Stortingspensjonene, Talleraas, Stangeland og de andre

I dag falt dom­men i saken om stor­tings­pen­sjo­ne­ne. Anders Tal­le­raas ble dømt til seks måne­der og Mag­nus Stange­land til 60 dagers feng­sel for grovt uakt­somt bedra­ge­ri. For de som vil lese hele dom­men, så fin­nes den her.

Først en ansvars­fra­skri­vel­se: Jeg arbei­der ikke med trygde­rett, skatte­rett eller straffe­rett. Så i den­ne saken er jeg en syn­ser, om enn kan­skje en litt kva­li­fi­sert syn­ser. Jeg er ikke ekspert.

Jeg har fulgt den­ne saken siden Riks­re­vi­sjo­nens rap­port ble kjent. Og jeg har len­ge før det ment at poli­ti­ker­ne bl.a. har gitt seg selv alt for gode pen­sjons­ord­nin­ger. Spørs­må­let er ikke om den er for god eller dår­lig iso­lert sett, men om at de lager en ord­ning for seg selv som er bed­re enn det de mener er godt nok for and­re. Det låter litt hult når Per Kris­ti­an Foss, Siv Jen­sen og Mar­tin Kol­berg viser til at det nå er end­ret, for det måt­te en skan­da­le til før end­rin­gen kom. SV har tid­li­ge­re fore­slått end­rin­ger, men har blitt ned­stemt av de som nå viser til at det er ryd­det opp. Det poli­ti­ker­ne bestem­mer at må være godt nok for and­re, det må også være godt nok for dem. Det gjel­der pen­sjon, skatt, kost- og diett­godt­gjø­rel­se, osv. Stor­tings­re­pre­sen­tan­ter har i alle fall hatt kost- og diett­godt­gjø­rel­se på rei­ser som er 50% over det and­re i sta­ten får, og så vidt jeg vet har de det fort­satt. Det er selv­føl­ge­lig ingen rime­lig grunn til at de skal spi­se og bo bed­re enn stats­an­sat­te på tjenestereise.

Con­ti­nue read­ing Stor­tings­pen­sjo­ne­ne, Tal­le­raas, Stange­land og de and­re