­ler. Jeg skjøn­ner det godt, jeg! Men det her er vel nep­pe det sis­te vi får høre fra hu 🙂

 • Utro­lig bra skre­vet! Det er bare en skam og skyl­de på neg­a­ti­ve kom­men­ta­rer!

 • Er du ikke egent­lig enig med Liv Skot­heim her? I hvert fall når det gjel­der kon­klu­sjo­nen? Hun avslut­ter jo med føl­gen­de:

  Kan­skje vil vei­en mot en bed­re blogg­kul­tur snart lyses opp. Men før vi fin­ner gode verk­tøy mot blogg­hets­in­gen, må blog­ge­re vite nøy­ak­tig hvor ube­ha­ge­lig det kan være å blott­stil­le seg.

  De som er med på leken skal ikke måt­te tåle ste­ken. Men rea­li­te­te­ne er at de må det. Inn­til vide­re.”

  Eller, som du skri­ver:

  Man­ge kom­men­ta­rer man kan få på blog­ger og i and­re nett­fora har en form og et inn­hold som vi ikke bør aksep­te­re. Men det betyr ikke at vi kan late som om de ikke eksis­te­rer og insis­te­re på at vi må kun­ne opp­tre som om de ikke gjør det. ”

  For meg ser det ut som om dere mener omtrent det sam­me, og jeg er for­så­vidt enig med dere beg­ge to.

 • Hanna

  flink<3:)

 • Gam­mel­E­rik

  Folk bør slut­te å rab­le ned all dritt som fore­går i livet deres for så å pub­li­se­re det på nett hvor de bare blir ofre for AMV (Ano­ny­me Mob­be­res Ver­dens­for­ening), også kjent som inter­nett. Har man ikke noe klokt å kom­me med så kan man like godt hol­de kjeft er det noe som heter.
  Folk er vidt for­skjel­li­ge og takk for det. Pub­li­se­rer du noe må du bare for­ven­te at det vil kom­me kom­men­ta­rer av ALLE slag. Liker man det ikke kan man bare log­ge av og leg­ge pus­le­spill eller frike helt ut og gå seg en tur. Det er ingen men­neske­rett å kun­ne blog­ge. Er det?

 • n0s

  Godt skre­vet og gode poen­ger. Men det er fryk­te­lig vik­tig å defi­ne­re hva “sji­ka­ne” er. For eksem­pel en reli­giøs per­son kan kal­le det sji­ka­ne om jeg kom­mer med kri­tikk av det per­sonen tror på, uten at det er noe av det jeg vil kal­le i nær­he­ten av sji­ka­ne. Moham­med teg­nin­ge­ne er et flott eksem­pel. I vår kul­tur er det­te ikke noe du har rett til å bli “skå­net” for. Skal du leve i nor­ge som mus­lim, må du kort og godt fin­ne deg i slikt, eller dra. På sam­me måte som nors­ke kvin­ner i sto­re deler av Iran må dek­ke håret, eller dra. Det er snakk om respekt for frem­me­de kul­tu­rer, og det går fak­tisk i like stor grad beg­ge vei­er. De må respek­te­re vår­es måte å gjø­re ting på, og vi må respek­te­re deres.

  Pro­ble­met er at det er for man­ge inter­esse­grup­per i sam­fun­net som hyler og skri­ker om sji­ka­ne og at de blir behand­let dår­lig ved den aller mins­te tegn til kri­tikk, reli­giø­se men­nes­ker av alle slag er enkelt å dra fram som eksem­pel her. En reli­giøs per­son må fak­tisk bare lære seg å fin­ne en måte å men­talt tak­le blas­fe­mi på, for det er en vik­tig del av vår kul­turs måte å sik­re at reli­gio­ner ikke får poli­tisk makt i sam­fun­net. Hån av reli­gion er en tra­di­sjon som kom­mer fra opp­lys­nings­ti­den og er mye av årsa­ken til at vi i dag er såpass frie men­nes­ker som vi er. Uten reli­gions­for­akt had­de vi frem­de­les trodd jor­den var flat og bodd i huler. Pro­ble­met er at man­ge av dis­se grup­pe­rin­ge­ne kjem­per aktivt for å lov­be­gren­se min rett til å utta­le meg om deres tro, den såkal­te blas­fe­milo­ven de kjem­per for i alle vest­li­ge land for øye­blik­ket. Man­ge grup­pe­rin­ger, ikke bare reli­giø­se, øns­ker den­ne typen tota­li­ta­ris­tis­ke og ude­mo­kra­tis­ke lov­end­rin­ger vel­kom­men, da de får ytter­li­ge­re en mulig­het til å låse seg selv inne i et bur hvor kri­tikk, skep­sis og spørs­mål ikke kan nå dem. Små­barns­for­eld­re er en annen grup­pe som snart må tvin­ges til å inn­se at sam­fun­net er ikke her for å skred­der­sys akku­rat deres per­son­li­ge øns­ker i abso­lutt alt.

  Etter min mening er net­tet på sitt bes­te når det er 100% fritt og ustyrt av noen som helst. Og så får men­nes­ker bare lære seg til å ta kon­se­kven­sen av det­te, lære seg å la *ord* prel­le av på en. For min egen del kan jeg si at det eksis­te­rer ingen kom­bi­na­sjon av ord som kan stren­ges sam­men som får meg opp­rik­tig såret, ikke fra et vilt frem­med men­nes­ke på intar­we­bz. Det er abso­lutt ingen­ting jeg noen­sin­ne kan lese på et forum som kan gjø­re meg noe som helst, uan­sett hvor “sji­ka­ne­ren­de” du måt­te fin­ne på å bli. Den­ne dis­tan­sen til abso­lutt alt som blir ytret på nett, bur­de i langt stør­re grad inn­læ­res hos kom­men­de nett-gene­ra­sjo­ner, ikke det mot­sat­te, hvor de i dag opp­læ­res til å bli bare mer og mer fint­fø­len­de og nær­ta­ken­de. Slik at vi slip­per å redu­se­re inter­nett til den sam­me grå og total­kon­trol­ler­te møl­ja du fin­ner i and­re medi­er. Og så i ste­det for å tvin­ge folk til å vise sin iden­ti­tet på net­tet, gjø­re det vans­ke­lig-, og adva­re strengt mot-, å opp­gi noe som helst som kan spo­res til­ba­ke til din per­son, i nett­ba­ser­te fora. Jeg vil hel­ler ha net­tet til­ba­ke til det totalt ano­ny­me net­tet det var før kom­mer­sia­lis­men tok full­sten­dig over­tak, enn å få sta­dig stren­ge­re lover og reg­ler som skal kon­trol­le­re og sty­re alt, tredd ned­over hode­ne på oss av gjen­valgs­kåte lykke­je­ge­re i poli­tik­ken.

  Per­son­lig synes jeg gren­sen i dag er akku­rat der den bur­de være og ingen end­ring i lov­verk eller noen sær­lig hand­lig behø­ves utført. Der­som “voe” ikke liker usak­lig kri­tikk og ikke kla­rer over­se og tak­le den, gjør hun nå det ret­te og trek­ker seg ut av det hele. Uten den usak­li­ge kri­tik­ken, vil grense­ni­vå­et sta­dig bli flyt­tet inn­til vi sit­ter igjen med et uin­teresant og ufar­lig nett­fora som ingen gid­der bru­ke pga sen­su­ren. Det skjed­de med TV, det skjed­de med radio, det skjed­de med musikk­in­du­stri­en, det skjed­de med film­in­du­stri­en, det er i ferd med å skje med spill­in­du­stri­en. Alle mer eller mind­re farge­løse og totalt intel­lek­tu­elt uin­ter­es­san­te.

  Infor­ma­tion wants to be free.

 • Ano­ny­mous

  Du har vel rett i det.

 • John L

  Vel­dig bra sagt! Har tenkt på de sam­me tin­ge­ne selv i dag,når det gjel­der krang­ling og vold også.Alle kan døm­me noen som har tydd til vold i frust­ra­sjon eller sinne,men alle bør jo pas­se på seg selv litt også og se virkeligheten,og vite at alt er ikke slik man vil og lærer at det bør være.
  Hvis man ter­ger og pla­ger en sint hund som knur­rer på deg,og fort­set­ter til den biter,da er spørs­må­let hvem had­de skyl­den? Var det hun­den som gjor­de noe galt og er det den som bør straf­fes? Man­ge men­nes­ker går over stre­ken i man­ge situa­sjo­ner for­di de mener ting er sånn og sånn.
  Er vel­dig man­ge gan­ger at noen som blir slått eller tatt tak i,faktisk har pro­vo­sert det­te frem og igno­rert sine egne instink­ter og san­ser om at man bør trek­ke seg til­ba­ke. Kan­skje høres vel­dig anner­le­des en de tin­ge­ne du sa her,men er kan­skje inne på noe av det sam­me likevel,hvis man går i dyb­den og ser etter.Flere folk bør reflek­te­re over dii­se tin­ge­ne du sa her.Veldig sant og vik­tig tema.Folk kan ikke bare leve i illu­sjo­ner og med idea­ler om hvor­dan ver­den er og bør være.